ΠΡΟΛΟΓΟΣ...................................................................................................................................... VII

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................................................... XI

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...................................................................................................... XXI

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Ι.... Στόχος και διάρθρωση της μελέτης................................................................................................ 1

ΙΙ... Μέθοδος ανάλυσης........................................................................................................................ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

§ 1. Ορισμός...................................................................................................................................... 7

§ 2. Ανάλυση εννοιολογικών στοιχείων της παραίτησης.................................................................... 9

Ι.... Η παραίτηση ως εξουσία αναγνωρισμένη από τον νόμο............................................................. 9

Α. Εισαγωγικά............................................................................................................................ 9

Β. Οι επιμέρους βάσεις θεμελίωσης του επιτρεπτού της παραίτησης από δι­καίωμα – Ο κανόνας του επιτρεπτού της παραίτησης                     9

1.. Το επιτρεπτό της παραίτησης ως απόρροια της έννοιας του δικαιώματος ως αντικειμένου παραίτησης                    9

α.. Έννοια δικαιώματος..................................................................................................... 9

β.. Θεμελίωση του επιτρεπτού της παραίτησης στην έννοια του δικαιώματος.................. 13

2.. Το επιτρεπτό της παραίτησης ως απόρροια της αρχής της ιδιωτικής αυτο­νομίας............... 14

3.. Το επιτρεπτό της παραίτησης ως συμπερασματική κρίση από επιμέρους διατάξεις του αστικού κώδικα                  15

ΙΙ... Η παραίτηση ως εξουσία που προϋποθέτει σύνδεση του φορέα της με συγκε­κριμένο δικαίωμα      16

Α. Το δικαίωμα ως αντικείμενο της παραίτησης........................................................................ 16

Β. Δικαιώματα ανεπίδεκτα παραίτησης..................................................................................... 17

1.. Ανεπίδεκτο παραίτησης λόγω της φύσης του δικαιώματος............................................... 17

2.. Αποκλεισμός της παραίτησης με ρητή διάταξη................................................................ 19

ΙΙΙ.. Η παραίτηση ως εξουσία που κατατείνει στην ικανοποίηση έννομου συμφέ­ροντος................... 21

§ 3. Η παραίτηση ως δικαίωμα........................................................................................................ 22

Ι.... Θεμελίωση του χαρακτήρα της παραίτησης ως δικαιώματος..................................................... 22

Α. Η σχέση ελευθερίας και δικαιώματος................................................................................... 22

Β. Η σχέση δικαιώματος και ευχέρειας που πηγάζει από δικαίωμα........................................... 25

ΙΙ... Νομική φύση του δικαιώματος παραίτησης.............................................................................. 27

§ 4. Η παραίτηση ως δικαιοπραξία................................................................................................. 30

Ι.... Γενικά για τη δικαιοπραξία και τη δήλωση βούλησης............................................................... 30

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης, ειδικότερα................................................................................... 32

Α. Νομοτυπική μορφή της δικαιοπραξίας παραίτησης.............................................................. 32

1.. Δήλωση βούλησης παραίτησης....................................................................................... 32

α.. Ο κανόνας της μονομερούς δήλωσης παραίτησης και οι εξαιρέσεις του...................... 32

β.. Απευθυντέα ή μη απευθυντέα δήλωση...................................................................... 33

γ.. Ρητή ή σιωπηρή δήλωση........................................................................................... 35

2.. Η ιδιότητα του φορέα του δικαιώματος στο πρόσωπο του παραιτούμενου...................... 37

α.. Δικαιοπραξίες παραίτησης που περιέχουν διάθεση από μη δικαιούχο....................... 37

β.. Δικαιοπραξίες παραίτησης που δεν περιέχουν διάθεση από μη δικαιούχο................. 40

Β. Προϋποθέσεις κύρους......................................................................................................... 40

1.. Τήρηση τύπου................................................................................................................ 40

2.. Δικαιοπρακτική ικανότητα............................................................................................... 41

α.. Γενικός κανόνας......................................................................................................... 41

β.. Η ανάγκη τελολογικής συστολής του γενικού κανόνα.................................................. 42

3.. Εξουσία διάθεσης........................................................................................................... 45

Γ.. Όροι του ενεργού................................................................................................................ 45

1.. Νόμιμοι όροι του ενεργού.............................................................................................. 45

2.. Εκούσιοι όροι του ενεργού............................................................................................. 46

α.. Εισαγωγικά................................................................................................................ 46

β.. Προσθήκη αναβλητικής αίρεσης................................................................................. 47

γ.. Προσθήκη διαλυτικής αίρεσης................................................................................... 48

ΙΙΙ.. Η δικαιοπραξία παραίτησης υπό το πρίσμα των διακρίσεων των δικαιοπραξιών....................... 50

Α. Γενική επισκόπηση.............................................................................................................. 50

Β. Η παραίτηση ως δικαιοπραξία που περιέχει ή όχι επίδοση.................................................. 51

Γ.. Δικαιοπραξία αιτιώδης ή αφηρημένη................................................................................... 54

IV.. Η δικαιοπραξία παραίτησης υπό το πρίσμα της ΑΚ 939............................................................ 54

§ 5. Διάκριση της (δικαιοπραξίας) παραίτησης από συναφή μορφώματα...................................... 57

Ι.... Παραίτηση και συγγνώμη......................................................................................................... 57

ΙΙ... Παραίτηση και παραμέληση αποσβεστικής προθεσμίας............................................................ 60

ΙΙΙ.. Παραίτηση και αποδυνάμωση δικαιώματος.............................................................................. 61

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 6.. Αντανάκλαση των θεμελιωδών αρχών του εμπράγματου δίκαιου στο πεδίο της παραίτησης από εμπράγματο δικαίωμα            ............................................................................................................................................ 63

Ι.... Εισαγωγικά.............................................................................................................................. 63

ΙΙ... Η αρχή του κλειστού αριθμού.................................................................................................. 64

ΙΙI.. Η αρχή της δημοσιότητας......................................................................................................... 65

IV.. Η αρχή της ειδικότητας............................................................................................................. 66

§ 7. Παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου.................................................................................. 68

Ι.... Εισαγωγικά.............................................................................................................................. 68

ΙΙ... Νομική φύση και τρόπος παραίτησης....................................................................................... 68

Α. Παρουσίαση των θέσεων της νομολογίας............................................................................. 68

Β. Κριτική αξιολόγηση των θέσεων της νομολογίας.................................................................. 70

Γ.. Τελική τοποθέτηση.............................................................................................................. 72

III.. Νομοτυπική μορφή, προϋποθέσεις κύρους και όροι του ενεργού της δικαιοπραξίας παραίτησης     74

Α. Νομοτυπική μορφή της δικαιοπραξίας παραίτησης.............................................................. 74

1.. Η δήλωση βούλησης παραίτησης.................................................................................... 74

2.. Η ιδιότητα του κυρίου στο πρόσωπο του παραιτούμενου............................................... 77

3.. Το ζήτημα της αιτίας της παραίτησης............................................................................... 77

Β. Προϋποθέσεις κύρους της δικαιοπραξίας παραίτησης.......................................................... 79

Γ.. Όροι του ενεργού της δικαιοπραξίας παραίτησης................................................................. 80

IV.. Συνέπειες της παραίτησης από την κυριότητα ακινήτου............................................................ 81

Α. Οι συνέπειες ως προς την κυριότητα και τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων......................... 81

Β. Οι συνέπειες ως προς τη νομή............................................................................................. 84

V... Ειδικά ζητήματα....................................................................................................................... 86

Α. Μπορεί η παραίτηση από την κυριότητα να καταστήσει το ακίνητο κοινόχρηστο;................. 86

Β. Παραίτηση από ιδανικό μερίδιο........................................................................................... 88

Γ.. Συσχέτιση της παραίτησης από την κυριότητα με τη μη επίκληση των όρων συνδρομής της έκτακτης χρησικτησίας                      90

Δ. Το ζήτημα της παραίτησης με την επίσπευση έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου....................... 92

§ 8. Παραίτηση από την κυριότητα κινητού.................................................................................... 96

Ι.... Εισαγωγικά.............................................................................................................................. 96

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης από την κυριότητα κινητού........................................................... 97

Α. Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής, προϋποθέσεις κύρους και όροι του ενεργού................... 97

Β. Περιπτωσιολογία................................................................................................................. 99

Γ.. Η δικαιοπραξία παραίτησης με εγκατάλειψη της νομής, ειδικότερα.................................... 101

ΙΙΙ.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 102

§ 9. Παραίτηση από πραγματικές και περιορισμένες προσωπικές δουλείες................................ 104

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 104

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 105

Α. Νομοτυπική μορφή και προϋποθέσεις κύρους της δικαιοπραξίας παραίτησης.................... 105

Β. Όροι του ενεργού της δικαιοπραξίας παραίτησης............................................................... 107

ΙΙΙ.. Συνέπειες παραίτησης από τις πραγματικές και περιορισμένες προσωπικές δουλείες.............. 110

§ 10. Παραίτηση από επικαρπία και οίκηση................................................................................. 111

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 111

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης από επικαρπία και οίκηση........................................................... 111

Α. Νομοτυπική μορφή της δικαιοπραξίας παραίτησης............................................................ 111

1.. Γενική επισκόπηση....................................................................................................... 111

2.. Ειδικά ζητήματα συναφή με τη δήλωση παραίτησης...................................................... 114

α.. Το ζήτημα της παράλειψης της κατ’ ΑΚ 1169 εδ. β κοινοποίησης.............................. 114

β.. Ο αποδέκτης της δήλωσης παραίτησης..................................................................... 115

γ.. Η περίπτωση περισσότερων φορέων της δουλείας ή συγκυρίων στο ακίνητο........... 116

i.. Σε περίπτωση περισσότερων φορέων της δουλείας............................................. 116

ii. Η περίπτωση που το βαρυνόμενο ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους............. 119

Β. Προϋποθέσεις κύρους και όροι του ενεργού...................................................................... 121

ΙΙΙ.. Συνέπειες της παραίτησης από τις πλήρεις προσωπικές δουλείες............................................ 122

IV.. Ειδικά θέματα........................................................................................................................ 124

Α. Η καταχρηστική παραίτηση................................................................................................ 124

Β. Το ζήτημα της μερικής παραίτησης από την επικαρπία........................................................ 125

Γ.. Απόσβεση της επικαρπίας με παραίτηση και η τύχη της υποθήκης που συστάθηκε επ’ αυτής       126

§ 11. Παραίτηση από ενέχυρο....................................................................................................... 129

Ι.... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 129

ΙΙ... Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 130

ΙΙΙ.. Συσχέτιση της απόσβεσης του ενεχύρου λόγω παραίτησης και λόγω απόδοσης του πράγματος (ΑΚ 1243 περ. 2 και 3)                    132

§ 12. Παραίτηση από υποθήκη και προσημείωση υποθήκης........................................................ 134

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 134

ΙΙ... Δικαιοπραξία παραίτησης...................................................................................................... 135

ΙΙΙ.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 137

§ 13. Παραίτηση από επιφάνεια.................................................................................................... 139

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 139

ΙΙ... Δικαιοπραξία παραίτησης...................................................................................................... 140

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

§ 14. Παραίτηση από ενοχικές απαιτήσεις.................................................................................... 142

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 142

ΙΙ... Η άφεση χρέους..................................................................................................................... 144

Α. Η σύμβαση ή η μονομερής δικαιοπραξία ως μέσο πραγμάτωσης της άφεσης χρέους.......... 144

1.. Υποστηριχθείσες απόψεις............................................................................................. 144

2.. Η προτεινόμενη λύση................................................................................................... 147

Β. Προϋποθέσεις της άφεσης χρέους...................................................................................... 150

1.. Γενικές προϋποθέσεις................................................................................................... 150

2.. Ειδικά – Προϋποθέσεις της συμβατικής άφεσης χρέους................................................. 154

3.. Μονομερής άφεση χρέους............................................................................................ 157

Γ.. Συνέπειες της άφεσης χρέους............................................................................................. 158

Δ. Ειδικά θέματα – Η άφεση χρέους σε πολυπρόσωπες ενοχές............................................... 158

1.. Ενοχή εις ολόκληρον..................................................................................................... 158

α.. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή................................................................................ 159

β.. Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή.............................................................................. 160

2.. Αδιαίρετη ενοχή – Κοινή ενοχή.................................................................................... 161

α.. Ενεργητική αδιαίρετη ενοχή..................................................................................... 161

β.. Παθητική αδιαίρετη ενοχή....................................................................................... 162

3.. Διαιρεμένη ενοχή......................................................................................................... 162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 15. Εισαγωγή............................................................................................................................... 165

Ι.... Έννοια και διακρίσεις διαπλαστικών δικαιωμάτων.................................................................. 165

Α. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά – Το ζήτημα του αντικειμένου του διαπλαστικού δικαιώματος        165

Β. Διακρίσεις διαπλαστικών δικαιωμάτων.............................................................................. 166

II... Απώλεια διαπλαστικού δικαιώματος λόγω παραίτησης........................................................... 168

§ 16. Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης δωρεάς................................................................. 171

Ι.... Γενικά.................................................................................................................................... 171

ΙΙ... Η απαγόρευση προκαταβολικής παραίτησης (ΑΚ 511)............................................................ 173

Α. Η τελολογία της ρύθμισης.................................................................................................. 173

Β. Το ενδεχόμενο καταστρατήγησης της ΑΚ 511..................................................................... 173

Γ.. Απόκλιση από τον κανόνα της απαγόρευσης προκαταβολικής παραίτησης.......................... 175

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης δωρεάς............................................ 176

IV.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 178

§ 17. Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης της πληρεξουσιότητας.......................................... 179

Ι.... Γενικά.................................................................................................................................... 179

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 180

Α. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής............................................................................................ 180

Β. Προϋποθέσεις του κύρους – Λόγοι ακυρότητας................................................................. 181

1.. Τύπος........................................................................................................................... 181

2.. Ικανοποίηση συμφέροντος πληρεξουσίου ή και τρίτου................................................. 181

3.. Εύρος εξουσιών του πληρεξουσίου.............................................................................. 183

Γ.. Όροι του ενεργού.............................................................................................................. 183

Δ. Συνέπειες της δικαιοπραξίας παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης της πληρεξουσιότητας      184

ΙΙΙ.. Δυνατότητα ανατροπής των αποτελεσμάτων της παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης της πληρεξουσιότητας                             184

§ 18. Παραίτηση από τα δικαιώματα ανάκλησης και καταγγελίας της σύμβασης εντολής............. 187

Ι.... Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης της εντολής από τον εντολέα..................................... 187

Α. Εισαγωγικά........................................................................................................................ 187

Β. Η δικαιοπραξία παραίτησης............................................................................................... 188

Γ.. Συνέπειες της παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης...................................................... 190

Δ. Δυνατότητα ανατροπής των αποτελεσμάτων της παραίτησης από το δικαίωμα ανάκλησης της εντολής                         190

ΙΙ... Παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας της εντολής από τον εντολοδόχο............................. 191

§ 19. Παραίτηση από το δικαίωμα λύσης της κοινωνίας............................................................... 194

Ι.... Η Νομική φύση του δικαιώματος για λύση της κοινωνίας....................................................... 194

ΙΙ... Δικαίωμα ανεπίδεκτο παραίτησης.......................................................................................... 195

§ 20. Παραίτηση από το δικαίωμα ακύρωσης ακυρώσιμης δικαιοπραξίας.................................. 197

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 197

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 197

ΙΙΙ.. Οι συνέπειες της παραίτησης.................................................................................................. 202

ΙV.. Συσχέτιση της παραίτησης με την αποδοχή της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας (ΑΚ 149 εδ. β, 152 εδ. β)                              203

§ 21. Παραίτηση από το δικαίωμα διάζευξης................................................................................ 204

Ι.... Το ζήτημα του επιτρεπτού της παραίτησης.............................................................................. 204

Α. Οι προβληθείσες απόψεις.................................................................................................. 204

Β. Η προκρινόμενη λύση........................................................................................................ 206

ΙΙ... H παροχή συγγνώμης ως μορφή εκούσιας απώλειας του δικαιώματος διάζευξης.................... 207

§ 22. Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής πατρότητας......................................................... 209

Ι.... Το ζήτημα του επιτρεπτού της παραίτησης.............................................................................. 209

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 210

ΙΙΙ.. Οριοθέτηση της δικαιοπραξίας παραίτησης από την εν τοις πράγμασι αναγνώριση του τέκνου (ΑΚ 1471 παρ. 2 περ. 1)                  212

§ 23. Παραίτηση από το δικαίωμα προαιρέσεως στο σύμφωνο προαιρέσεως............................. 215

Ι.... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 215

ΙΙ... Οι συνέπειες της παραίτησης.................................................................................................. 218

§ 24. Παραίτηση από τα δικαιώματα επίκλησης............................................................................ 219

Ι.... Παραίτηση από το δικαίωμα προβολής της ένστασης παραγραφής......................................... 219

Α. Η νομική φύση της παραγραφής........................................................................................ 219

Β. Η δικαιοπραξία παραίτησης από το δικαίωμα προβολής της ένστασης παραγραφής........... 221

Γ.. Αποτελέσματα της παραίτησης........................................................................................... 224

Δ. Παραίτηση από την ενέργεια της ένστασης παραγραφής.................................................... 225

ΙΙ... Παραίτηση από την επίκληση σχετικής ακυρότητας δικαιοπραξίας.......................................... 226

Α. Θεμελίωση της δυνατότητας παραίτησης............................................................................ 226

Β. Δικαιοπραξία παραίτησης.................................................................................................. 229

Γ.. Συνέπειες της παραίτησης.................................................................................................. 232

ΙΙΙ.. Παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης αίρεσης..................................................................... 232

Α. Οι υποστηριχθείσες απόψεις.......................................................................................... .. 232

Β. Προκρινόμενη λύση........................................................................................................... 234

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

§ 25. Το λειτουργικό δικαίωμα και η παραίτηση από αυτό........................................................... 237

Ι.... Ορισμός και ανάλυση εννοιολογικών χαρακτηριστικών.......................................................... 237

ΙΙ... Παραίτηση από λειτουργικό δικαίωμα.................................................................................... 240

§ 26. Παραίτηση από το λειτούργημα του επιτρόπου ανηλίκου................................................... 243

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 243

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης από το επιτροπικό λειτούργημα.................................................. 245

ΙΙΙ.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 248

ΙV.. Παραίτηση του ιδρύματος ή της κοινωνικής υπηρεσίας όταν σ’ αυτούς έχει ανατεθεί το επιτροπικό λειτούργημα (ΑΚ 1600 εδ. β).   ........................................................................................................................................... 250

§ 27. Παραίτηση από το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη......................................... 251

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 251

ΙΙ... Το επιτρεπτό της παραίτησης του δικαστικού συμπαραστάτη.................................................. 252

ΙΙΙ.. Η δικαιοπραξία παραίτησης του δικαστικού συμπαραστάτη................................................. .. 254

IV.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 255

§ 28. Παραίτηση από το λειτούργημα της γονικής μέριμνας......................................................... 256

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 256

ΙΙ... Το ανεπίδεκτο της παραίτησης από τη γονική μέριμνα............................................................ 258

ΙΙΙ.. Μορφές εκούσιας κατάλυσης του λειτουργήματος της γονικής μέριμνας.................................. 260

Α. Η συναίνεση των φυσικών γονέων για την υιοθεσία του τέκνου τους................................. 260

Β. Εκούσια απώλεια της γονικής μέριμνας μέσω προσβολής της πατρότητας από τον σύζυγο της μητέρας                        261

§ 29. Παραίτηση από το λειτούργημα του εκτελεστή διαθήκης.................................................... 264

Ι.... Εισαγωγικά............................................................................................................................ 264

ΙΙ... Η δικαιοπραξία παραίτησης................................................................................................... 266

ΙΙΙ.. Συνέπειες της παραίτησης...................................................................................................... 268

IV.. Ειδικά θέματα........................................................................................................................ 269

A. Παραίτηση από το δικαίωμα παραίτησης του εκτελεστή διαθήκης...................................... 269

B. Υποχρέωση παραίτησης από το λειτούργημα του εκτελεστή διαθήκης............................... 270

§ 30. Παραίτηση του διοικητή νομικού προσώπου....................................................................... 272

Ι.... Η διοίκηση νομικού προσώπου ως λειτούργημα.................................................................... 272

ΙΙ... Παραίτηση διαχειριστή προσωπικής εταιρίας (αστικής και εμπορικής)..................................... 275

Α. Εισαγωγικά........................................................................................................................ 275

Β. Η δικαιοπραξία παραίτησης............................................................................................... 275

1.. Η δήλωση παραίτησης.................................................................................................. 275

2.. Λοιπές προϋποθέσεις................................................................................................ .. 276

α.. Καταστατική διαχείριση........................................................................................... 276

β.. Συνδρομή σπουδαίου λόγου................................................................................... 277

Γ.. Συνέπειες της παραίτησης.................................................................................................. 279

III.. Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας.............................................. 281

A. Δικαιοπραξία παραίτησης.................................................................................................. 281

Β. Συνέπειες της παραίτησης.................................................................................................. 284

§ 31. Παραίτηση διοικητών κοινωνίας δικαιώματος...................................................................... 287

Ι.... Η νομική φύση του δικαιώματος σύμπραξης του κοινωνού στη διοίκηση του κοινού.............. 287

Α. Προσδιορισμός της έννοιας της διοίκησης.......................................................................... 287

Β. Η νομική φύση του δικαιώματος σύμπραξης στη διοίκηση του κοινού............................... 288

ΙΙ... Το ζήτημα του επιτρεπτού της παραίτησης.............................................................................. 290

ΕΠΙΜΕΤΡΟ....................................................................................................................................... 291

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................................ 295

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ........................................................................................... 315