ΣΗΜΕΙΩΜΑ.......................................................................................................................................            V

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.................................................................................................................................          VII

Α... ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 95570 της 8/20 Σεπτ. 1938 «Περί τηρήσεως γενικού μητρώου πτωχευσάντων»                               1

Β... ΝΟΜΟΣ 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/1974) (άρθρα 30Α-31, 61-62Α, 67,82, 82Α)                      4

Γ.... ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/1990 «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» (ΦΕΚ Α΄ 1/1990)     ............................................................................................................................................... 24   

Δ... ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 «περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»                       34

Ε.... ΝΟΜΟΣ 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ A΄ 297/ 2005) (άρθρα 1, 6, 7, 11, 15, 16, 37)............................................................................................................             35

ΣΤ. ΝΟΜΟΣ 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/2005) (άρθρο 14Α)                     53

Ζ... ΝΟΜΟΣ 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 106/2006) (άρθρα 7-8).........................................................................................................................................             68

Η... ΝΟΜΟΣ 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»........................................             70

Ι.... ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας»                        70

ΙΙ... ΝΟΜΟΣ 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/ 10.7.2007) (άρθρα 1-182)                                76

ΙΙΙ.. ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΑΡΘΡΑ 99-106 Ν. 3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» περί της Διαδικασίας Συνδιαλλαγής (άρθρα 99-106)      ..................................................................................................................................... 216

Θ... ΝΟΜΟΣ 3808/2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 227/2009) (άρθρο 4)                224

Ι.... ΝΟΜΟΣ 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη “Διασυνοριακή πτώχευση” της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές
Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102/2010) (άρθρα 1-41)                    226

ΙΑ.. ΝΟΜΟΣ 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/2010) (άρθρα 1-22)      ............................................................................................................................................. 245

ΙΒ. . ΝΟΜΟΣ 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011) (άρθρα 12-20).......................................................................................... 281

ΙΓ. . ΝΟΜΟΣ 4224/ 2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (άρθρα 1-2)........................................................ 284

ΙΔ. ΝΟΜΟΣ 4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 246) (άρθρα 60-79)........................................................ 290

ΙΕ. .. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Συνεδρίαση 195/1/ 29.07.2016 «Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του
Ν. 4224/2013........................................................................................................................... 322

ΙΣΤ. ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/2015)                          366

ΙΖ. .. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 152/2015)........................... 380

ΙΗ. .. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2016 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12. 2016)   ........................................................................................................................................... 382

ΙΘ... ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY KΟΙ­ΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.................................................................................................................. 411

Κ..... ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016/0359 (COD) -2016/723 (COM) «Για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/30/ΕΕ»                    508

ΚΑ.. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις                 569

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ............................................................................................................ 621