ΠΡΟΛΟΓΟΣ     VII     

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ     LI 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΝΕΟΣ «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

(ΝΟΜΟΣ 3588/2007)

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 1. Αναγκαιότητα του πτωχευτικού Δικαίου     5 

  1.  Αυτοτελές σύστημα κανόνων     5 

  2.  Πλεονεκτήματα απέναντι στο κοινό δικονομικό δίκαιο     6 

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του πτωχευτικού Δικαίου     9 

  3.  Η πτώχευση ως μορφή πραγμάτωσης ευθύνης     9

  4.  Η πτώχευση θεσμός αναγκαστικής εκτέλεσης     10 

  5.  H πτώχευση θεσμός συλλογικής και καθολικής εκτέλεσης     11 

  6.  Πτωχευτική αυτοδιοίκηση     13 

  7.  Διάσπαση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης    13 

§ 3. Ιστορική εξέλιξη της πτώχευσης     15 

  8. Οι ρίζες της πτώχευσης στο ρωμαϊκό δίκαιο     15 

  9. Missio in bona και bonorum venditio ως θεσμοί αναγκαστικής εκτέλεσης     15 

  10. Χαρακτηριστικά της missio in bona και της bonorum venditio     16 

  11. Εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου στους μεταγενέστερους χρόνους     18 

  12.  Νεότερο δίκαιο     23 

  13.  Ελληνική νομοθεσία     23 

§ 4. Επισκόπηση του θεσμού της πτώχευσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα     25 

  14.  Κήρυξη της πτώχευσης     26 

  15.  Ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης     27 

  16.  Διαδικασία της πτώχευσης     31 

§ 5. Επίδραση συνταγματικών κανόνων στο θεσμό της πτώχευσης    35 

  17. Διατάξεις του προϊσχύσαντος πτωχευτικού δικαίου αμφισβητούμενης συνταγματικότητας     35   

§ 6. Aναφορά στο διεθνές πτωχευτικό δίκαιο     37 

  18.  Περί των αρχών της ενότητας και της πολλαπλότητας     37

§ 7. Eπισκόπηση ξένων δικαίων     47 

1. Γαλλία     47 

2. Γερμανία     53   

3. Ιταλία     55 

4. Ολλανδία     57 

5. Bέλγιο     57 

6. Λουξεμβούργο     58 

7. Ισπανία     58

8. Ελβετία     61

9. Λιχτενστάϊν     63

10. Ηνωμένο Βασίλειο     63

11. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής     68

12. Ουγγαρία     71

13. Κίνα     72

14. Ρωσία     74

15. Καναδάς     75

16. Αυστραλία     76

17. Βραζιλία     76

18. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα     77

19. Τουρκία     78

20. Νότιος Αφρική     79

21. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι     79

22. Σλοβακία     80   

§ 8.  Ευρωπαϊκό δίκαιο της πτώχευσης     81

  Α.  Ο Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας    81 

  19. Δυσχέρειες εναρμόνισης του δικαίου της πτώχευσης     81

  20. Γενικές παρατηρήσεις επί του Καν. 1346/2000    82

  21. Αναφορά στη δομή του Κανονισμού     84 

  22. Κανόνες δικαιοδοσίας     86

  23. Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων     87

  24. Η ρύθμιση της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας     88

  25. Τα δικαιώματα των αλλοδαπών δανειστών. Καταργήσεις     89

  Β. Σύσταση της επιτροπής την 12.3.2014 «Για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα [c (2014) 1500 τελικό]    90

  Γ.  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 25η Μαΐου «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»     91

§ 9.   Διασυνοριακή πτώχευση -  Υιοθέτηση του πρότυπου Νόμου UNCITRAL 1997     96

  26. Εισαγωγικές παρατηρήσεις    96

  27. Σκοπός της ρύθμισης     96

  28. Η αναγκαιότητα     97

   29. Ένταξη στο πτωχευτικό δίκαιο    99

   30. Πεδίο εφαρμογής του νόμου    100

   31. Αίτηση Συνδρομής από Ελληνικά δικαστήρια προς αρχές του εξωτερικού    100

   32. Πρόσβαση αλλοδαπών συνδίκων σε Ελληνικά δικαστήρια    101

   33. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών - Απόφαση και συνέπειες    101

   34. Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων    102

   35. Διασυνοριακή συνεργασία    103

   36. Συντονισμός συντρεχουσών διαδικασιών    103

   37. Εκκρεμή ζητήματα προς τον Πρότυπο Νόμο    105

   38. Η σημασία της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας από τη διεθνή πρακτική    107

§ 10.   Άλλα διεθνή κείμενα     110 

  39. Πτώχευση και Σύμβαση των Βρυξελλών της 27.9.1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία     110

  40. H Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί πτωχεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης     113     

  41. Προστασία εργαζομένων και μικροκαταθετών. Εξυγίανση και εκ¬καθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων    113   

§ 11. Επίλογος εισαγωγής     117   

  42.  Οι σύγχρονες τάσεις     117 

  43.  Μεταξύ νομικής διαδικασίας και επιχειρηματικής ενέργειας     118

   44. Περί της λεγόμενης πτώχευσης η υπερχρέωσης των καταναλωτών    120

   45. Πτώχευση κράτους    122

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Γενικά     125   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. Υποκειμενικές προϋποθέσεις - πτωχευτική ικανότητα

§ 1. Πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων     126 

  46.  Εμπορική ιδιότητα     126 

  47.  Πτωχευτική ικανότητα παραιτηθέντος εμπόρου     131 

  48.  Πτώχευση θανόντος     132 

  49.  Eυθύνη τρίτου στην πτώχευση του οφειλέτη     134 

§ 2. Πτωχευτική ικανότητα νομικών προσώπων     136 

  50. Προϋποθέσεις     136 

  51. Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας     137 

  52. Λυθείσα εταιρία     139 

  53. Μετατραπείσα εταιρία     140 

  54. Άκυρη εταιρία     141 

  55. Υπό ίδρυση κεφαλαιουχική εταιρία     142

  56. Μονοπρόσωπη και εικονική εταιρία     143

  57. Πτωχευτική ικανότητα διαφόρων εταιρικών μορφών     143   

§ 3. Ενώσεις προσώπων     152   

  58. Χαρακτηριστικά     152 

  59. Πτωχευτική ικανότητα σωματείου     153

§ 4. Συνέπειες ως προς τις εταιρίες και τους εταίρους     155 

  60. Κεφαλαιουχικές εταιρίες     155 

61. Προσωπικές εταιρίες     156 

§ 5. Παράλληλες διαδικασίες. Επιπτώσεις     158   

  62. Αδυναμία κήρυξης σε πτώχευση λόγω παράλληλης διαδικασίας     158   

§ 6. Νέοι μηχανισμοί επέκτασης της ευθύνης στην πτώχευση κεφαλαιουχικών εταιριών     159 

  63. Προλεγόμενα     159 

  64. Ευθύνη εκπροσώπων και διευθυντών     159   

  65. Υποκατάσταση εταιρικών δανείων σε θέση εισφορών     161 

  66. Παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας     162 

  67. Δικαιοπολιτικές εκτιμήσεις     164 

§ 7. Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων     165   

  68. Η ανάγκη ρυθμίσεων. Επιπτώσεις της πτώχευσης     165 

  69. Αίτηση πτώχευσης από το ίδιο νομικό πρόσωπο     167 

  70. Ρυθμίσεις για πτώχευση προσωπικών εμπορικών εταιριών     167 

  71. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών     168

   72. Απόδοση ευθύνης βάσει άτυπων συμμετοχών    170

   73. Ειδικότερα καθήκοντα διοικητών εταιρείας σε οικονομική αδυναμίας    173 

   74. Ποινική ευθύνη     175

  74α.Ευθύνη εκπροσώπων Δημοσίου και πιστωτικών ιδρυμάτων από  πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών    175

IΙ. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

1. Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

§ 8. ΄Eννοια της παύσης των πληρωμών     176   

  75. Θεωρίες     175 

  76. Παύση πληρωμών και αδυναμία προς εκπλήρωση     178   

  77. Νομοθετικός ορισμός της παύσης πληρωμών     180 

  78. Χαρακτηριστικά     180 

  79. Απόδειξη της παύσης των πληρωμών     184     

  80. Εκπλήρωση υποχρεώσεων με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα     185     

  81.  Παύση των πληρωμών και αξιογραφική αναγωγή     186

  81α. Ανεπάρκεια πτωχευτικής περιουσίας     186

2. ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

§ 9. Έννοια     187   

  82. Σκοπός     187 

  83. Το περιεχόμενο των εννοιών     188 

  84. Προσωπικό δικαίωμα - επαπειλούμενη αδυναμία    189   

  85. Η αίτηση     190 

  86. Κύρωση λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή     190 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 1. Γενικά     191   

  87. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης     191 

  88. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσης     191 

  89. Δικαίωμα του πιστωτή     192 

§ 2. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση πιστωτή     194   

  90. Αίτηση του πιστωτή     194 

  91. ΄Eννομο συμφέρον του πιστωτή     197 

  92. Παραίτηση του πιστωτή     199   

  93. Εξόφληση της απαίτησης του αιτούντα     201 

  94.  Αμφισβήτηση της απαίτησης από τον οφειλέτη     201 

§ 3. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση του οφειλέτη     202 

  95. Νομική φύση της δυνατότητας του οφειλέτη     202 

  96. Άσκηση     203 

  97. Προσκομιζόμενα στοιχεία     204 

§ 4. Κήρυξη της πτώχευσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος     206   

  98. Ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης     206 

§ 5. Δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης     207   

  99. Nομική φύση της απόφασης     207   

  100. Διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης     207

  101. Αντικείμενο απόδειξης     210 

§ 6. Περιεχόμενο της απόφασης     212 

  102. Απόφαση επί της αρμοδιότητας του δικαστηρίου     212 

  103. Ορισμένες ερμηνευτικές διευκρινίσεις     213 

  104. Πιστοποίηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων     215 

  105. Καθορισμός και μετάθεση χρόνου παύσης πληρωμών     215 

  106. Ορισμός των οργάνων της πτώχευσης     217   

  107. Δημοσιότητα     218 

  108. Καταχωρήσεις     219 

  109. Εκτελεστότητα     219 

  110. Χωριστή πτώχευση για κάθε οφειλέτη     220 

  111. Ρυθμίσεις γενικής φύσεως     220   

§ 7. Λόγοι απόρριψης της αίτησης     222 

  112. Περιπτώσεις     222 

Ι. Μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων

  113. Μη συνδρομή υποκειμενικών ή αντικειμενικών προϋποθέσεων     222       

ΙΙ. Ανεπάρκεια περιουσίας ως έλλειψη της αντικειμενικής

προϋπόθεσης «επάρκειας»

  114. Σκοπός     222   

  115. Η έννοια της επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη     223   

  116. Κάλυψη εξόδων διαδικασίας     224 

  117. Η κρίση του δικαστηρίου     225 

  118. Καταχωρήσεις     226 

  119. Μη ισοδυναμία με πτώχευση     227 

ΙΙΙ. Απόρριψη λόγω καταχρηστικής άσκησης

  120. Το έννομο συμφέρον     227   

  121. Περιπτωσιολογία καταχρηστικής χρησιμοποίησης της αίτησης     228     

  122. Ευθύνη σε αποζημίωση για άσκηση καταχρηστικής αίτησης     230 

§ 8. Ένδικα μέσα     231 

  123. Το προϊσχύσαν και το νέο καθεστώς     231 

  124.  Πτωχευτική ανακοπή     232 

  125. Έφεση - Αναίρεση     234 

  126. Κοινοί κανόνες επί ανακοπής και έφεσης     236 

  127. Αίτηση ανάκλησης     238 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  128.  Γενικά     245     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ι. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 1. Κατάργηση περιορισμών προσωπικής ελευθερίας και μειωτικών κυρώσεων     245     

  129. Καταργήσεις μέτρων και κυρώσεων     245 

§ 2. Επιπτώσεις προσωπικής φύσεως     247   

  130. Περιορισμοί και μέτρα συνεργασίας     247 

  131. Επίδραση στις σχέσεις προς τέκνα. Γονική μέριμνα     248   

  132. Επίδραση στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Κοινοκτημοσύνη     250   

  133. Μη απώλεια της εμπορικής ιδιότητας     251   

  134. Στερήσεις     253 

  135. Αδυναμία αναλογίας     254 

  136. Εγγραφή στο μητρώο πτωχευσάντων     255 

  137. Πρόσθετες υποχρεώσεις του οφειλέτη     255 

ΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 3. Έννοια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης     257     

  138. Ο νομικός κανόνας     257 

  139. Η νομική σημασία     258 

  140. Χρονική έκταση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης     259 

  141. Το πρόβλημα της νομικής φύσης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης     260

§ 4. Πτωχευτική περιουσία     263 

  142. ΄Εννοια και όρια προσδιορισμού της πτωχευτικής περιουσίας     263   

  143. ΄Ορια από την έννοια της «περιουσίας»     264 

  144. Όρια από την «εκτελεστική φύση» της πτώχευσης ή από τη «δυνατότητα της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης»     271 

  145. Όρια από το «δικαίωμα» του οφειλέτη στην περιουσία     277   

  146. Όρια από το «χρόνο κτήσης»     277 

147. Νέα κτήση και νομικά πρόσωπα     281 

  148. Πτωχευτική περιουσία και σχέδιο αναδιοργάνωσης     282 

  149. Πτωχευτική, μεταπτωχευτική και εξωπτωχευτική περιουσία     283 

  150. Νομική φύση της πτωχευτικής περιουσίας     283 

§ 5. Δικαιοπραξίες κατά παράβαση της αρχής της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης     285   

  151. Ο κανόνας     285 

  152. Προϋποθέσεις της αρχής     285 

  153. Η ανενέργεια της δικαιοπραξίας ως συνέπεια της παράβασης του κα¬νόνα     288 

  154. Σύμπραξη του συνδίκου     290 

  155. Η νομική θέση του αντισυμβαλλομένου     290

§ 6.  Ανάθεση στον οφειλέτη    292 

   156. Το πρότυπο του θεσμού    292

   157. Προϋποθέσεις    292

   158. Αφαίρεση της ανάθεσης    295

   159. Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού    296

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 7. Εξουσίες προς διεξαγωγή δικών μετά την κήρυξη της πτώχευσης     297     

  160. Παύση νομιμοποίησης του οφειλέτη. Υπεισέλευση του συνδίκου     297 

  161. Εξαιρέσεις     299 

  162. Διακοπή της δίκης     303

  163. Χαρακτηριστικά της δίκης     304 

  164. Διάρκεια της διακοπής     305 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

§ 1. Κατηγορίες πιστωτών     307     

  165. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί και ομαδικοί πιστωτές     307 

  166. Νομική μεταχείριση κάθε κατηγορίας πιστωτών     308 

  167. Υπεγγυότητα πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας    311 

§ 2. ΄Eννοια του πτωχευτικού πιστωτή και χαρακτηριστικά της πτωχευτικής απαίτησης     312   

  168. Πτωχευτικός πιστωτής in abstracto και in concreto     312 

  169. Γεννημένη απαίτηση     313 

  170. Χρηματική απαίτηση     316 

  171. Απαιτήσεις υπό αίρεση     317 

172. Απαίτηση εναγώγιμη     318 

  173. Μεταβολή στο πρόσωπο του πιστωτή     320 

  174. Κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών     320 

§ 3. Ομάδα των πιστωτών     322 

  175.  Γενική ιδέα     322 

  176. Σχετικά με τη νομική προσωπικότητα της ομάδας      322 

  177. Κοινωνία συμφερόντων και διαδικαστική κοινωνία     324 

  178. Κοινωνία ζημίας     326 

  179. Θέση     326 

Ι. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΓΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

  180. Γενική ιδέα     327     

§ 4. Άρση του δικαιώματος ατομικής δίωξης του οφειλέτη     328 

  181. Θεμελίωση της αρχής     328 

  182. Περιεχόμενο της αρχής     328

  183. Χρονικά όρια     335 

  184. Παράβαση της αρχής     335 

§ 5. Πλασματική λήξη των μη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων     338 

  185. Ο νομικός κανόνας     338 

  186. Προϋποθέσεις     338

  187. Έκπτωση προεξοφλητικού τόκου     340   

§ 6. Παύση τοκογονίας     341 

  188. Ο νομικός κανόνας     341 

  189. Προϋποθέσεις     341 

ΙΙ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

§ 7. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές     344     

  190. Γενική παρατήρηση     344 

  191. Διατήρηση ατομικών διώξεων     345 

  192. Εξαίρεση ειδικής και προσωρινής φύσης     347 

  193. Προϋποθέσεις για την αναστολή ειδικής φύσης     347 

  194. Χρονικός περιορισμός αναστολής     348 

  195. Ανάληψη μέτρων και επέκταση της αναστολής     349 

  196. Συνέπειες παράβασης     349 

  197. Διατήρηση των ατομικών διώξεων κατ’ απόκλιση από την εξαίρεση     349 

  198. Διατήρηση άλλων δικαιωμάτων     350   

  199.  Προσημειούχοι     351 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ

§ 1. Κατάργηση των συνεπειών της πτώχευσης σε βάρος του άλλου συζύγου     354     

  200. Μη επίπτωση στην περιουσία του άλλου συζύγου     354 

§ 2. Κατάσταση των συνοφειλετών εις ολόκληρον και των εγγυητών     357

  201. Αμετάβλητο της υποχρέωσης     357

  202. Συνέπειες     358 

§ 3. Ικανοποίηση του δανειστή     360 

  203. Γενική ιδέα προστασίας του δανειστή     360 

  204. Έκταση εφαρμογής διατάξεων του νόμου     360 

  205. Λύση διαφόρων υποθέσεων     361     

  206. Περιπτωσιολογία     363 

  207. Αποφυγή «διπλής συμμετοχής»     364 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις     366     

  208. Γενικές και ειδικές ρυθμίσεις     366 

§ 2. Επίδραση της πτώχευσης επί εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων     367   

  209. ΄Eννοια εκκρεμούς αμφοτεροβαρούς σύμβασης     367 

§ 3. Η αρχή διατήρησης της ισχύος των συμβάσεων     369 

  210. Ο κανόνας ισχύος των συμβάσεων. Δικαιολογική θεμελίωση     369 

  211. Αναφορά σε μη λυόμενες συμβάσεις     370 

  212. Το δικαίωμα του συνδίκου προς εκπλήρωση     373     

  213. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης     375   

  214. Αποτελέσματα της εκπλήρωσης     378 

  215. Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης     379 

  216. Το λεγόμενο «δικαίωμα του συνδίκου σε μη εκπλήρωση»     379 

  217. Συμβάσεις συναπτώμενες από τον σύνδικο     380 

§ 4. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα     381

  218. Έννοια     381 

  219. Δικαίωμα καταγγελίας     382   

  220. Λύση της σύμβασης διαρκούσης της πτώχευσης     382 

§ 5. Συμβάσεις λυόμενες με την πτώχευση     383   

  221. Κοινοί χαρακτήρες των λυόμενων συμβάσεων     383

  222. Συμβάσεις συναπτόμενες «intuitu personae»     383 

  223. Συμβάσεις λυόμενες συνεπεία ρήτρας     387   

  224. Συμβάσεις ιδιαιτέρως ρυθμιζόμενες      388 

§ 6. Περιπτώσεις ειδικά ρυθμιζόμενες στον Κώδικα     391   

Ι. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

  225. Διατήρηση της εξουσίας συμψηφισμού     391   

  226. Το άθικτο του δικαιώματος συμψηφισμού κατά το κοινοτικό δίκαιο     391 

  227. Δικαίωμα σε συμψηφισμό     392 

  228. Άθικτο του συμψηφισμού για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά πα¬ράγωγα     393 

  229. Συμψηφισμός απαιτήσεων από συστήματα διακανονισμού πληρωμών     394   

230. Συμψηφισμός στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας     396 

ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

  231. Εξουσία του συνδίκου     397 

  232. Τρόπος μετάβασης     397 

  233. Προϋποθέσεις     397 

  234. Παράκαμψη της συναίνεσης του αντισυμβαλλομένου     398   

  235. Αποτελέσματα     398 

ΙΙΙ. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

  236. Γενικά     398     

  237. Διάσωση της ρήτρας     399 

  238. Φύση της ρύθμισης     400 

  239. Κανόνες     400

  240. Ο οφειλέτης πωλητής με επιφύλαξη κυριότητας     400 

  241. Επιφύλαξη κυριότητας στην πτώχευση του αγοραστή     401 

  242. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος επιλογής     402 

  243. Συνέπειες     402

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

§ 1. Περί αποχωρισμού και διεκδίκησης στην πτώχευση     403   

  244. Αρχή - έννοια     403 

§ 2. Αποχωρισμός     404 

  245. Έννοια     404 

  246. Δικαίωμα προς αποχωρισμό     404 

  247. Αντικείμενο αποχωρισμού     405 

  248. Αξίωση αποχωρισμού και αξίωση ενέγγυων πιστωτών     406     

  249. Αξίωση αποχωρισμού και πτωχευτική διεκδίκηση     406 

  250. Προϋποθέσεις     407 

  251. Υποκατάστατος αποχωρισμός     408 

  252. Πρόσθετες προϋποθέσεις της υποκατάστασης     409 

  253. Υποκατάσταση     410 

  254. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού     410 

§ 3. Πτωχευτική διεκδίκηση     412   

  255. Αρχή και εξαίρεση     412 

§ 4. Πτωχευτική διεκδίκηση από τον κύριο κινητού πράγματος     413 

  256. Περιπτώσεις     413 

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  257. Αντικείμενα διεκδίκησης     413 

  258. Προϋποθέσεις - Απόδειξη     413 

ΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

  259. Ρυθμιζόμενη περίπτωση     415 

  260. Φύση και προϋποθέσεις της διεκδικητικής αξίωσης     415 

ΙΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

  261. Νομική διάταξη - Έκταση εφαρμογής     417   

  262. Προϋποθέσεις     418 

§ 5. Πτωχευτική διεκδίκηση και επίσχεση κινητών από τον πωλητή     420 

  263. Γενικά - Τρεις υποθέσεις     420 

  264. ΄Eκταση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 39 ΠτΚ     421 

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

  265. Έννοια και σημασία της διάταξης άρθρ. 39 § 1 ΠτΚ     421   

  266. Νομική φύση του δικαιώματος του πωλητή     422 

  267. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος     423 

ΙΙ. ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

  268. Δικαίωμα επίσχεσης     425   

  269. Προϋποθέσεις     425 

§ 6. Υποκατάσταση της ομάδας των πιστωτών στη σύμβαση της πώλησης     427

  270. Δικαίωμα επιλογής του συνδίκου     427   

  271. Υποκατάσταση της ομάδας     427 

  272. Διαδικασία     427 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις     429     

  273. Γενική ιδέα     429 

  274. Ο κανόνας     431 

  275. Συνταγματικότητα του θεσμού     431 

  276. Δικαιούχος προς άσκηση της ανάκλησης     432 

  277. Η έννοια της πράξης     433 

278. Διακρίσεις των ανακαλούμενων πράξεων     433 

  279. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο     434 

§ 2. Περί του δικαιώματος της ανάκλησης     435 

  280. Νομική φύση     435 

  281. Σύγκριση της πτωχευτικής ανάκλησης προς άλλους θεσμούς του αστικού και δικονομικού δικαίου     436 

§ 3. Συνέπειες της ενοχικής φύσης της ανακλητικής αξίωσης     439 

  282. Ουσιαστικές συνέπειες     439

  283. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης     441 

  284. Φύση της δίκης. Αρμοδιότητα     442 

  285. Τύχη του μετ’ ανάκληση αποδιδόμενου αντικειμένου     443 

  286. Ανάκληση κατά την πτώχευση θανόντος     444 

§ 4. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης     445 

  287. Περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις     445 

  288. Προϋπόθεση μόνη. Χρόνος διενέργειας της πράξης     445 

I. ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

  289. Γενικότητα του κανόνα     446   

  290. Ελάττωση της περιουσίας     447 

  291. Δωρεές λόγω ηθικού καθήκοντος ή από λόγους ευπρέπειας     448 

  292. Αποτελέσματα της ανάκλησης     448   

II. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

  293. Αναφορά στο χρόνο πληρωμής     449   

  294. ΄Eκταση εφαρμογής     449 

ΙΙΙ. Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

  295. Αναφορά στον τρόπο πληρωμής     450   

  296. Ομαλή πληρωμή     450 

  297. Ανώμαλη πληρωμή     452 

  298. Αποτελέσματα της ανάκλησης γενομένων πληρωμών     453 

IV. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ Η ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

  299. Σημασία του κανόνα     453   

  300. Αναφορά στο χρόνο σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας     454   

  301. Ανακλητές εμπράγματες και ενοχικές ασφάλειες     455 

  302. Τύχη προσημείωσης     456 

  303. Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού ή απαίτησης     456 

  304. Αποτελέσματα της ανάκλησης     457 

§ 5. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης     459   

  305. Γενική παρατήρηση     459

  306. Προϋποθέσεις     460 

  307. Χρόνος διενέργειας της πράξης     460

  308. Γνώση της παύσης των πληρωμών     460

  309. Ζημία της ομάδας των πιστωτών     462

  310. Πεδίο εφαρμογής της δυνητικής ανάκλησης     464 

  311. Εξαιρετική περίπτωση άρθρου 47 ΠτΚ     466 

§ 6. Δόλια βλάβη των πιστωτών     467 

  312. Νέα διάταξη     467 

  313. Προϋποθέσεις     467 

  314. Το βάρος της απόδειξης     468 

  315. Εύρος εφαρμογής της διάταξης     468 

§ 7. Εξαιρούμενες από την ανάκληση πράξεις     470 

  316. Κατηγορίες     470 

  317. Ειδικές ρυθμίσεις διασφάλισης των χρηματαγορών     470

§ 8. Διαδικασία - Συνέπειες     472     

  318. Δικαστική απόφαση. Νομιμοποίηση     472 

  319. Συνέπειες της απόφασης     472 

  320. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου     473 

  321. Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης     474 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

  322. Γενικά     477     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

§ 1. Πτωχευτικό δικαστήριο     478     

  323. Γενική ιδέα     478 

  324. ΄Aσκηση ανώτατης εποπτείας     478 

  325. Aρμοδιότητα επί πτωχευτικών δικών. Διαχρονικό δίκαιο     479 

  326. ΄Eννοια πτωχευτικής υπόθεσης     479 

  327. Σχέση πτωχευτικού δικονομικού δικαίου και ΚΠολΔ     481

  328. Πτωχευτική διαδικασία     482 

  329. Ειδικές ρυθμίσεις     484 

§ 2. Ο Εισηγητής     485 

  330. Ορισμός     485 

  331. Συμμετοχή στην εξέλιξη της διαδικασίας     485 

  332. Ενδιάμεσες εξουσίες     486 

  333. Περί της νομικής φύσης της «διάταξης» και της «δικαιοδοσίας» του εισηγητή     487 

§ 3. Ο σύνδικος     489 

  334. Γενική ιδέα     489 

  335. Διορισμός     491 

  336. Μεταβολές στη συνδικία - Αντικατάσταση συνδίκου    491 

  337. Υποχρεώσεις     493 

  338.  Λογοδοσία του συνδίκου     497 

  339. Αστική ευθύνη του συνδίκου     498   

  340. Η αντιμισθία του συνδίκου     502 

  341. Το λειτούργημα του συνδίκου     504   

  342. Νομική θέση του συνδίκου. Ευθύνη του κράτους     505

§ 4. Η συνέλευση των πιστωτών     508   

  343. Όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας. Νομική φύση     509 

  344. Μέλη - Συμμετοχή     509 

  345. Έργο της συνέλευσης     510 

  346. Σύγκληση και λήψη αποφάσεων     510 

  347. Ειδική συνέλευση των ομολογιούχων     510   

§ 5. Η επιτροπή πιστωτών     512   

  348. Νομική θέση. Κατάργηση;     512 

  349. Δομή     513 

  350. Καθήκοντα     513 

  351. Ευθύνη     515

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

§ 1. Γενικά     518   

Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  352. Σκοπός - Κριτήριο     518 

  353. Προϋποθέσεις     518 

  354. Η γενική ρήτρα «αναγκαιότητας» του μέτρου     519 

  355. Τα επί μέρους μέτρα     520 

  356. Δημοσιότητα - Ισχύς της απόφασης     521 

ΙΙ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  357. Σκοπός     521 

  358. Εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα οφειλετών     521 

  359. Λήψη αναγκαίων συντηρητικών μέτρων     522 

  360. Εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου υπέρ της ομάδας     522 

ΙΙΙ. ΣΦΡΑΓΙΣΗ

  361. Επίθεση σφραγίδων     524   

  362. Αντικείμενα σφραγιστέα και μη     526 

  363. Αποσφράγιση - Απογραφή     527 

  364. Σχέση προς τις διατάξεις του ΚΠολΔ περί σφραγίσεως     528

§ 2. Η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας     530   

  365. Οι εξουσίες του συνδίκου     530 

  366. Συντηρητικές πράξεις     531 

  367. Είσπραξη απαιτήσεων     531 

  368. Δικαστικές ενέργειες     532   

  369. Συμβιβασμός     534 

  370. Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά     535 

  371. Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών     536 

  372. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας     538 

  373. Περιπτωσιολογία πράξεων διοίκησης     540 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΞΗ

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 1. Αντικείμενο της εξέλεγξης     542   

  374. Γενικές παρατηρήσεις     542 

  375. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε επαλήθευση     543

§ 2. Αναγγελία των απαιτήσεων     546 

  376. Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων κατά τους Καν. 1346/ 2000 και 2015/848    546 

  377. Ενημέρωση και πρόσκληση των πιστωτών     547 

  378. Τρόπος αναγγελίας     549 

  379. Χρόνος αναγγελίας     550 

  380. Συνέπειες παράλειψης     551 

  381. Σύνταξη πίνακα     551 

  382. Εκπρόθεσμη αναγγελία     552 

  383. Φύση και αποτελέσματα της αναγγελίας     553 

  384. Απαιτήσεις του Δημοσίου     555 

§ 3. Διαδικασία της επαλήθευσης     556 

  385. Εξέλεγξη των πιστώσεων     556 

§ 4. Αντιρρήσεις κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων     559   

  386. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις     559 

  387. Δικαιούχος σε προβολή αντιρρήσεων     559   

  388. Προσωρινή και οριστική κρίση επί των αντιρρήσεων     559 

  389. Αρμόδιο δικαστήριο     560 

  390. Προδικασία - Κανόνες διαδικασίας     560 

  391. Νομική φύση της απόφασης επί των αντιρρήσεων. Συνέπειες     562 

  392. Αντικείμενο της αναγνώρισης     563 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 1. Γενική διάταξη     564     

  393. Κεντρική ιδέα     564

§ 2. Ρυθμίσεις υπό το καθεστώς ν. 4336/2015    565

  394. Προϋποθέσεις - διαδικασία    565 

§ 3.  Νέες ρυθμίσεις κατά τροποποίηση του ένατου κεφαλαίου του Πτωχ. Κώδικα (άρθρ. 62 ν. 4472/2017)     567

  395. Προϋποθέσεις υπαγωγής    567

  396. Διαδικαστικές παρεκκλίσεις    568

§ 4.  Ρυθμίσεις νέων άρθρων 163α-163γ ΠτΚ     570

  397. Προσθήκη νέων άρθρων ΠτΚ     570

  397α. Εκποίηση κινητών (νέο άρθρο 163α)     570

  397β. Εκποίηση ακινήτων (νέο άρθρ. 163β)     570

  397γ. Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας (νέο άρθρ. 163γ)    571

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις     575

398. Πρόληψη και διάσωση     575     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

§ 1. Θεσμός πρόληψης της πτώχευσης     580   

  399. Προπτωχευτικό στάδιο. Ο νέος θεσμός και η κατάργησή του    580 

  400. Νομική φύση της διαδικασίας     581   

§ 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής     583 

  401. Υποκειμενικές, αντικειμενικές, διαδικαστικές     583 

§ 3. Η δικαστική παρέμβαση     586   

  402. Δυνητικός ορισμός εμπειρογνώμονα     586 

  403. Ενέργειες του πτωχευτικού δικαστηρίου     587

  404. Ειδικότερα επί των προληπτικών μέτρων    589

§ 4. Μεσολάβηση για σύναψη συμφωνίας     595 

  405. Ο μεσολαβητής και το έργο του     595 

  406. Πέρας του λειτουργήματος και της διαδικασίας     596

  407. Συμμετοχή Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.α.     597 

§ 5. Επικύρωση της συμφωνίας     598 

  408. Επικύρωση της συμφωνίας     598 

  409. Λόγοι απόρριψης της αίτησης     599 

§ 6. Αποτελέσματα της επικύρωσης     601   

  410. Πολλαπλότητα συνεπειών ως προς τα πρόσωπα     601 

  411. Ως προς τους συμβαλλομένους πιστωτές     601 

  412. Ως προς τον οφειλέτη     602 

  413. Ως προς τους εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληρον     602 

  414. Ως προς τους μη υπογράψαντες πιστωτές     602 

  415. Άλλες συνέπειες     603   

§ 7. Λύση της συμφωνίας     604 

  416. Τρόποι λύσης της συμφωνίας     604 

  417. Συνέπειες της λύσης     604

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

§ 1.  Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης     607 

  418. Συσχετισμός διαδικασιών συνδιαλλαγής και εξυγίανσης     607

  419. Συσχετισμός με τη γενική διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα    613

§ 2.  Διαδικασία εξυγίανσης     616

  420. Προϋποθέσεις     616

  421. Αρμοδιότητα    617

§ 3.  Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών - Σύμπραξη άλλων     618

  422. Πλειοψηφίες    618 

  423. Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων-Σύμπραξη τρίτων    618

  424. Σύμπραξη τρίτων    619

§ 4. Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων    620

  425. Συναίνεση στη συμφωνία    620

§ 5. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης    621

  426. Ενδεικτικός χαρακτήρας    621

§ 6.  Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης - Δικάσιμος -Κλητεύσεις    623 

  427. Αίτηση    624

  428. Δικάσιμος - Κλητεύσεις    624

§ 7. Αυτοδίκαιη αναστολή    625

  429. Αυτόματη αναστολή - Αποτέλεσμα    625

§ 8. Προληπτικά μέτρα    626

  430. Έκταση    626

§ 9.  Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης - Αποτελέσματα - Ακύ-ρωση    628 

  431. Προϋποθέσεις - Βιωσιμότητα    628

  432. Αποτελέσματα της επικύρωσης    630

  433. Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη    631

  434. Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση    631

§ 10. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας    632

  435. Εμπειρογνώμονες    632

§ 11. Καταργηθείσες διατάξεις     633

  436. Ενσωματωθείσες διατάξεις    633 

  437. Ειδική εκκαθάριση (καταργηθείσα)    633

§ 12. Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου    635

  438. Διατάξεις    635

  439. Χρέη υποκείμενα σε ρύθμιση    635

  440. Είδος ρύθμισης    635

  441. Προϋποθέσεις της ρύθμισης    636

  442. Επέκταση των ρυθμίσεων    636

§ 13. Έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης χρεών    637 

  443. Εισαγωγικά    637

  444. Ιδιότητες οφειλετών    638

  445. Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης δεσμευτικής φύσεως    638

  446. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης    639

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

§ 1. Σκοπός και σημασία     641    

  447. Η θέση του σχεδίου στην πτωχευτική διαδικασία     641 

  448. Αλλοδαπά νομοθετικά πρότυπα     641 

§ 2. Η γενική διάταξη     644   

  449. Διάταξη ανοικτών σκοπών     644 

  450. Το συμβατό με την οικονομική τάξη     644 

  451. Η διαδρομή της διαδικασίας     645 

§ 3. Νομική φύση του σχεδίου     647 

  452. Συσχετισμός με τον πτωχευτικό συμβιβασμό     647 

  453. Επί του συμβατικού μέρους     647 

  454. Επί του δικονομικού χαρακτήρα     648 

  455. Η θεωρία της οργανωτικής πράξης των πιστωτών     648 

  456. Σύμβαση ιδιότυπη     648

§ 4. Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης     650 

  457. Η υποβολή της πρότασης     650 

  458. Δικαιούχοι σε υποβολή πρότασης     650 

  459. Ο οφειλέτης δικαιούχος     651 

  460. Πιστωτές δικαιούχοι     653 

  461. Συνέπειες της υποβολής της πρότασης σχεδίου     653 

§ 5. Το αυτόνομο περιεχόμενο του σχεδίου     654   

  462. Το τριπλό ελάχιστο περιεχόμενο     654 

  463. Το πληροφοριακό μέρος     655 

  464. Το περιγραφικό μέρος     655 

  465. Το διαμορφωτικό ή διαπλαστικό μέρος     656 

  466. Πρόσθετα γραπτά στοιχεία     657 

§ 6. Το εκ του νόμου περιεχόμενο του σχεδίου     658 

  467. Ρυθμιστικές βάσεις     658 

  468. Καταργηθέν ελάχιστο ποσοστό    658   

  469. Υποχρεωτική κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων     659   

  470. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών     660 

  471. Αρχή ίσης μεταχείρισης     661 

§ 7. Δικαστική προεξέταση του σχεδίου (Καταργηθείσα διαδικασία)    662   

  472. Ο σκοπός     662 

  473. Υποχρέωση άμεσης αυτεπάγγελτης προεξέτασης     663 

  474. Λόγοι απόρριψης     663 

  475. Το αμετάκλητο της απόφασης. Συνέπειες     665 

  476. Μέτρα διασφάλισης της πτωχευτικής περιουσίας     665 

§ 8. Αποδοχή του σχεδίου     666 

  477. Χρονική διαδρομή και σύνδεση προθεσμιών     666 

  478. Αυτεπάγγελτη προώθηση του σχεδίου     667 

§ 9. Σύγκληση και ψηφοφορία     668 

  479. Διαδοχικές φάσεις     668 

  480. Η συζήτηση επί του σχεδίου     668 

  481. Ψηφοφορία επί του σχεδίου     669

  482. Κανόνες ψηφοφορίας     669 

  483. Νόμιμα τεκμήρια     670 

  484. Αναγκαίες πλειοψηφίες     670 

§ 10. Ενδιάμεσα ζητήματα     673

  485. Τροποποίηση του σχεδίου     673 

  486. Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο     674 

§ 11. Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου πιστωτών     675 

  487. Λειτουργία     675

  488. Πλασματική συναίνεση     675

  489. Προϋποθέσεις παραμερισμού της συναίνεσης     676   

§ 12. Επικύρωση του σχεδίου     677 

  490. Η σημασία της δικαστικής επικύρωσης     677

  491. Δικαστική επιβεβαίωση της μη αποδοχής     677

  492. Διαδικασία επικύρωσης     678   

  493. Έκταση εξέτασης     679 

  494. Επικύρωση και σχέδιο υπό όρους     679 

  495. Λόγοι απόρριψης του σχεδίου     681 

§ 13. Αποτελέσματα της επικύρωσης     684 

496. Το σχέδιο «νόμος» των μερών     684 

  497. Ενέργεια διαμορφωτική και δεσμευτική     684 

  498. Συνευθύνη άλλων προσώπων     685 

  499. Φυσική ενοχή επί υπερκάλυψης διαμορφωμένης απαίτησης     685 

  500. Επικύρωση σχεδίου και πτωχευτική απαλλοτρίωση     686   

  501. Αποτελέσματα εκ του νόμου     688 

  502. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ρευστοποίηση ως αντικείμενο του σχεδίου     688 

  503. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ακύρωση του σχεδίου     689 

  504. Εκτελεστότητα     690 

§ 14. Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση     691 

  505. Αυτοδίκαιη ακύρωση λόγω καταδίκης για χρεοκοπία     691 

  506. Δυνητική ακύρωση με διαπλαστική απόφαση     692

§ 15. Αποτελέσματα της ακύρωσης του σχεδίου     694 

  507. Αυτοδίκαιη επέλευση των αποτελεσμάτων     694 

  508. Λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης     694 

  509. Αποδέσμευση των πιστωτών     695 

  510. Ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών διώξεων     695 

  511. Απαλλαγή των υπέρ του σχεδίου εγγυητών (Καταργηθείσα)    696 

  512. Πράξεις υποκείμενες σε ακύρωση     697 

§ 16. Ατομική ανατροπή του σχεδίου     699 

  513. Η μη εκπλήρωση όρων προς ορισμένο πιστωτή     699 

  514. Άσκηση του δικαιώματος     700   

  515. Αποτελέσματα της ατομικής ανατροπής     701 

  516. Η σημασία της ατομικής ανατροπής     702 

§ 17. Κήρυξη νέας πτώχευσης     703 

  517. Ματαίωση του σχεδίου     703 

  518. Κανόνες κήρυξης της νέας πτώχευσης     703   

  519. Πρόσθετα αποτελέσματα ως προς πιστωτές     704 

  520. Επαναφορά των απαιτήσεων στην αρχική τους μορφή     704 

  521. Μη αναβίωση εμπράγματων ασφαλειών     704 

  522. Διατήρηση νέων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων     705 

  523. Γενικός προνομιούχος χαρακτήρας απαιτήσεων νέας χρηματο-δότησης     706   

§ 18. Εποπτεία εκπλήρωσης     707 

  524. Η εποπτεία ως υποχρεωτική διαδικασία     707 

  525. Ο σύνδικος ως επόπτης     707 

  526. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνδίκου     708 

  527. Πράξεις με σύμπραξη του συνδίκου     709 

  528. Διάρκεια της εποπτείας     710 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

§ 1. Εκκαθάριση ενεργητικού     713   

  529. Έννοιες     713 

  530. Αυτοδίκαιη είσοδος     713 

  531. Η ένωση ως στάδιο ρευστοποίησης     714 

  532. Διατήρηση των οργάνων και του καθεστώτος της πτώχευσης     714 

  533. Παύση εργασιών της πτώχευσης στο στάδιο της ένωσης     715 

  534. Ρυθμιζόμενες μορφές εκποίησης     715

  535. Δημόσιο και εκποίηση περιουσίας     715

§ 2. Εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου     717

  536. Σκοπός     717   

  537. Διαδικασίες εκποίησης λόγω ποσού. Κοινή προϋπόθεση     717   

  538. Επιχείρηση και αποτίμησή της     718 

  539. Άδεια του εισηγητή     719

  540. Η διακήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού     720 

  541. Αποσφράγιση προσφορών και κατακύρωση     720 

  542. H σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης     721 

  543. Η εξόφληση του τιμήματος     724 

  544. Συνέπειες της εξόφλησης     724 

  545. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης     725 

  546. Επανάληψη του δημόσιου εκπλειστηριασμού     726 

§ 3. Ευεργετικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση     727 

  547. Σκοπός     727 

  548. Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις     727 

  549. Περιορισμός αμοιβών και δικαιωμάτων     728   

  550. Σύμπραξη του Δημοσίου     728 

  551. Περιορισμός της ευθύνης του αποκτώντα    728 

§ 4. Χωριστή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων     730 

  552. Προϋποθέσεις     730

  553. Εκποίηση κινητών και εμπορευμάτων     730 

  554. Εκποίηση ακινήτων     732 

  555. Αντιστοιχία προς πράξεις εκτέλεσης του ΚΠολΔ     734 

  556. Αναλογική εφαρμογή ως προς τους ενεχυρούχους     734 

  557. Νομική φύση της εκποίησης - Κατάλληλη εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ    735 

§ 5. Προσβολή πράξεων εκποίησης     737 

  558. Σύστημα ανακοπών     737 

  559. Προσβαλλόμενες πράξεις. Νομιμοποίηση     737 

  560. Προθεσμία ανακοπής     737 

  561. Ρύθμιση του ανασταλτικού αποτελέσματος     738 

  562. Απόφαση επί της ανακοπής     738 

§ 6. Διανομή - Εκκαθάριση παθητικού     739 

  563. Κατάθεση εισπραχθέντων     739 

  564. Πίνακας διανομής     739 

  565. Ανακοπή κατά του πίνακα     740 

  566. Προαφαίρεση και παρακράτηση ποσών     743   

  567. Κατάταξη ανά κατηγορίες πιστωτών στην πτώχευση     744     

  568. Προνόμια     746 

  569. Γενικά προνόμια - Σειρά κατάταξης     749 

  570. Κατάταξη ειδικών προνομίων     753 

  571. Πώληση επιχείρησης ως συνόλου και ειδικά προνόμια     755 

  572. Αναγκαστική εκτέλεση σε πτώχευση και κατάταξη πιστωτών     755   

  573. Προβληματισμοί ως προς την κατάταξη των ομαδικών πιστωτών και των πιστωτών που έχουν γενικό προνόμιο     757 

  574. Συρροή προνομίων     759 

  575. Ειδικά προνόμια     759 

  576. Το Δημόσιο στην ένωση των πιστωτών     760 

  577. Χρόνος γέννησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης     762 

  578. Περί των δικαιωμάτων των ενυπόθηκων πιστωτών      763 

  579. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής     764 

  580. Διανομή εκπλειστηριάσματος     765

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

§ 1. Προϋποθέσεις της παύσης των εργασιών     766     

  581. Γενική ιδέα     766 

  582. Ουσιαστική προϋπόθεση μόνη     767 

  583. Διαδικασία     769 

§ 2. Αποτελέσματα κήρυξης της παύσης των εργασιών     773 

  584. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών γενικά     773 

  585. Περάτωση της πτώχευσης     774 

  586. Άρση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης     775 

  587. Ανάληψη ατομικών καταδιωκτικών μέτρων από τους πιστωτές    776 

  588. Παύση των λειτουργημάτων     776

§ 3. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού    777     

589. Θεσμός γενικής εφαρμογής έννοια. Έννοια     777 

  590. Προϋποθέσεις     778 

  591. Διαδικαστική προϋπόθεση     779 

  592. Συνέπεια της κήρυξης συγγνωστού     779   

  593. Κήρυξη συγγνωστού στην παύση των εργασιών     780 

  594. Προσωπική κράτηση και Διεθνές Σύμφωνο     781 

  595. Επανέναρξη παραγραφής     782

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Καταργηθείς θεσμός)

ΑΠΑΛΛΑΓΉ

§ 1. Νομική ρύθμιση και λόγοι     783     

  596. Νομική ρύθμιση     783 

  597. Λόγοι αποκατάστασης     784 

  598. Προσωπική έκταση εφαρμογής     784 

  599. Εξουσία του δικαστηρίου     785 

§ 2. Αποτελέσματα της αποκατάστασης     786 

  600. Αποτελέσματα επί των συνεπειών της πτώχευσης     786

  601. Δυνητική περάτωση     787 

  602. Ανατροπή της αποκατάστασης του οφειλέτη     787 

  603. Απαλλαγή του οφειλέτη κατά το ν. 4446/2016 (άρθρ. 169)    788

  604. Περίοδος απαλλαγής     789

  605. Αποτελέσματα της απαλλαγής      789

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

§ 1. Χρόνος διάρκειας της πτώχευσης     790       

  606. Σκοπός     790 

  607. Η παρέλευση χρόνου ως τρόπος αυτοδίκαιης περάτωσης της πτώ¬χευσης     790 

  608. Περάτωση λόγω διάρκειας εκκρεμών πτωχεύσεων     791 

§ 2. Αποτελέσματα λόγω παρόδου διάρκειας     792 

  609. Παραπομπή στις περί παύσεως των εργασιών διατάξεις     792 

  610. Επιμέρους αποτελέσματα     792 

  611. Έναρξη αποτελεσμάτων     792 

  612. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού     793 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 1. Ποινικός κολασμός πράξεων σχετιζομένων με την πτώχευση     795      

  613. Προγενέστερο και νέο δίκαιο     795 

§ 2. Χρεοκοπία     797 

  614. Αδικήματα διαπραττόμενα από δόλο ή αμέλεια     797 

  615. Χρονικά όρια διάπραξης του εγκλήματος     797 

  616. Εξαφάνιση ή παρασιώπηση     797 

  617. Ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές δικαιοπραξίες     798 

  618. Προμήθεια εμπορευμάτων με πίστωση ή διάθεση κάτω της αξίας τους     799 

  619. Ψευδής παράσταση δικαιωμάτων άλλων ή αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων     799   

  620. Παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων     799 

  621. Εξαφάνιση ή απόκρυψη εμπορικών βιβλίων ή άλλων     800   

  622. Παράλειψη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων     801 

  623. Ελάττωση περιουσίας και παρασιώπηση δικαιοπρακτικών σχέσεων     802 

  624. Ποινές     802 

§ 3. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή     803     

  625. Η διάταξη     803 

  626. Ικανοποίηση ή εξασφάλιση πιστωτή     803 

§ 4. Ποινική ευθύνη άλλων προσώπων. Δικονομικές ρυθμίσεις     805 

  627. Επέκταση κύκλου ποινικών υπευθύνων     805 

  628. Ποινική ευθύνη τρίτων (άρθρο 173)     805 

  629. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών (άρθρο 174)     805 

  630. Αδικήματα συνδίκων (άρθρο 175)     805 

  631. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων (άρθρο 176)     806 

  632. Δικονομικές διατάξεις (άρθρο 177)     806

§ 5. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις     807 

  633. Γενικά     807 

  634. Περιορισμός της ευθύνης (άρθρ. 178)     808 

  635. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα (άρθρ. 179)     808   

  636. Έναρξη ισχύος του κώδικα (άρθρ. 180)     809 

  637. Καταργούμενες διατάξεις (άρθρ. 181)     809

  638. Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182)     811 

   639. Εκκρεμείς διαδικασίες    812

Εκ της βιβλιογραφίας     815

Λημματικό Ευρετήριο