ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................     VII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................       IX

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................        X

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................     XII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................    XIV

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ............................................................................ XXIV

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ασφάλεια και Ασφάλιση..............................................................         1

 

§ 2. Ασφαλιστική τεχνική και Ασφαλιστικό δίκαιο...........................         2

Ι... Ασφαλιστική τεχνική................................................................         2

ΙI. Έννοια και διακρίσεις του Ασφαλιστικού δικαίου.....................         4

 

§ 3. Η ασφάλιση ως καταναλωτικό αγαθό. Προστατευτικές αρχές....         5

 

§ 4. Ιστορική επισκόπηση..................................................................       10

Ι... Πρώτες μορφές κοινωνίας κινδύνων.........................................       10

ΙΙ. Νεότερη εξέλιξη.......................................................................       13

 

§ 5. Πηγές δικαίου..............................................................................       15

Ι... Νομοθετικές πηγές...................................................................       15

ΙΙ. Συμβατικές πηγές δικαίου.........................................................       22

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

§ 6. Η έννοια της ασφάλισης...............................................................       27

Ι... Γενική θεώρηση.......................................................................       27

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία.....................................................................       27

1. Ο κίνδυνος...........................................................................       27

2. Κοινωνία κινδύνων..............................................................       28

3. Ομοιότητα κινδύνων............................................................       28

4. Ασφαλιστική κάλυψη...........................................................       29

5. Ανταποδοτικός χαρακτήρας.................................................       29

6. Αξίωση................................................................................       29

7. Αυτονομία............................................................................       30

ΙΙΙ.................................................................................................. Ορισμός                      30

 

§ 7. Διακρίσεις της ασφάλισης............................................................       30

Ι... Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση..........................................       30

1. Ιδιωτική Ασφάλιση...............................................................       30

2. Κοινωνική Ασφάλιση...........................................................       28

3. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)........................       31

ΙΙ.. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση.........................       32

ΙΙΙ. Ασφάλιση προσωπικών κινδύνων και μη προσωπικών ή περιουσιακών κινδύνων                    34

IV. Ασφάλιση ζημίας. Ασφάλιση ποσού.........................................       35

1. Συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ζημίας)........       35

2. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ποσού-προσώ­πων)      37

3. Μικτή ασφαλιστική κάλυψη.................................................       38

V.. Ειδικές μορφές ασφάλισης.......................................................       39

1. Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ή εμπορικές ασφαλίσεις        39

2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις..........................       39

3. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις.......................................       41

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

§ 8. Έννοια της ασφαλιστικής σύμβασης...........................................       43

Ι... Γενική θεώρηση.......................................................................       43

ΙΙ.. Ορισμός...................................................................................       43

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης..........................       45

IV. Εμπορικός χαρακτήρας...........................................................       47

V.. Οι ασφαλιστικοί όροι – Γενικοί και Ειδικοί.............................       48

1. Έννοια.................................................................................       48

2. Ένταξη.................................................................................       50

3. Ερμηνεία..............................................................................       52

4. Έλεγχος................................................................................       53

VI. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της σύμβασης ασφάλισης. Εφαρμοστέο δίκαιο                  54

1. Γενικά..................................................................................       54

2. Εφαρμοστέο δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την 1/1/2016 ............................................................................................ 58

Α. Ασφαλίσεις ζημιών..........................................................       58

     Δικαίωμα επιλογής..........................................................       59

Β. Υποχρεωτικές ασφαλίσεις ζημιών....................................       61

Γ. Ασφαλίσεις ζωής.............................................................       61

3..... Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/6/2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι).       62

Α. Μεγάλοι κίνδυνοι............................................................       64

Β. Ασφαλίσεις ζημιών..........................................................       64

Γ. Ασφαλίσεις ζωής.............................................................       64

Δ. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι................................................       64

Ε. Υποχρέωση ασφάλισης...................................................       65

4..... Ο Κανονισμός 864/2007 ΕΚ και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)..................................................................       66

VII.. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας.........................................       68

1... Αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων...........................       68

2... Παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας...........................       70

3... Επίλυση διαφορών........................................................       70

VIII. Ενωσιακό δίκαιο των ασφαλίσεων.......................................       73

1... Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική σύμβαση..............................       73

2... Ενιαία ασφαλιστική αγορά.............................................       73

...   Α. Πρωτογενές δίκαιο....................................................       74

...   Β. Παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε..........................................       75

    1. Οδηγίες.................................................................       75

    2. Κανονισμοί που αφορούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης..............................................................       81

 

§ 9... Τα συμβαλλόμενα μέρη – τρίτα πρόσωπα.................................       83

 

§ 10. Ο ασφαλιστής............................................................................       83

Ι.... Γενικά...................................................................................       83

ΙΙ... Η ασφαλιστική επιχείρηση....................................................       84

1.. Γενικά............................................................................       84

2.. Λειτουργία.....................................................................       85

3.. Χορήγηση άδειας - Προϋποθέσεις..................................       87

ΙΙΙ. Βοηθητικά πρόσωπα του ασφαλιστή (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές)                       90

1. Γενικά..............................................................................       90

2. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006............       92

3. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Ν. 1569/1985.............       93

 

§ 11. Τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα........................................................       93

Γενικά.........................................................................................       93

1. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή (Λήπτης της ασφάλισης)       94

2. Ασφαλισμένος.........................................................................       94

3. Δικαιούχος..............................................................................       95

4. Λοιπά πρόσωπα.......................................................................       96

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

§ 12. Κατάρτιση.................................................................................       97

Ι..... Γενική θεώρηση...................................................................       97

ΙΙ.... Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης......................................       98

ΙΙΙ... Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον ασφαλιστή.......       99

1. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης...........................       99

2. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης. Διαφάνεια στους όρους της σύμβασης κατά το Ν. 4364/2016 για την εποπτεία και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά               101

ΙV.. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου...................................     103

V.... Προστασία προσωπικών δεδομένων.....................................     104

VΙ.. Αποδοχή της πρότασης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή....     109

VII. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών..................................     110

VIII. Ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων...........................     111

1. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση...................................     111

2. Ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση..............................     113

α. Γενικά..........................................................................     113

β. Έννοια – Προϋποθέσεις υπαγωγής...............................     114

γ. Κατάρτιση της σύμβασης από απόσταση......................     117

δ. Υπαναχώρηση..............................................................     117

 

§ 13. Το ασφαλιστήριο.......................................................................     118

Ι..... Έννοια και νομική φύση του εγγράφου................................     118

ΙΙ.... Είδη.....................................................................................     122

ΙΙΙ... Περιεχόμενο.........................................................................     124

ΙV... Παρεκκλίσεις από την αίτηση για ασφάλιση. Δικαίωμα εναντίωσης.             125

1. Γενικά..............................................................................     125

2. Το δικαίωμα εναντίωσης..................................................     126

3. Προϋποθέσεις άσκησης....................................................     127

4. Αποτελέσματα..................................................................     128

V.... Παράδοση των πληροφοριών και των ασφαλιστικών όρων με το ασφαλιστήριο                   131

1. Γενικά..............................................................................     131

2. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω έλλειψης πληροφοριών  και των ασφαλιστικών όρων            ........................................................................................ 132

3. Προϋποθέσεις άσκησης....................................................     132

 

§ 14. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης......................................     135

Ι..... Γενικά.................................................................................     135

ΙΙ.... Είδη.....................................................................................     136

ΙΙΙ... Έναρξη................................................................................     136

ΙV.. Αναδρομική ασφάλιση.........................................................     137

V.... Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας..................................     138

VI.. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.......................................     139

...... 1. Τυπική, ουσιαστική, τεχνική............................................     139

...... 2. Τρόποι λήξης...................................................................     139

...... 3. Καταγγελία......................................................................     139

...... 4. Υπαναχώρηση.................................................................     142

...... 5. Πτώχευση του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης.....     147

...... 6. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής.........................     148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 

§ 15. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης....................................     151

 

§ 16. Καταβολή ασφαλίστρου............................................................     151

Ι..... Έννοια ................................................................................     151

ΙΙ.... Διακρίσεις...........................................................................     152

ΙΙΙ... Υπολογισμός – Καταβολή...................................................     154

ΙV.. Συνέπειες μη καταβολής......................................................     158

 

§ 17. Ασφαλιστικά βάρη.....................................................................     161

Ι..... Έννοια.................................................................................     161

ΙΙ.... Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου...................................     164

1. Γενικά..............................................................................     164

2. Περιεχόμενο της προσυμβατικής δήλωσης.......................     166

3. Συνέπειες παράβασης.......................................................     167

4. Τύχη ασφαλίστρου...........................................................     170

ΙΙΙ... Επίταση και μείωση του κινδύνου (Αμετάβλητο του κινδύνου)         171

1. Γενικά.............................................................................     171

2. Επίταση του κινδύνου......................................................     172

3. Μείωση του κινδύνου.......................................................     173

IV. Αποφυγή ή μείωση της ζημίας...............................................     174

V... Ειδοποίηση του ασφαλιστή για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης              176

 

§ 18. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή.....................................................     178

Ι... Γενικά...................................................................................     178

ΙΙ.. Στατικό στάδιο......................................................................     178

ΙΙΙ. Καταβολή ασφαλίσματος......................................................     180

1. Ασφαλιστική περίπτωση....................................................     180

2. Καταβολή ασφαλίσματος...................................................     181

3. Εξαιρέσεις κάλυψης...........................................................     185

α) Υποκειμενικές εξαιρέσεις..............................................     185

β) Αντικειμενικές εξαιρέσεις..............................................     186

1) Πολεμικοί κίνδυνοι...................................................     186

2) Φυσική απομείωση των πραγμάτων..........................     187

3) Διεύρυνση εξαιρέσεων..............................................     188

 

§ 19. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης......................................     188

 

§ 20. Παραγραφή................................................................................     189

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

 

§ 21. Ασφαλιστική ζημία....................................................................     193

Ι... Γενικά...................................................................................     193

ΙΙ.. Έννοια – Διακρίσεις..............................................................     194

ΙΙΙ. Υπολογισμός.........................................................................     195

IV. Εξαιρέσεις ζημιών.................................................................     195

 

§ 22. Ασφαλιστικό συμφέρον.............................................................     196

Ι... Γενικά...................................................................................     196

1... Έννοια.............................................................................     196

2... Διακρίσεις........................................................................     198

ΙΙ.. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος................................................     200

ΙΙΙ. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος...............................................     200

1... Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου.....................................     200

2... Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει........................     203

ΙV. Λειτουργία του ασφαλιστικού συμφέροντος..........................     204

 

§ 23. Ασφαλιστική αξία......................................................................     206

Ι... Έννοια..................................................................................     206

ΙΙ.. Διακρίσεις.............................................................................     207

ΙΙΙ. Συμβατική αποτίμηση...........................................................     208

 

§ 24. Ασφαλιστικό ποσό.....................................................................     209

Ι... Έννοια..................................................................................     209

ΙΙ.. Συσχετισμός ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας....     210

1.. Πλήρης ασφάλιση.............................................................     210

2.. Υπασφάλιση.....................................................................     211

3.. Υπερασφάλιση..................................................................     212

4.. Συνασφάλιση....................................................................     215

5.. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση............................................     215

6.. Τρέχουσα ή ανοικτή ασφάλιση.........................................     217

 

§ 25. Η αποζημιωτική αρχή...............................................................     218

Ι... Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού.............................................     218

ΙΙ.. Ασφαλιστική υποκατάσταση.................................................     220

1.. Έννοια..............................................................................     220

2.. Προϋποθέσεις...................................................................     221

3.. Συνέπειες..........................................................................     222

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

 

§ 26. Ασφάλιση πυρκαγιάς.................................................................     225

Ι... Γενικά...................................................................................     225

ΙΙ.. Ασφαλιστική κάλυψη............................................................     225

1.. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι.....................................................     225

2.. Εξαιρέσεις.........................................................................     226

3.. Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης...................................     227

ΙΙΙ. Διάρκεια...............................................................................     228

 

§ 27. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων.............................................     228

Ι... Γενικά...................................................................................     228

ΙΙ.. Ασφαλιστικό συμφέρον.........................................................     229

ΙΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη............................................................     231

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι..........................................................     231

ΙV. Διάρκεια...............................................................................     231

V.. Ευθύνη του ασφαλιστή..........................................................     231

 

§ 28. Ασφάλιση εσοδείας....................................................................     232

 

§ 29. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων........................................     233

Ι... Ασφάλιση πιστώσεων............................................................     233

ΙΙ.. Ασφάλιση εγγυήσεων............................................................     234

 

§ 30. Ασφάλιση αστικής ευθύνης.......................................................     235

Ι..... Γενικά.................................................................................     235

ΙΙ.... Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης.....................................     237

1. Έννοια – Νομική φύση...................................................     237

2. Ασφαλιστική κάλυψη......................................................     238

3. Λειτουργία της σύμβασης...............................................     241

4. Η ασφαλιστική περίπτωση..............................................     243

5. Ειδικές μορφές ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης       245

ΙΙI... Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης............................     247

1. Γενικά............................................................................     247

2. Νομοθετική ρύθμιση.......................................................     248

3. Ειδικές μορφές υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης...........     249

 

§ 31. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυ­χήματα                    250

Ι..... Νομοθετική ρύθμιση...........................................................     250

ΙΙ.... Νομική φύση.......................................................................     252

ΙΙΙ... Διαμόρφωση της σύμβασης.................................................     253

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη...................................................     253

2. Έννοια αυτοκινήτου........................................................     255

3. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης................................     256

4. Ανανέωση.......................................................................     260

5. Λύση..............................................................................     261

6. Καταγγελία.....................................................................     261

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών           263

8. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση...................................     265

IV... Ασφαλιστική κάλυψη..........................................................     266

1. Περιεχόμενο...................................................................     266

2. Κυρώσεις........................................................................     268

3. Περιπτώσεις εξαίρεσης....................................................     269

V.... Ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου..................................     273

1. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή.................................     273

2. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων..................................     277

3. Αναγωγή........................................................................     278

VI... Το Επικουρικό Κεφάλαιο....................................................     279

VΙI. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης........................................     286

VΙΙI............................................................................................ Ασφάλιση (ιδίων ζημιών) αυτοκινήτου...........................................................................................     288

IX. Ασφάλιση (τουριστικής) βοήθειας........................................     289

 

§ 32. Άλλες μορφές ασφάλισης ζημιών...............................................     290

Ι.... Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών......................................     290

ΙΙ... Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης........................     295

ΙΙΙ.. Αντασφάλιση........................................................................     296

IV. Ασφάλιση νομικής προστασίας.............................................     298

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ

 

§ 33. Ασφαλιστική κάλυψη................................................................     303

Ι.... Γενικά..................................................................................     303

ΙΙ... Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (Ασφάλιση ποσού)...........     303

 

§ 34. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών..................................     305

Ι.... Η παροχή του ασφαλιστή.....................................................     305

ΙΙ... Ασφαλιστικά βάρη...............................................................     305

ΙΙΙ.. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν..............................................     306

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

§ 35. Ασφάλιση ζωής..........................................................................     309

Ι.... Έννοια..................................................................................     309

ΙΙ... Διακρίσεις............................................................................     310

Α.. Με κριτήριο τον κίνδυνο.................................................     310

... 1. Ασφάλιση θανάτου......................................................     310

... 2. Ασφάλιση επιβίωσης...................................................     311

... 3. Μικτή ασφάλιση.........................................................     311

... 4. Ασφάλιση ειδικού κινδύνου θανάτου – δήλης ημέρας..     312

... 5. Η αυτοκτονία στην ασφάλιση θανάτου........................     312

Β.. Με κριτήριο το πρόσωπο που ασφαλίζεται......................     312

... 1. Ασφάλιση ίδιας ζωής...................................................     312

... 2. Ασφάλιση ζωής τρίτου................................................     313

Γ.. Ειδική κατηγορία ασφαλίσεων ζωής: ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδυτικά κεφάλαια.......................................................................................     314

Δ.. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών                    315

ΙΙΙ.. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής.............................     316

 

§ 36. Ασφάλιση ατυχημάτων..............................................................     318

Ι.... Έννοια..................................................................................     318

ΙΙ... Ασφαλιστική κάλυψη............................................................     310

 

§ 37. Ασφάλιση ασθενειών.................................................................     320

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

 

§ 38. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.......................................................     325

Ι.... Η Οδηγία 2009/138 και τα βασικά χαρακτηριστικά της........     325

ΙΙ... Ο Ν. 4364/2016 και τα βασικά χαρακτηριστικά του.............     326

ΙΙΙ. Εποπτεία κατά την Οδηγία 2009/138 (Solvency II) και το Ν. 4364/2014)                328

§ 39. Νομικό πλαίσιο της εποπτείας...................................................     329

Ι.... 1. Εποπτεία...........................................................................     329

2. Εποπτική Αρχή. Στόχοι, αρμοδιότητες............................     329

ΙΙ... Γενικές αρχές της εποπτείας σύμφωνα με το Ν. 4364/2016...     333

1. Γενικά.............................................................................     333

2. Περιεχόμενο...................................................................     333

3. Βασικές αρχές.................................................................     334

4. Εξουσίες της εποπτικής αρχής........................................     334

5. Υποχρέωση πληροφόρησης ασφαλιστικής επιχείρησης προς την εποπτική αρχή             335

ΙΙΙ. Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης .....................................     336

1. Έλεγχος Φερεγγυότητος..................................................     336

2. Προϋποθέσεις Φερεγγυότητος.........................................     337

Α.. Τεχνικές προβλέψεις..................................................     337

Β.. Ίδια Κεφάλαια...........................................................     338

Γ.. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητος. Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση) ................................................................     339

3. Επενδύσεις. Αρχή του συνετού επενδυτή.........................     341

Α.. Μορφές και τρόποι επένδυσης κεφαλαίων.................     341

Β.. Η αρχή επιμέλειας του συνετού επενδυτή...................     341

4. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων                  343

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

 

§ 40. Προληπτικά μέτρα αποφυγής της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης             347

Ι.... Γενικά – Προϊσχύσαν δίκαιο.................................................     347

ΙΙ... Νέα ρύθμιση κατά το Ν. 4364/2016 (άρθρο 107 επ.) ...........     349

1. Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού       349

2. Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης......................................     350

3. Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης..............     350

ΙΙΙ. Μέτρα εξυγίανσης.................................................................     351

1. Γενικά.............................................................................     351

2. ....................................................................................... Μέτρα εξυγίανσης                   352

§ 41. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης       352

Ι.... Λόγοι ανάκλησης.................................................................     352

ΙΙ... Συνέπειες ανάκλησης............................................................     354

1. Ως προς την ασφαλιστική επιχείρηση..............................     354

2. Ως προς τις ασφαλιστικές συμβάσεις...............................     355

ΙΙΙ. Ασφαλιστική εκκαθάριση.....................................................     356

1. Έννοια – Γενικά χαρακτηριστικά – Διακρίσεις...............     356

2. Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης...........................     359

Α.. Σφράγιση – αποσφράγιση...............................................     359

Β.. Αναγγελία και Επαλήθευση.............................................     359

Γ.. Κατάσταση δικαιούχων (Κατάλογος) .............................     360

Δ.. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης των δικαιούχων από ασφάλιση                      361

3. Προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων..........................     361

4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης........     364

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο....................................................     364

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

§ 42. Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»..........     367

Ι.... Σκοπός και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του........................     367

ΙΙ... Λειτουργίες του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» .................     369

ΙΙΙ. Παρεχόμενη κάλυψη – Εδαφική ισχύς...................................     372

IV. Διοίκηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» .....................     373

V.. Χρηματοδότηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» ..........     373

VΙ. Ενεργοποίηση του ρόλου του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»          374

1. Διατήρηση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής......     374

2. Ικανοποίηση δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων.......     375

§ 43. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές..................................................     377

Ι.... Γενικά..................................................................................     377

ΙΙ... Κατηγοριοποίηση των διαμεσολαβητών του Π.Δ. 190/2006 σε συνδυασμό με αυτού του Ν. 1569/1985............................................................................     377

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητών............................     384

1. Διαφάνεια και ενημέρωση...............................................     384

2. Κώδικας Δεοντολογίας...................................................     384

IV. Φορολογικός Αντιπρόσωπος................................................     385

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...............................................................     387

 

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...............................................................     399