ΣΗΜΕΙΩΜΑ...................................................................................................................................        V

Διάγραμμα ΥΛΗΣ ΚώδικΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.............................       IX

I. ..... ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ...........................................................................................        1

Ν. 2496/1997: Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νο­μοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/16.5.1997)            .................................................................................................................................................. 1

ΙΙ...... ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ........................................................................................      25

Ν. 2251/1994: Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 4θ)                               25

IΙI. .. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.................................................................................................      37

Ν. 3816/1958: Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου                  37

IV. .. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ...........................................................................................      46

Α. Ν. 1815/1988: Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου..........................................      46

Β. Άρθρο 50 Ν. 3006/2002: Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Σύμβαση Μόντρεαλ 1999)................................................................................................................................      50

Γ... Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 785/2004 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών...............................................      51

V. ... ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ..      64

Α. Κ.Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331): Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης                    64

Β. ΝΟΜΟΣ ΓπΝ΄/4.12.1911: Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης                           129

Γ.... Σχετικά νομοθετήματα.........................................................................................     134

VΙ. .. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.................................................................................     136

Ν. 3651/2008: Οδική βοήθεια οχημάτων (ΦΕΚ Α΄ 44/18 Μαρτίου 2008)                    136

VΙΙ... Ν. 4364/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ)                   167

VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ........................     550

Ν.Δ. υπ’ αριθμ. 551/70: Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών (άρθρ. 1, 3 και 3α)                          550

IΧ.... ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ..........................................................................     555

Α. Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85: Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 183/25.10.1985)                    555

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 190/2006: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003) (ΦΕΚ Α΄ 196 14.9.2006)                    577

X. ... ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ......................................................................     599

Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3229/2004: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών,  Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38/10.02.2004)........................     599

Β. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής  ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 128/31.7.2010)                              616

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ......................................................................................................     639