Ένας προσωπικός πρόλογος.......................................................................................................................................................... 7

1... Ένα νέο δίκαιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων;...................................................................................................................................................... 11

1.1. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ ορόσημο της προστασίας προσωπικών δεδομένων...................................................................................................................................................    11

1.2. Η ενίσχυση του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων................................................................................................................................................... 14

1.3. Η ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω της νομολογίας.................................................................................................................................................. 17

1.4. Οι ανεπάρκειες της εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ...................................................................................................................................................... 20

1.5. Οι τεχνολογικές αλλαγές ως πρόκληση και μήτρα εξέλιξης του δικαίου......................................................................................................................................................... 23

1.6. Το γενικότερο δικαιοπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις του στην επεξεργασία................................................................................................................................................ 27

 

2... Οι βασικές επιλογές του Ευρωπαίου νομοθέτη.......................................................................................................................................................... 31

2.1. H απόφαση για τη μεταρρύθμιση του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων................................................................................................................................................... 31

2.2. Η επιλογή του Κανονισμού ως ρυθμιστικού εργαλείου.................................................................................................................................................... 33

2.3. Οι δυσχέρειες της εκπόνησης των νέων κανόνων...................................................................................................................................................... 36

2.4. Οι βασικές προσεγγίσεις, έννοιες κι επιλογές....................................................................................................................................................... 38

3... Το πεδίο εφαρμογής του νέου δικαίου..............................................................................................................................................................    47

3.1. Από την «επικράτεια» στο διαδίκτυο...................................................................................................................................................... 47

3.2. H ρύθμιση του Κανονισμού................................................................................................................................................. 51

3.3. Η εξαίρεση της «προσωπικής και οικιακής δραστηριότητας»......................................................................................................................................... 54

4... Οι αρχές της επεξεργασίας.................................................................................................................................................. 57

4.1. Η νομιμότητα της επεξεργασίας.............................................................................................................................................. 58

4.2. Η αρχή του σκοπού........................................................................................................................................................ 59

4.3. Η αρχή της ελαχιστοποίησης......................................................................................................................................... 63

4.4. Παλιές αρχές για νέες απαιτήσεις................................................................................................................................................... 65

5... Η θεμελίωση της νομιμότητας της επεξεργασίας.................................................................................................................................................. 69

5.1. Η επιταγή για θεμελίωση της επεξεργασίας σε νόμιμη βάση............................................................................................................................................................ 69

5.2............................................................................................................................................................ Η συγκατάθεση............................................................................................................................................... 71

5.3. Οι άλλες βάσεις επεξεργασίας.............................................................................................................................................. 81

6... Οργανώνοντας τη συμμόρφωση και την προστασία....................................................................................................................................................... 91

6.1............................................................................................................................................................ H λογοδοσία.................................................................................................................................................... 91

6.2. Η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk based approach)..................................................................................................................................................... 95

6.3. Εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων................................................................................................................................................... 100

6.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων by design........................................................................................................................................................... 104

6.5. Η ασφάλεια και η διαφάνεια της παραβίασης δεδομένων................................................................................................................................................... 108

6.6. Ο «εσωτερικός έλεγχος»: Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων................................................................................................................................................... 113

6.7. Παλαιά «πρόσωπα», νέοι ρόλοι: Υπεύθυνος επεξεργασίας και Εκτελών επεξεργασία................................................................................................................................................ 117

7... «Παλαιά» και νέα δικαιώματα...................................................................................................................................................... 123

7.1. Η διαφάνεια της επεξεργασίας και τα δικαιώματα των προσώπων.................................................................................................................................................. 123

7.2. Η διαφάνεια έναντι των προσώπων.................................................................................................................................................. 124

7.3. Δικαιώματα πρόσβασης και αντίταξης..................................................................................................................................................... 126

7.4. Η εναντίωση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το profiling........................................................................................................................................................ 128

7.5. To «δικαίωμα στη λήθη»........................................................................................................................................................... 131

7.6. Το δικαίωμα στη φορητότητα.................................................................................................................................................. 135

7.7.......................................................................................................................................................... Οι εξαιρέσεις.................................................................................................................................................... 139

7.8. H αρχή της εγγύτητας και η ενίσχυση της θέσης των προσώπων.................................................................................................................................................. 140

8... Οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές και η «συνεκτικότητα» του ελέγχου............................................................................................................................................................ 147

8.1. Οι ανεξάρτητες αρχές υπό την Οδηγία 95/46/ΕΚ...................................................................................................................................................... 148

8.2. Το αίτημα (και το έλλειμμα) της ανεξαρτησίας.............................................................................................................................................. 150

8.3. Οι ανεξάρτητες αρχές στις ρυθμίσεις του Κανονισμού................................................................................................................................................. 154

8.4. Εξουσίες και καθήκοντα................................................................................................................................................... 157

8.5. Συνεργασία και συνεκτικότητα.............................................................................................................................................. 160

8.6. One(?)-Stop-Shop και μηχανισμός συνεκτικότητας............................................................................................................................................ 163

9... Το κυρωτικό οπλοστάσιο του Κανονισμού..................................................................................................................................................... 169

9.1. Οι κυρώσεις υπό την Οδηγία 95/46/ΕΚ...................................................................................................................................................... 170

9.2. Νέα φιλοσοφία και νέες ρυθμίσεις...................................................................................................................................................... 172

9.3. Η θέσπιση κυρώσεων από τον εθνικό νομοθέτη...................................................................................................................................................... 177

10. Μερικές σκέψεις για τον Κανονισμό....................................................................................................................................................... 181

 

Βιβλιογραφία.......................................................................................................................................................... 187