ΠΡΟΛΟΓΟΣ...................................................................................................... V

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ................................................................. VΙ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ................................................................ ΧΧΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α.... ορισμός του δικαίου των εμπορικών εταιριών...............................     1

Β.... ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ..................................................................................     1

Ι.... Η ένωση προσώπων.......................................................................... ..... 1

ΙΙ... Οι «εταιρίες»...................................................................................       2

ΙΙΙ. Oι «εμπορικές» εταιρίες –Αρχή του κλειστού αριθμού........................       5

IV. Ο κοινός σκοπός..............................................................................       7

Γ.... ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...............................................       7

Δ.... ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ............................................        9

E.... ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΛΗΣ............................................................................................................      11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.... ΕΝΝΟΙΑ................................................................................................................................. .... 13

Β.... ΙΔΡΥΣΗ................................................................................................................................. .... 13

Γ.... ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.................................................................................................... .... 16

Ι.... Η εταιρική ιδιότητα.......................................................................... ... 16

ΙΙ... Οι υποχρεώσεις των εταίρων............................................................. ... 17

1.. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς, ειδικότερα............................... ... 17

2.. Η υποχρέωση επιδίωξης του κοινού σκοπού (λήψεως αποφάσεων- διαχείρισης)               18

3.. H υποχρέωση πίστης.................................................................... ... 20

4.. Η υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες -Εταιρικά χρέη..................... ... 20

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των εταίρων............................................................... ... 23

ΙV. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας................................................ ... 24

Δ.... ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.................................................................................................... .... 24

Ε.... ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ..................................................................................................... .... 26

ΣΤ. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.......................................... .... 28

Ζ.... ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟ­ΡΙ­ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ................................................................................................................................................. .... 29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.... ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.............................................. ... 33

Β.... Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ............................................ ... 35

Ι.... Γενικά............................................................................................. ... 35

ΙΙ... Η εταιρική σύμβαση......................................................................... ... 36

1.. Συμβαλλόμενοι............................................................................ ... 36

2.. Τύπος.......................................................................................... ... 38

3.. Περιεχόμενο................................................................................ ... 39

α... Ως προς τα ουσιώδη στοιχεία................................................... ... 41

αα)... Τα ονόματα και οι υπογραφές των συμβαλλομένων........... ... 41

ββ)... Η συμφωνία περί συστάσεως ομόρρυθμης εταιρίας.......... ... 42

γγ).... Η αμοιβαιότητα στην ανάληψη υποχρεώσεων................... ... 42

δδ)... Η ανάληψη υποχρέωσης «κοινών εισφορών».................... ... 43

εε).... Η ανάληψη υποχρέωσης επιδίωξης κοινού, εμπορικού σκο­πού             45

στστ) Η επωνυμία................................................................... ... 46

ζζ).... Η έδρα.......................................................................... ... 50

β... Ως προς τα επουσιώδη στοιχεία............................................... ... 52

αα)... Η διάρκεια.................................................................... ... 52

ββ)... Τα όργανα της εταιρίας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους             54

γγ).... Λοιπά επουσιώδη στοιχεία – Ελεύθερη διαμόρφωση των εσωτερικών σχέσεων των εταίρων – Όρια.................................................................................... ... 54

4.. Νομική φύση της εταιρικής συμβάσεως......................................... ... 56

5.. Ελαττώματα της εταιρικής συμβάσεως........................................... ... 58

α... Γενικές παρατηρήσεις............................................................. ... 58

β... Οι υποστηριζόμενες θεωρίες.................................................... ... 59

γ... Η νομική αντιμετώπιση της ελαττωματικής εταιρίας.................. ... 60

δ... Περιορισμοί στην αναγνώριση της ελαττωματικής εταιρίας – Θεραπεία του ελαττώματος       ............................................................................................. 61

ε... Ειδικές περιπτώσεις................................................................ ... 64

6.. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης......................................... ... 64

α... Γενικά................................................................................... ... 64

β... Μετασχηματισμός ή μετατροπή............................................... ... 66

γ... Συγχώνευση........................................................................... ... 67

ΙΙΙ. Διατυπώσεις δημοσιότητας............................................................... ... 68

1.. Η προβλεπόμενη διαδικασία.......................................................... ... 68

2.. Οι συνέπειες της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.................................... ... 72

α... Η κτήση νομικής προσωπικότητας............................................ ... 72

β... Η ομόρρυθμη εταιρία υπό ίδρυση............................................. ... 74

γ... Λοιπές συνέπειες-Ατελής δημοσίευαη...................................... ... 75

3.. Η ανώμαλη λόγω μη δημοσιεύσεως ομόρρυθμη εταιρία................... ... 77

Γ.... Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ..................... ... 82

Ι.... Η εταιρική συμμετοχή...................................................................... ... 83

ΙΙ... Τα όργανα της ομόρρυθμης εταιρίας, εγγύτερα.................................... ... 85

1.. Οι εταίροι.................................................................................... ... 85

2.. Οι διαχειριστές............................................................................ ... 87

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις των εταίρων............................................................. ... 89

1.. Γενικά......................................................................................... ... 89

α... Περί των υποχρεώσεων, συνοπτικά........................................... ... 89

β... Η ευθύνη των εταίρων............................................................. ... 90

2.. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς................................................ ... 92

3.. Η υποχρέωση (και το δικαίωμα) διαχείρισης................................... ... 95

α... Έννοια της διαχείρισης – Διάκριση από εκπροσώπηση............... ... 95

β... Προσδιορισμός της διαχείρισης ως εταιρικού δικαιώματος και υποχρέωσης – Διακρίσεις       ............................................................................................. 97

γ... Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης ή άσκησης του δικαιώματος από τους εταίρους             98

δ... Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας...................................... . 100

ε... Η υποχρέωση τήρησης βιβλίων και σύνταξης οικονομικών κατα­στάσεων, ειδικότερα              103

στ. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων, ειδικότερα................. . 106

ζ... Νομική θέση και ευθύνη του διαχειριστή.................................. . 106

η... Παύση της διαχείρισης............................................................ . 108

4.. Η υποχρέωση πίστης.................................................................... . 110

5.. Η υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες........................................... . 111

IV. Τα δικαιώματα των εταίρων............................................................... . 113

1.. Γενικά επί των δικαιωμάτων.......................................................... . 113

α... Διακρίσεις............................................................................. . 113

β... Μεταβίβαση δικαιωμάτων και εταιρικής συμμετοχής................. . 115

2.. Προσωπικά δικαιώματα................................................................ . 116

α... Η actio pro socio..................................................................... . 116

β... Το δικαίωμα διαχείρισης......................................................... . 117

γ... Το δικαίωμα ψήφου................................................................ . 118

δ... Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης....................................... . 118

3.. Περιουσιακά δικαιώματα.............................................................. . 119

α... Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη......................................... . 119

β... Το δικαίωμα προσωρινής διανομής κερδών και απολήψεων......... . 121

γ... Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως............................... . 122

V... Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας................................................ . 123

1.. Γενικά......................................................................................... . 123

2.. Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας........................................... . 123

3.. Η είσοδος νέου εταίρου................................................................ . 128

4.. Η έξοδος εταίρου......................................................................... . 129

α... Διακρίσεις............................................................................. . 129

i............................................................................................ Έξοδος με παραίτηση          ....................................................................................... 129

ii... Έξοδος λόγω θανάτου, πτωχεύσεως, θέσεως σε δικαστική συμ-παράσταση, άλλων περιστατικών  ....................................................................................... 131

iii.. Έξοδος λόγω διώξεως από ατομικό δανειστή....................... . 132

iv.. Έξοδος λόγω αποκλεισμού................................................. . 133

β... Συνέπειες εξόδου –Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου.... . 135

Δ.... Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ..................... . 138

Ι.... Η εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας.......................................... . 138

1.. Γενικά......................................................................................... . 138

2.. Οι διαχειριστές με εξουσία εκπροσώπησης (εκπρόσωποι) – Δικαίωμα εναντίωσης                       140

3.. Όρια της εξουσίας εκπροσώπησης................................................. . 143

ΙΙ... Ευθύνη εταιρίας και εταίρων έναντι εταιρικών δανειστών..................... . 148

ΙΙΙ. Η πτώχευση της ομόρρυθμης εταιρίας................................................ . 153

Ε.... ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ............................ . 156

Ι.... Γενικά............................................................................................. . 156

ΙΙ... Η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας...................................................... . 157

1.. Έννοια και συνέπειες της λύσεως.................................................. . 157

2.. Οι λόγοι λύσεως.......................................................................... . 158

α... Η πάροδος του χρόνου διάρκειας.............................................. . 158

β... Η απόφαση των εταίρων ή η αντίθετη σύμβαση......................... . 159

γ... Η κήρυξη της πτώχευσης......................................................... . 159

δ... Η δικαστική απόφαση............................................................. . 160

ε... Οι προβλεπόμενοι στη σύμβαση λόγοι...................................... . 161

στ. Οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι.......................................... . 167

ζ... Η «μονοπρόσωπη εταιρία»....................................................... . 167

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση και η περάτωση της ομόρρυθμης εταιρίας..................... . 169

1.. Έννοιες....................................................................................... . 169

2.. Εφαρμοστέες διατάξεις................................................................. . 169

3.. Οι εκκαθαριστές.......................................................................... . 171

4.. Η διαδικασία (εργασίες) της εκκαθάρισης...................................... . 173

5.. Η περάτωση και οι συνέπειές της................................................... . 175

IV. Η αναβίωση ή επαναλειτουργία της ομόρρυθμης εταιρίας..................... . 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Α.... Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.................................................................... . 177

Ι.... Εισαγωγικά...................................................................................... . 177

1.. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία................................................ . 177

2.. Εφαρμοστέες διατάξεις................................................................. . 179

ΙΙ... Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας.............................................. . 179

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας............................ . 183

ΙV. Η εξωτερική λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας............................ . 188

V... Η λήξη και η αναβίωση της ετερόρρυθμης εταιρίας............................. . 191

B.... Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ........................................... . 192

Γ.... Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.............................................................................. . 198

Ι.... Εισαγωγικά...................................................................................... . 198

1.. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία................................................ . 198

2.. Εφαρμοστέες διατάξεις................................................................. . 201

ΙΙ... Η σύσταση της αφανούς εταιρίας....................................................... . 202

ΙΙΙ. Η εσωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας.................................... . 203

IV. Η εξωτερική λειτουργία της αφανούς εταιρίας..................................... . 206

V... Η λήξη και η αναβίωση της αφανούς εταιρίας...................................... . 207

Δ.... Η κοινοπραξία................................................................................... . 209

Ε.... ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4072/2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ          ............................................................................................................. 213

ΣΤ. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΟΟΣ)...................... . 214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.... ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ......................................................................................... . 219

Ι.... Έννοια – Ρύθμιση............................................................................ . 219

ΙΙ... Βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά................................................. . 221

1.. Η εταιρική σχέση......................................................................... . 221

2.. Το «ανώνυμο» της εταιρίας........................................................... . 224

3.. Η νομική προσωπικότητα.............................................................. . 224

4.. Η εμπορικότητα........................................................................... . 226

5.. Το μετοχικό κεφάλαιο................................................................... . 227

6.. Η υπαγωγή σε κρατική εποπτεία.................................................... . 229

Β.... Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ................................................ . 229

Ι.... Γενικά (προϋποθέσεις – στάδια ίδρυσης)............................................ . 229

ΙΙ... Η ιδρυτική δικαιοπραξία................................................................... . 232

1.. Νομική φύση – Συμβαλλόμενοι..................................................... . 232

2.. Τύπος και ερμηνεία...................................................................... . 233

3.. Περιεχόμενο................................................................................ . 235

α... Τα ουσιώδη στοιχεία (ελάχιστο περιεχόμενο)............................ . 236

αα)..... H «εταιρική επωνυμία»................................................. . 236

ββ)..... Ο «σκοπός της εταιρίας»............................................... . 238

γγ)..... H «έδρα της εταιρίας».................................................. . 238

δδ)..... Η «διάρκεια της εταιρίας»............................................. . 240

εε)..... «Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου»            240

a. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου........................... . 241

b. H καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου......................... . 242

c. H μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.............. . 244

d. Πιστοποίηση καταβολής – Συνέπειες μη καταβολής...... . 246

στ΄στ) «Το είδος των μετοχών, ο αριθμός τους και o αριθμός αυτών κατά κατηγορία, η ονομαστική τους αξία, η έκδοσή τους και η μετατροπή αυτών» (βλ. άρθρο 2 §1 εδ. ε-ζ)                        247

a. H έννοια της μετοχής................................................ . 247

b. Tο είδος των μετοχών.............................................. . 248

i.... Ανώνυμες μετοχές............................................... . 248

ii... Ονομαστικές μετοχές........................................... . 248

iii.. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές........................ . 249

iv.. Άυλες μετοχές..................................................... . 250

v... Κοινές μετοχές.................................................... . 250

vi.. Προνομιούχες μετοχές.......................................... . 250

vii. Προσωρινοί τίτλοι............................................... . 252

viii........................................................................... Απλοί και πολλαπλοί τίτλοι .......................................................................... 252

ix.. Μετοχές επικαρπίας............................................. . 253

x... Εξαγοράσιμες μετοχές.......................................... . 253

c.. O αριθμός των μετοχών.............................................. . 254

d. Η ονομαστική αξία και οι λοιπές αξίες της μετοχής....... . 254

e.. H έκδοση μετοχών..................................................... . 255

f.. Απόκτηση ιδίων μετοχών............................................ . 256

ζζ).... «Ατομικά στοιχεία» ιδρυτών και υπογραφές (άρθρο 2 §2 εδ. α΄)          256

ηη)... «Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου» ή οι κανόνες του ορισμού του από τη γενική συνέλευση.................................................................... . 257

β... Τα επουσιώδη στοιχεία............................................................ . 257

αα)... Περί μετατροπής μετοχών.............................................. . 258

ββ)... Περί συγκλήσεως, συγκροτήσεως, λειτουργίας και αρμοδιο­τήτων του διοικητικού συμβουλίου (άρθρα 18επ.)................................................................ . 259

a.. Σύγκληση.................................................................. . 259

b. Συγκρότηση.............................................................. . 259

c.. Λειτουργία................................................................ . 260

d. Αρμοδιότητες............................................................ . 260

γγ).... Περί συγκλήσεως, συγκροτήσεως, λειτουργίας και αρμοδιο­τήτων των Γενικών Συνελεύσεων (άρθρα 25επ.)................................................................ . 261

a.. Σύγκληση.................................................................. . 261

b. Συγκρότηση.............................................................. . 261

c.. Λειτουργία................................................................ . 262

d. Αρμοδιότητες............................................................ . 262

δδ)... Περί ελεγκτών............................................................... . 262

εε).... Περί των δικαιωμάτων των μετόχων................................ . 263

στ΄στ)................................................................................... Περί του ισολογισμού και της διαθέσεως των κερδών................................................... . 265

ζζ).... Περί της λύσεως της εταιρίας και της εκκαθαρίσεως της περιουσίας της                      266

ηη)... Προσδιορισμός δαπανών σύστασης................................. . 266

θθ)... Περί εκδόσεως ιδρυτικών τίτλων (άρθρο 15).................... . 267

ιι)..... Περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων.............................. . 269

ια΄ια) Ειδικές συμφωνίες μετόχων (παραεταιρικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες)                       270

ΙΙΙ. Η ανάληψη των μετοχών................................................................... . 271

1.. Γενικά......................................................................................... . 271

2.. Τρόπος ανάληψης των μετοχών...................................................... . 271

3.. Νομική φύση............................................................................... . 272

IV. Έλεγχος νομιμότητας ή έγκριση καταστατικού (άδεια συστάσεως) από τη διοίκηση             273

V... H εκπλήρωση των νόμιμων οικονομικών υποχρεώσεων ίδρυσης........... . 275

VI. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας......................................... . 276

1.. Η εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.............................................. . 277

2.. Η διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης..................................... . 280

3.. Μεταγενέστερες της ίδρυσης διατυπώσεις δημοσιότητας................. . 281

4.. Αποτελέσματα της δημοσιότητας.................................................. . 281

VII....................................................................................................... H ελαττωματική ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας........................................................................................... . 283

VIII. Η ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση........................................................ . 287

IX. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρίας............................... . 289

1.. Υποκατάστημα – Πρακτορείο – Θυγατρική εταιρία.......................... . 289

2.. Εγκατάσταση με δημιουργία πραγματικής έδρας............................. . 291

Χ... Η δημιουργία αε από μετατροπή άλλων εταιριών............................... . 292

Γ.... Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ........................................................ . 293

Ι.... Κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας............................................. . 293

ΙΙ... Κατά την λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας....................................... . 294

ΙΙΙ. Κυρώσεις........................................................................................ . 296

Δ.... ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ................................................ . 296

Ι.... Η γενική συνέλευση......................................................................... . 297

1.. Έννοια – Αρμοδιότητες................................................................ . 297

2.. Είδη γενικών συνελεύσεων............................................................ . 299

α... Τακτική ΓΣ............................................................................ . 299

β... Έκτακτη ΓΣ........................................................................... . 299

γ... Συνήθης ΓΣ............................................................................ . 300

δ... Καταστατική ή εξαιρετική ΓΣ.................................................. . 300

ε... Επαναληπτικές ΓΣ.................................................................. . 300

στ. Καθολική ΓΣ.......................................................................... . 301

ζ... Ειδικές ή ιδιαίτερες συνελεύσεις............................................. . 301

3.. Διαδικασία γενικών συνελεύσεων.................................................. . 301

α... Σύγκληση............................................................................... . 301

β... Συγκρότηση........................................................................... . 305

γ... Τρόπος λήψεως των αποφάσεων............................................... . 308

αα). Οι πρότερες της ΓΣ διατυπώσεις....................................... . 309

ββ). Οι ουσιαστικές, λειτουργικές της ΓΣ διατυπώσεις.............. . 309

γγ).. Οι μεθύστερες της ΓΣ διατυπώσεις................................... . 312

4.. Αποφάσεις των ΓΣ....................................................................... . 314

α... Γενικά................................................................................... . 314

β... Νομική φύση.......................................................................... . 315

γ... Ελαττωματικές αποφάσεις....................................................... . 316

αα). Οι ανυπόστατες αποφάσεις (άρθρο 35γ)............................. . 316

ββ). Οι άκυρες αποφάσεις (άρθρο 35β)..................................... . 317

γγ).. Οι ακυρώσιμες αποφάσεις (άρθρο 35α).............................. . 319

II... Tο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).......................................................... . 321

1.. Γενικές επισημάνσεις – Νομικός προσδιορισμός............................. . 321

2.. Τα μέλη του ΔΣ........................................................................... . 322

α... Εκλογή μελών........................................................................ . 323

β... Διορισμός μελών.................................................................... . 324

γ... Νομική θέση μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις................... . 326

δ... Αστική και ποινική ευθύνη μελών............................................ . 332

ε... Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους........................................ . 335

3.. Η λειτουργία του ΔΣ ως οργάνου................................................... . 337

4.. Οι εξουσίες (αρμοδιότητες) του ΔΣ (Διαχείριση – Εκπροσώπηση).... . 340

5.. Η εταιρική διακυβέρνηση.............................................................. . 345

ΙΙΙ. Οι ελεγκτές..................................................................................... . 347

Ε.... ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ......................................................... . 353

Ι.... Γενικά............................................................................................. . 353

ΙΙ... Δημιουργία, επιβάρυνση και κατάλυση της μετοχικής σχέσεως............. . 354

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά ή αρχές διέπουσες τη μετοχική σχέση........................ . 358

IV. Δικαιώματα του μετόχου................................................................... . 359

1.. Δικαιώματα προσωπικά ή διοικήσεως............................................. . 360

2.. Δικαιώματα περιουσιακά............................................................... . 362

α... Δικαίωμα στα κέρδη............................................................... . 362

β... Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης..................................... . 364

γ... Δικαίωμα προτίμησης............................................................. . 364

3.. Δικαιώματα πλειοψηφίας και μειοψηφίας....................................... . 365

α... Δικαιώματα πλειοψηφίας......................................................... . 365

β... Δικαιώματα μειοψηφίας.......................................................... . 367

αα)... Δικαιώματα περί την ΓΣ................................................. . 367

a.. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης ΓΣ.............................. . 367

b. Δικαίωμα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων                 368

c.. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων...................... . 368

d. Δικαίωμα αναβολής λήψεως απόφασης από την ΓΣ....... . 368

e.. Δικαίωμα αιτήματος παροχής πληροφοριών στη ΓΣ....... . 368

f.. Δικαίωμα επιβολής ονομαστικής ψηφοφορίας............... . 369

g. Δικαίωμα αρνησικυρίας.............................................. . 369

h. Δικαίωμα προσβολής αποφάσεων ΓΣ........................... . 370

ββ)... Άλλα δικαιώματα........................................................... . 370

a.. Δικαίωμα ελέγχου διαχειρίσεως.................................. . 370

b. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής..................... . 371

c.. Δικαίωμα διορισμού και ανάκλησης μελών του ΔΣ....... . 371

d. Δικαίωμα εξαγοράς.................................................... . 372

e.. Δικαίωμα πρόκλησης λύσεως της εταιρίας................... . 372

V... Υποχρεώσεις μετόχων...................................................................... . 373

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕ................................................... .. 374

Ι.... Η καταγραφή, ο έλεγχος και η δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας                 375

1.. Λογιστικό σύστημα -Λογιστικά αρχεία........................................... . 376

α... Λογιστικό σύστημα ............................................................... . 376

β... Λογιστικά αρχεία.................................................................... . 376

γ... Η τήρησή τους....................................................................... . 377

2.. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις................................................. . 378

α... Έννοια................................................................................... . 378

β... Η διαδικασία κατάρτισης, δημοσιοποίησης και έγκρισης των χρη­μα­τοοικονομικών καταστάσεων        ............................................................................................. 379

i.... ....................................................................................... Η κατάρτιση                       379

ii... Η δημοσίευση................................................................... . 380

iii.. Η έγκριση......................................................................... . 380

γ... Σκοπός.................................................................................. . 381

δ... Πρότυπα σύνταξης.................................................................. . 382

ε... Αρχές σύνταξης...................................................................... . 384

στ. Οι επί μέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις........................ . 385

ζ... Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.................... . 388

η... Ειδικές περιπτώσεις................................................................ . 391

3.. Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων-΄Εκθεση ελέγχου              392

4.. Επιτροπές ελέγχων....................................................................... . 393

5.. Έκθεση διαχείρισης...................................................................... . 393

6.. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις............................................. . 396

7.. Τελική δημοσιότητα..................................................................... . 397

8.. Συνέπειες παραβάσεων.................................................................. . 397

ΙΙ... Τα κέρδη ή οι ζημίες........................................................................... 398

1.. Το κέρδος.................................................................................... . 398

2.. Η ζημία....................................................................................... . 399

ΙΙΙ. Τα αποθεματικά............................................................................... . 400

1.. Έννοια – Διακρίσεις..................................................................... . 400

2.. Τακτικό αποθεματικό.................................................................... . 400

3.. Έκτακτα αποθεματικά................................................................... . 401

4.. Αφανή αποθεματικά...................................................................... . 401

ΙV. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου................................................... . 402

1.. Γενικά......................................................................................... . 402

2.. Η πραγματική αύξηση................................................................... . 402

α... Έννοια –Διακρίσεις................................................................. . 402

β... Η πραγματική αύξηση με καταβολή εισφορών........................... . 403

αα).. Αποφασιστική αρμοδιότητα.............................................. . 403

ββ).. Ανάληψη νέων μετοχών και δικαίωμα προτιμήσεως............ . 406

γγ).. Καταβολή του ποσού της αύξησης.................................... . 408

γ... Η πραγματική αύξηση με κεφαλαιοποίηση κερδών..................... . 409

3.. Η ονομαστική αύξηση................................................................... . 410

V... Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου................................................... . 411

1.. Έννοια........................................................................................ . 411

2.. Πραγματική μείωση...................................................................... . 411

3.. Ονομαστική μείωση..................................................................... . 412

4.. Προϋποθέσεις της μείωσης........................................................... . 413

5.. Τρόποι πραγματοποίησης της μείωσης........................................... . 414

Ζ.... ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕ....................... . 414

Ι.... Γενικά............................................................................................. . 414

ΙΙ... Η μετατροπή.................................................................................... . 415

ΙΙΙ. Η συγχώνευση................................................................................. . 416

1.. Έννοια – Σκοπός.......................................................................... . 416

2.. Τρόποι συγχώνευσης.................................................................... . 417

α... Συγχώνευση με απορρόφηση.................................................... . 418

αα). Έννοια............................................................................ . 418

ββ). Διαδικασία...................................................................... . 418

γγ).. Αποτελέσματα................................................................. . 420

δδ). Προστασία μετόχων μειοψηφίας....................................... . 421

εε).. Ακυρότητα της συγχώνευσης............................................ . 421

β... Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας...................... . 422

γ... Συγχώνευση με εξαγορά.......................................................... . 423

IV. H διάσπαση..................................................................................... . 424

1.. Έννοια........................................................................................ . 424

2.. Διακρίσεις................................................................................... . 424

3.. Ρύθμιση...................................................................................... . 424

4.. Αποτελέσματα............................................................................. . 425

5.. Απόσχιση ή μερική διάσπαση........................................................ . 425

H... Η ΑΕ ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΕ)               425

Ι.... Διαδικασία εισαγωγής....................................................................... . 425

ΙΙ... Προϋποθέσεις εισαγωγής.................................................................. . 426

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις εισηγμένης ΑΕ............................................................. . 427

Θ.... Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ................. . 431

Ι.... Γενικά............................................................................................. . 431

ΙΙ... Η λύση (λόγοι λύσεως)..................................................................... . 432

ΙΙΙ. Η εκκαθάριση.................................................................................. . 434

1.. Γενικά......................................................................................... . 434

2.. Οι εκκαθαριστές.......................................................................... . 434

3.. Οι εργασίες της εκκαθάρισης........................................................ . 435

ΙV. Η αναβίωση..................................................................................... . 436

V... Η περάτωση..................................................................................... . 437

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α.... ΓΕΝΙΚΑ................................................................................................. . 439

Ι.... Έννοια – Νομοθετική ρύθμιση.......................................................... . 439

ΙΙ... Βασικά εννοιολογικά στοιχεία........................................................... . 439

1.. Εμπορικότητα.............................................................................. . 439

2.. Νομική προσωπικότητα................................................................ . 440

3.. Κεφαλαιουχικά στοιχεία................................................................ . 440

α... Το εταιρικό κεφάλαιο.............................................................. . 440

β... Τα εταιρικά μερίδια................................................................ . 441

γ... Η μερίδα συμμετοχής............................................................. . 442

δ... Αρχές διέπουσες εταιρικά μερίδια και μερίδες συμμετοχής ....... . 443

4.. Προσωπικά στοιχεία..................................................................... . 443

Β.... ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ....................................................................... . 444

Ι.... Η κατάρτιση και οι τροποποιήσεις της εταιρικής συμβάσεως (καταστατι­κού)          444

ΙΙ... Οι διατυπώσεις δημοσιότητας........................................................... . 446

ΙII. H ελαττωματική ίδρυση της EΠE...................................................... . 447

ΙV. Η ΕΠΕ υπό ίδρυση........................................................................... . 447

V... Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής ΕΠΕ.................................... . 448

VI. Η δημιουργία ΕΠΕ από μετατροπή άλλων εταιριών............................. . 448

Γ.... ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΕ............................................................................. . 448

Ι.... Η συνέλευση των εταίρων................................................................. . 449

1.. Έννοια – Αρμοδιότητες................................................................ . 449

2.. Είδη συνελεύσεων........................................................................ . 449

3.. Διαδικασία των συνελεύσεων........................................................ . 450

α... Σύγκληση............................................................................... . 450

β... Συγκρότηση και λήψη αποφάσεων............................................ . 450

γ... Ελαττωματικές αποφάσεις....................................................... . 451

II... Οι διαχειριστές................................................................................ . 451

1.. Ορισμός διαχειριστών.................................................................. . 451

2.. Εξουσίες των διαχειριστών........................................................... . 452

3.. Ευθύνη διαχειριστών.................................................................... . 453

4.. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών........................................... . 454

Δ.... ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.............................................................. . 455

Ι.... Γενικά............................................................................................. . 455

ΙΙ... Τα δικαιώματα................................................................................. . 455

1.. Δικαιώματα προσωπικά ή διοικήσεως............................................. . 455

2.. Περιουσιακά δικαιώματα.............................................................. . 456

ΙΙΙ. Οι υποχρεώσεις................................................................................ . 457

IV. Η ευθύνη των εταίρων...................................................................... . 458

V... Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων................................................ . 459

1.. Κατόπιν ολικής μεταβίβασης ή κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου                        459

2.. Κατόπιν μερικής μεταβίβασης ή κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου                      459

3.. Κατόπιν αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου................. . 460

4.. Κατόπιν εξαγοράς εταιρικών μεριδίων............................................ . 460

5.. Κατόπιν εκουσίας ή αναγκαστικής εξόδου (αποκλεισμού) εταίρου από την εταιρία                       460

E.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕ.................................... . 461

I.... Οι ετήσιοι λογαριασμοί.................................................................... . 461

II... Τα κέρδη ή οι ζημίες........................................................................ . 462

III. Τα αποθεματικά............................................................................... . 462

IV. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.................................................... . 463

V... Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.................................................... . 463

ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕ..................... . 464

Ζ.... Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ............................................. . 464

H... Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ......................................................................... . 466

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

H ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (IKE)

A.... ΟΡΙΣΜΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ............................................................................ . 469

Β.... ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ....................................................... . 470

Γ.... Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΕ................................................................................ . 472

Ι.... Το καταστατικό................................................................................ . 472

ΙΙ... Οι διατυπώσεις δημοσιότητας........................................................... . 473

ΙΙΙ. Ακυρότητα της εταιρίας.................................................................... . 474

Δ.... ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.................................................................... . 474

Ι.... Οι διαχειριστές................................................................................ . 474

ΙΙ... Η συνέλευση των εταίρων................................................................. . 475

ΙΙΙ. Οι ελεγκτές..................................................................................... . 476

Ε.... ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ............................................................................................ . 476

Ι.... Τα δικαιώματα των εταίρων............................................................... . 476

ΙΙ... Οι υποχρεώσεις των εταίρων............................................................. . 477

ΙΙΙ. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων............................................ . 478

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΚΕ.................................... . 479

Ζ.... ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΙΚΕ...................... . 480

Η... ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΚΕ.......................................................... . 480

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................... 481

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...................................................................................................... 491