ΠΡΟΛΟΓΟΣ.............................................................................................................   XIX

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)....................................................................   XXI

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. . Εισαγωγή............................................................................................................        1

2. . Σημασία..............................................................................................................        2

3. . Ιστορική εξέλιξη.................................................................................................        3

4. . Η εξέλιξη από άποψη διεθνούς δικαίου................................................................        8

α. . Αίτια..............................................................................................................        8

β. . Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης του 1886......................................................        9

γ. . Παναμερικανικές Διεθνείς Συμβάσεις.............................................................      10

δ. . Η Παγκόσμια Σύμβαση της Γενεύης του 1952...............................................      11

ε. . Άλλες διεθνείς συμβάσεις...............................................................................      11

στ. Η Συνθήκη TRIPS. Σχέση με την Κοινότητα..................................................      13

1. Σκοποί.......................................................................................................      13

2. Οι ρυθμίσεις ως προς την πνευματική ιδιοκτησία.......................................      15

ζ... Συνθήκες της Γενεύης 1996...........................................................................      15

1. Η Συνθήκη για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996               16

2. Η Συνθήκη για τις ερμηνείες-εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996..............................................................      17

η... Συμφωνία NAFTA και άλλες περιφερειακές συμφωνίες.................................      19

θ... Κοινοτικό Kεκτημένο....................................................................................      20

ι.... Η σύμφωνη προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου..............      22

ια. Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO/OMPI).................      23

5. . Τα συστήματα διαμόρφωσης του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας................      24

6. . Αντικείμενο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεμελίωση......................      26

7. . Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας.................      27

8. . Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαιο ανταγωνισμού..................................      28

9. . Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και «συγγενικά δικαιώματα».............................      30

10. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και εργατικό δίκαιο.........................................      31

11. Σύνταγμα και πνευματική ιδιοκτησία.................................................................      32

12.. Πνευματική Ιδιοκτησία και Κοινοτικό-Ενωσιακό δίκαιο....................................      35

13. Αρχές του ελληνικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.......................................      36

14. Πηγές του ελληνικού δικαίου.............................................................................      37

15. Ξένες νομοθεσίες...............................................................................................      39

α. Από το χώρο του ατομοκρατικού συστήματος................................................      39

1. Γαλλία.......................................................................................................      39

2. Γερμανία....................................................................................................      40

3. Αυστρία.....................................................................................................      42

4. Ιταλία.........................................................................................................      42

5. Ελβετία......................................................................................................      43

6. Ισπανία......................................................................................................      44

7.. Βέλγιο........................................................................................................      45

β. Από το χώρο του συστήματος copyright.........................................................      45

1. Αγγλία.......................................................................................................      45

2. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής..............................................................      48

16. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)...............................................      49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΤΟ ΕΡΓΟ

1. . Η έννοια του έργου.............................................................................................      54

α. Παράγοντες εξελικτικοί της έννοιας του έργου...............................................      54

β. Θεωρίες. Θέση................................................................................................      55

γ. Νομοθετικός ορισμός και στοιχεία του έργου.................................................      58

1. Πνευματικό δημιούργημα...........................................................................      59

2. Μορφή.......................................................................................................      60

3. Πρωτοτυπία...............................................................................................      63

2. . Τα είδη των έργων...............................................................................................      68

α. Γενικά περί κατηγοριοποιήσεως των έργων....................................................      68

β. Κατηγορίες - παραδείγματα έργων.................................................................      70

γ. Ειδικές περιπτώσεις έργων..............................................................................      78

1. Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών............................................      78

2. Ο τίτλος του έργου.....................................................................................      83

3. Τα «μικρά κέρματα» (τα «ψιλά») της πνευματικής ιδιοκτησίας..................      83

4. Έργα αποκλειόμενα της προστασίας..........................................................      84

δ. Έργα παράγωγα, επεξεργασίας, συλλεκτικά και συλλογές...............................      85

1. Γενικά........................................................................................................      85

2. Ειδικότερα.................................................................................................      88

ε. Βάσεις δεδομένων...........................................................................................      90

ΙΙ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

1. . Η «αρχή του δημιουργού»...................................................................................      94

2. . Η πρωτότυπη κτήση χωρίς διατυπώσεις...............................................................      95

3. . Μισθωτός και εντολοδόχος ως δημιουργοί..........................................................      95

α. Ο μισθωτός ως δημιουργός.............................................................................      95

β.. Ο εντολοδόχος ως δημιουργός........................................................................      99

4. . Πλειονότητα δημιουργών....................................................................................      99

α. Μη γνήσια πλειονότητα δημιουργών..............................................................      99

β.. Γνήσια πλειονότητα δημιουργών....................................................................    102

5. . Ειδικότερα περί του δημιουργού των οπτικοακουστικών έργων..........................    106

6. . Τεκμήρια δημιουργού, δικαιούχου και κατοχής συγγενικών δικαιωμάτων...........    109

7. . Πλασματικός αρχικός δικαιούχος........................................................................    111

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ»

1. . Οι διατυπωθείσες θεωρίες....................................................................................    113

α. . Θεωρία της ιδιοκτησίας.................................................................................    113

β. . Θεωρία της «πνευματικής» ιδιοκτησίας.........................................................    114

γ. . Θεωρία των «δικαιωμάτων της διανόησης»...................................................    114

δ. . Θεωρία του δικαιώματος από την προσωπικότητα.........................................    114

ε. . Θεωρία περί δικαιώματος σε άυλο αγαθό.......................................................    115

στ. Μονισμός και δυϊσμός...................................................................................    115

2. . Θέση. Η «έννομη σχέση» δημιουργού-έργου.......................................................    117

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Ι. ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

1. . Σχέση με το γενικό δικαίωμα της προσωπικότητας. Χαρακτηριστικά..................    125

2. . Χαρακτηριστικά των ηθικών δικαιωμάτων..........................................................    126

3. . Τα επί μέρους ηθικά δικαιώματα.........................................................................    129

α. Δικαίωμα δημοσίευσης...................................................................................    129

β. Δικαίωμα αναγνώρισης της πατρότητας του έργου.........................................    130

γ. Δικαίωμα σεβασμού της ακεραιότητας του έργου...........................................    133

δ. Δικαίωμα προσπέλασης..................................................................................    138

ε. Δικαίωμα μετάνοιας και υπαναχώρησης.........................................................    139

4. . Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα κριτικής του έργου...............................................    141

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. . Οικονομική σημασία και αξιοποίηση του έργου..................................................    142

2. . Τα επί μέρους περιουσιακά δικαιώματα...............................................................    143

α. . Δικαίωμα (εξουσία) εγγραφής και αναπαραγωγής.........................................    144

β. . Δικαίωμα (εξουσία) μετάφρασης....................................................................    150

γ. . Δικαίωμα (εξουσία) διασκευής.......................................................................    151

δ. . Δικαίωμα (εξουσία) διανομής του έργου........................................................    152

ε. . Δικαίωμα (εξουσία) εκμίσθωσης-δημόσιου δανεισμού....................................    157

στ. .. Δικαίωμα (εξουσία) δημόσιας εκτέλεσης.....................................................    161

ζ. . Δικαίωμα (εξουσία) ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης του έργου στο κοινό          ................................................................................................................ 167

1. Δορυφορική μετάδοση ή αναμετάδοση.....................................................    168

2.. Καλωδιακή μετάδοση ή αναμετάδοση.......................................................    170

η. . Δικαιώματα (εξουσίες) παρουσίασης του έργου στο κοινό και «κατ’ αίτηση» πρόσβασης στο έργο    ................................................................................................................ 173

1.. Παρουσίαση στο κοινό.............................................................................    173

2.. Πρόσβαση στο έργο «κατ’ αίτηση»..........................................................    175

3.. Μη ανάλωση των δικαιωμάτων.................................................................    177

θ... Δικαίωμα (εξουσία) εισαγωγής αντιτύπων......................................................    177

3. . Το δικαίωμα παρακολούθησης του έργου............................................................    178

α.. Νομοθετική εξέλιξη.......................................................................................    178

β. Νομική φύση και προϋποθέσεις.....................................................................    179

γ. Η αξίωση του δημιουργού..............................................................................    182

4... Το περιουσιακό δικαίωμα (εξουσία) του δημιουργού βάσης δεδομένων...............    183

ΙΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. . Γενικά περί των συμβάσεων οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου....................    184

2. . Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του δημιουργού...................................................    185

α. Μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος...................................................    185

β. Εφαρμοστέες διατάξεις στη μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος...............    187

γ. Το κληρονομητό του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος..........................    189

1.. Ο κληρονομητός χαρακτήρας της πνευματικής ιδιοκτησίας.......................    189

2.. Ηθικό δικαίωμα και δέσμευση των κληρονόμων........................................    190

IV. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. . Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης του έργου...................................................    192

α. Συμβάσεις.......................................................................................................    192

β. Άδειες.............................................................................................................    193

γ. Κοινές ρυθμίσεις.............................................................................................    194

2. . Συμβάσεις με αντικείμενο μελλοντικά έργα ή μελλοντικούς τρόπους
εκμετάλλευσης.....................................................................................................    195

3. . Το δίκαιο των συμβάσεων εκμετάλλευσης έργων.................................................    197

α. Αρχές.............................................................................................................    197

β. Ένας ιδιαίτερος ερμηνευτικός κανόνας. Η θεωρία του σκοπού της
μεταβίβασης (Zweckübertragungstheorie)......................................................    201

4. . Ρυθμίσεις ειδικών συμβάσεων..............................................................................    204

1.. Σύμβαση έντυπης έκδοσης (άρθρ. 33).............................................................    205

2.. Σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής (άρθρ. 34)........................................    207

3.. Σύμβαση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (άρθρ. 35)..........................................    210

4.. Σύμβαση για θεατρική παράσταση (άρθρ. 36)................................................    211

5. Σύμβαση εκτέλεσης μουσικής σε κινηματογράφους (άρθρ. 37).......................    212

6.. Ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των φωτογράφων (άρθρ. 38)..............................    212

V. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1... Γενικές παρατηρήσεις. Ρυθμίσεις.........................................................................    213

α... Σημασία και αναγκαιότητα............................................................................    213

β... Νέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο....................................................................    214

γ... Ορισμένοι νομοθετικοί ορισμοί.....................................................................    215

δ... Πεδίο εφαρμογής του ν. 4481/2017...............................................................    217

2... Νομική μορφή λειτουργίας ΟΣΔ – Οργάνωση....................................................    217

α... Ελεύθερη επιλογή νομικής μορφής................................................................    217

β... Γενική συνέλευση μελών (ΟΣΔ).....................................................................    218

γ... Εποπτικό συμβούλιο......................................................................................    219

3... Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Τεκμήρια (άρθρ. 6 και 7)            219

α... Ενδεικτική αναφορά......................................................................................    219

β... Ενδεικτικές γενικές αρμοδιότητες ΟΣΔ (άρθρ. 6 § 1).....................................    219

γ... Τεκμήριο.......................................................................................................    221

4. . Ανάθεση διαχείρισης...........................................................................................    223

5. . Σχέσεις με τους χρήστες (άρθρ. 56).....................................................................    225

6... Αμοιβολόγια. Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρ. 23-24)............................................    226

7. . Υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης πληροφοριών και κατάρτισης
έκθεσης διαφάνειας.............................................................................................    228

8. . Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα (άρθρ. 13)................................................    229

9... Αδειοδότηση.......................................................................................................    229

10. Ενιαίος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης......................................................    230

11. Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης...................................................................    230

α... Έννοια...........................................................................................................    230

β... Επιβαλλόμενες υποχρεώσεις..........................................................................    230

γ... Περί της ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέση...............................................................    231

δ... Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής επί ΑΟΔ διατάξεων της Οδηγίας..................    232

12. Χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα.    232

α... Ορισμοί (άρθρ. 3, ιε, ιστ ν. 4481)..................................................................    232

β... Από τις αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας......................................................    233

γ... Επί μέρους ρυθμίσεις.....................................................................................    233

13. Σύστημα μέτρων επιβολής...................................................................................    234

α... Διαδικασία καταγγελίας (άρθρ. 42)................................................................    235

β... Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρ. 43)...................................    235

γ... Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρ. 44-45). Διαμεσολάβηση...................    235

δ... Επιβολή κυρώσεων (άρθρ. 47-48).................................................................    236

ε... Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών (άρθρ. 48).......................    236

στ. Σύνδικος και Επίτροπος εξυγίανσης (άρθρ. 51).............................................    237

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. . Η θεμελίωση........................................................................................................    239

2. . Περιορισμός υπέρ συμφερόντων ιδιωτών – Εύλογη αμοιβή.................................    240

3. . Περιορισμοί υπέρ της ολότητας...........................................................................    251

4... Oρφανά έργα......................................................................................................    256

α... Εισαγωγικά. Ορισμός....................................................................................    256

β... Γενικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης.............................................................    257

1... Επιτρεπόμενες χρήσεις - Φορείς χρήσης ορφανών έργων..........................    257

2... Αμοιβαία αναγνώριση...............................................................................    257

3... Περιοριστική εφαρμογή της ρύθμισης.......................................................    258

4... Πλειονότητα δικαιούχων...........................................................................    258

5... Επιτρεπτή χρήση από φορείς χρήσης........................................................    258

6... Επιμελής αναζήτηση από φορείς χρήσης...................................................    259

7... Μητρώο αναζήτησης.................................................................................    259

γ... Λήξη καθεστώτος έργων ως ορφανών...........................................................    259

δ... Μη διαθέσιμα βιβλία......................................................................................    260

5... Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών-εξαιρέσεων (ρήτρα τριπλής δοκιμασίας)               260

α.. Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου......................................................................    260

β.. Ο έλεγχος «τριών βημάτων»...........................................................................    262

γ.. Προς μια θεωρία του σκοπού των περιορισμών..............................................    262

6. . Ο χρονικός περιορισμός. Διάρκεια προστασίας της πνευματικής ιδιο­κτησίας.....    263

α. Ο κανόνας......................................................................................................    263

β. Εξαιρέσεις λόγω διαφορετικής αφετηρίας.......................................................    264

γ.. Εξαιρέσεις λόγω διαφορετικής έκτασης προστασίας.......................................    265

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. . Γενικά.................................................................................................................    267

2. . Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (άρθρ. 46).................................    268

3. . Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων (άρθρ. 47).............................................    270

4. . Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς (άρθρ. 48).......................................    271

5. . Δικαίωμα εύλογης αμοιβής (άρθρ. 49)................................................................    272

α.. Υποκείμενα και αντικείμενα...........................................................................    272

β.. Η φύση της εύλογης αμοιβής..........................................................................    273

γ.. Η επί της εύλογης αμοιβής απόφαση του Δικαστηρίου SENA.........................    274

δ.. «Ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης»...............................................    276

ε.. Τεκμήριο εκπροσώπησης...............................................................................    277

6. . Δικαιώματα εκδοτών (άρθρ. 51)..........................................................................    278

7. . Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων (άρθρ. 51Α).............................    279

8. . Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων (άρθρ. 52)........................    280

9. . Το άθικτο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρ. 53).....................    282

10. Το ειδικής φύσεως (sui generis) δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (άρθρ. 45Α)         ..................................................................................................................... 283

α... Η ανάγκη της ρύθμισης..................................................................................    283

β... Η έννοια του κατασκευαστή βάσης δεδομένων...............................................    283

γ... Το ειδικής φύσεως δικαίωμα..........................................................................    285

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. . Γενικά.................................................................................................................    287

2. . Μέτρα πρόληψης της προσβολής δικαιώματος....................................................    288

3. . Αστικές κυρώσεις................................................................................................    291

4. . Διοικητικές κυρώσεις..........................................................................................    295

5. . Ποινική προστασία.............................................................................................    296

6... Τεχνολογικά μέτρα..............................................................................................    300

7... Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων.................................................    302

8... Δημοσιότητα αποφάσεων....................................................................................    303

9... Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών...........................................    303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. . Προτεραιότητα διεθνών συμβάσεων....................................................................    305

2... Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρ. 67)............................................................................    305

3. . Μη αναδρομικότητα του Νόμου (άρθρ. 68).........................................................    306

ΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. . Διαχρονικό δίκαιο (άρθρ. 68Α)...........................................................................    306

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ –

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. . Φύση και αρχές...................................................................................................    309

2. . Διεθνείς τρόποι περιορισμού του διεθνούς συμβατικού δικαίου...........................    311

3. . Διεθνής Σύμβαση και εσωτερικό δίκαιο...............................................................    312

4. . Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.................................................    313

ΙΙ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ

1. . Η δομή................................................................................................................    315

2. . Οι θεμελιώδεις αρχές...........................................................................................    315

α. Ο κανόνας της εθνικής μεταχείρισης...............................................................    315

β. Τα ελάχιστα δικαιώματα.................................................................................    316

γ. Η ελευθερία από διατυπώσεις..........................................................................    316

3. . Έργα προστατευόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση...................................................    317

α. Τα κριτήρια....................................................................................................    317

β. Η έννοια της «δημοσίευσης»..........................................................................    318

γ. Ο ορισμός της «χώρας προέλευσης του έργου»..............................................    319

4. . Τα κύρια «συμβατικά» δικαιώματα.....................................................................    320

5. . Διάρκεια προστασίας..........................................................................................    320

α. Ο γενικός κανόνας.........................................................................................    320

β. Εξαιρετικές ρυθμίσεις.....................................................................................    321

γ. Εφαρμοστέο δίκαιο και σύγκριση προθεσμιών προστασίας............................    321

6. . Μέτρα κατά των παραβάσεων της Διεθνούς Σύμβασης........................................    322

α. Μέτρα δημοσίου διεθνούς δικαίου..................................................................    322

β. Μέτρα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου..................................................................    323

7. . Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης και η προοπτική της..........................................    323

ΙΙΙ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. . Γενικά.................................................................................................................    325

2. . Λειτουργικής φύσεως διατάξεις. Σχέση με άλλες διεθνείς συμβάσεις....................    326

3. . Οι θεμελιώδεις ρυθμίσεις.....................................................................................    326

4. . Διάρκεια προστασίας. Σύγκριση προθεσμιών προστασίας...................................    328

α. Κανόνας και εξαίρεση....................................................................................    328

β. Η σύγκριση των προθεσμιών προστασίας.......................................................    328

5. . Τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα..........................................................................    329

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ

1. . Η βασική προβληματική ως προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες...............................    330

2. . Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στο χώρο της πνευματικής
ιδιοκτησίας..........................................................................................................    334

α.. Η έννοια της επιχείρησης................................................................................    334

β.. Εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης των συμπράξεων (άρθρο 101 ΣΛΕΕ)....    335

γ.. Εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρ. 102 ΣΛΕΕ)............................................................................................................    337

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Ι. ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

1... Εισαγωγή – Εναρμόνιση – Αυτοτελής και ενιαία ερμηνεία..................................    339

2... Οι κατ’ ιδίαν Οδηγίες..........................................................................................    341

1). Οδηγία 91/250 για τα προγράμματα Η/Υ.......................................................    341

α.. Προστατευόμενα έργα και κριτήρια προστασίας........................................    341

1.. Προστατευόμενα έργα...........................................................................    341

2.. Κριτήρια προστασίας............................................................................    341

β.. Δικαιούχοι.................................................................................................    343

γ.. Δικαιώματα................................................................................................    344

1.. Ηθικό δικαίωμα.....................................................................................    344

2.. Περιουσιακό δικαίωμα. Πράξεις υποκείμενες σε άδεια..........................    344

δ.. Εξαιρέσεις από τις υποκείμενες σε άδεια πράξεις........................................    345

ε.. Ειδικά μέτρα προστασίας. Προθεσμία εναρμόνισης....................................    346

2). Οδηγία 96/9 για τις βάσεις δεδομένων............................................................    347

α.. Έννοια και δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων.......................................    347

β.. Το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή................................................    351

3). Οδηγία 92/100 για το δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού όπως
κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2006/115/ΕΚ................................................    356

α.. Σημασία και ορισμός.................................................................................    356

β.. Δικαιούχοι, δικαιώματα και αποκλίσεις. Μη ανάλωση...............................    357

4). Οδηγία 93/83 για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις....................    362

α.. Διεθνές και Κοινοτικό πλαίσιο ένταξης......................................................    362

β.. Σημασία και ορισμοί..................................................................................    364

γ.. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγραμμάτων μέσω δορυφόρου....................    365

δ.. Καλωδιακή αναμετάδοση...........................................................................    366

5). Οδηγία 2001/84 για το δικαίωμα παρακολούθησης........................................    368

α.. Σκοπός και αντικείμενο της εναρμόνισης...................................................    368

β.. Αρχές εφαρμογής του δικαιώματος παρακολούθησης................................    369

6). Οδηγία 93/98 για τη διάρκεια προστασίας, ήδη Οδηγία 2006/116/ΕΚ............    372

α.. Οι ρυθμίσεις...............................................................................................    372

β.. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εναρμόνισης ως προς το δημιουργό.............    374

γ.. Η διάρκεια προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων................................    375

δ.. Αφετηρία προθεσμίας διάρκειας.................................................................    377

ε.. Διάρκεια προστασίας έργων προέλευσης τρίτων χωρών.............................    378

στ. Αναβίωση αναλωθέντων δικαιωμάτων.......................................................    378

ζ.. Νομολογιακές θέσεις επί της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας................................................................................................    379

7). Οδηγία 2001/29 για την κοινωνία της πληροφορίας στην πνευματική ιδιοκτησία          382

α.. Ο στόχος....................................................................................................    382

β.. Το εναρμονιστικό περιεχόμενο της Οδηγίας...............................................    383

1.. Η εναρμόνιση των εξουσιών..................................................................    383

2.. Εξαιρέσεις και περιορισμοί...................................................................    387

3.. Δίκαιη αποζημίωση...............................................................................    391

4.. Τεχνολογικά μέτρα................................................................................    392

5.. Πληροφορίες για το καθεστώς δικαιωμάτων..........................................    392

6.. Κυρώσεις..............................................................................................    393

7.. Διαχρονική εφαρμογή και προθεσμία εναρμόνισης...............................    393

ΙΙ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. . Σκοπός και καθολικότητα της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ...........................................    393

2... Οι ρυθμίσεις........................................................................................................   395

ΙΙΙ. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1... Πρωτοβουλίες για τις μελλοντικές προκλήσεις....................................................    398

2... Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM (2016) 593 τελικό, 14.9.2016)...    399

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)...........................................................................................................................    401

Ν. 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού......................................    459

Θεματικά ευρετήρια..................................................................................................    515