ΠΡΟΛΟΓΟΣ  VII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  1

§ 1. Ιστορική εξέλιξη  5

 Ι. Αναγκαιότητα  5

 ΙΙ. Αττικό Δίκαιο  6

 ΙΙΙ. Ρωμαϊκό Δίκαιο  10

 IV. Βυζαντινό Δίκαιο  12

 V. Περίοδος τουρκοκρατίας και επαναστάσεως 1821  14

 VΙ. Περίοδος Καποδίστρια  15

 VΙΙ. Προϊσχύσαν ελληνικό Δικονομικό Δίκαιο  17

  1. Κατά τον ΚΠολΔ του 1834  17

  2. Θέσεις της συντακτικής επιτροπής του ΚΠολΔ/1968  19

  3. Τροποποιήσεις της Αναθεωρητικής Επιτροπής  21

  4. Νεότερες νομοθετικές επεμβάσεις  23

§ 2. Συγκριτική Επισκόπηση  27

 Ι. Δικαιολογητική θεμελίωση  27

 ΙΙ. Αυστριακό Δίκαιο  28

 ΙΙΙ. Αγγλικό Δίκαιο  29

 IV. Γαλλικό Δίκαιο  30

 V. Γερμανικό Δίκαιο  31

 VΙ. Ελβετικό Δίκαιο  32

 VΙΙ. Δίκαιο των Η.Π.Α.  34

 VΙΙΙ. Ισπανικό Δίκαιο  35

 IX. Ιταλικό Δίκαιο  36

 Χ. Δίκαιο Κυπριακής Δημοκρατίας  37

 ΧΙ. Τελικές Παρατηρήσεις  39

§ 3. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της εκτελεστικής διαδικασίας ως ζητούμενο. Δογματική στήριξη  41

 Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  41

 ΙΙ. Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στη σύγχρονη διδασκαλία  42

 ΙΙΙ. Η διαδικαστική σχέση αναγκαστικής εκτελέσεως και διαγνωστικής δίκης ως παράγων θετικής στήριξης  44

 IV. Ο σκοπός της δίκης ως παράγων ρυθμιστικός των θεμελιωδών αρχών στην εκτελεστική διαδικασία  46

 V. Η αποστολή της εκτελεστικής διαδικασίας ως κριτήριο καθορισμού των ορίων ισχύος των θεμελιωδών αρχών  52

 VΙ. Οι ιδιαιτερότητες της αναγκαστικής εκτελέσεως ως παράγων «αποκλεισμού» των θεμελιωδών αρχών   54

  1. Συγκριτική θεώρηση διαγνωστικής δίκης και εκτελεστικής διαδικασίας  54

  2. Η αναζήτηση κοινών αρχών διαγνωστικής δίκης και αναγκαστικής εκτε-

      λέσεως  57

 VΙΙ. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα ως ρυθμιστικός παράγων «περιορισμού»

    των θεμελιωδών αρχών  59

 VΙΙΙ. Η διαμόρφωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως από τις θε-

     μελιώδεις δικονομικές αρχές ως τελικό συμπέρασμα  63

  1. Γενικότερα  63

  2. Ως προς την αρχή της διαθέσεως ειδικότερα  65

§ 4. Εξουσία του επισπεύδοντος ως προς την έναρξη της αναγκαστικής εκτελέσεως. – Επιλογής είδους και μέσου και περιουσιακού αντικειμένου εκτελέσεως  66

 Ι. Κίνηση διαδικασίας-προδικασία  66

  1. Εισαγωγικά  66

  2. Η εντολή προς εκτέλεση  71

    α. Η φύση της εντολής  71

    β. Οι προϋποθέσεις του υποστατού και του κύρους της εντολής  78

     αα. Γενικά  78

     ββ. Έλλειψη βουλήσεως  79

     γγ. Έλλειψη ορισμένου περιεχομένου  81

      ι. Γενικό πλαίσιο  81

      ιι. Εντολή προς «συγκεκριμένο» δικαστικό επιμελητή  82

      ιιι. Χρονολόγηση εντολής  82

      ιιιι. Εκτέλεση χωρίς εντολή-με ανυπόγραφη εντολή  83

     δδ. Ελλείψεις ως προς τα υποκείμενα  86

     εε. Προϋποθέσεις κύρους  87

      ι. Ελλειπής βούληση ενέργειας  87

      ιι. Ανυπαρξία βουλήσεως δηλώσεως   88

      ιιι. Λοιπές προϋποθέσεις κύρους που αφορούν το υποκείμενο  89

     ζζ. Εντολή υπό αίρεση ή προθεσμία  92

 ΙΙ. Καθορισμός του ύψους της εκτελεστέας απαιτήσεως  94

 ΙΙΙ. Εξουσία επιλογής του είδους και του μέσου εκτελέσεως   99

  1. Εισαγωγικές επισημάνσεις  99

  2. Αναζήτηση κριτηρίων οριοθέτησης της εξουσίας των υποκειμένων της

       αναγκαστικής εκτελέσεως  101

  3. Νομοθετικές προβλέψεις-Ερμηνευτική προσέγγιση αυτών  103

 IV. Εξουσία επιλογής του περιουσιακού αντικειμένου της εκτελέσεως  111

  1. Εισαγωγικός προβληματισμός  111

  2. Συγκριτική επισκόπηση  112

  3. Προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου  114

 V. Περιορισμοί της εξουσία του επισπεύδοντος  117

  1. Από συνταγματικές διατάξεις  117

    α. Εισαγωγικοί προβληματισμοί  117

    β. Ερμηνευτική προσέγγιση  120

    γ. Προς αντιμετώπιση των ερμηνευτικών προβληματισμών  121

  2. Η αρχή της αναλογικότητας ως ρυθμιστικός παράγων των ορίων

    ασκήσεως της αξιώσεως αναγκαστικής εκτελέσεως  123

    α. Ιστορική αναδρομή στη γέννηση και εξέλιξη της αρχής της αναλογι-

     κότητας  123

    β. Η αρχή της αναλογικότητας και η επίδρασή της στην εφαρμογή του

     δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως στη γερμανική θεωρία  125

    γ. Κριτική των υποστηριζομένων απόψεων  127

    δ. Η εμφάνιση της αρχής της αναλογικότητας στην Ελλάδα  128

     αα. Πριν από τη συνταγματική καθιέρωσή της  128

      ι. Στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας  128

      ιι. Στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων κατά την ερμηνεία

          διατάξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως  129

      ιιι. Νομοθετικές εκδηλώσεις αυτής  138

     ββ. Μετά τη συνταγματική καθιέρωσή της  142

      ι. Ευθεία αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της συνταγματικής

          καθιέρωσής της  143

      ιι. Οι θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας ως προς το πεδίο

           εφαρμογής της  146

      ιιι. Ειδικότερα: Η εφαρμογή αυτής στο πεδίο της αναγκαστικής

            εκτελέσεως  153

  3. Η απαγόρευση της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος στην ανα-

     γκαστική εκτέλεση  157

    α. Νομοθετικό πλαίσιο: Εφαρμογή του άρθρου 25 ΙΙΙ Σ/1975, 116 ΚΠολΔ

     ή 281 ΑΚ;  157

    β. Τα κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ κριτήρια εξειδικεύσεως  168

    γ. Ειδικότερες μορφές καταχρήσεως  170

     αα. Καταχρηστική άσκηση δικονομικού δικαιώματος – Συμπεριφορά

        αντίθετη προς την καλή πίστη και τα χρηστά Ήθη  170

      ι. Συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη 170

      ιι. Αποδυνάμωση του δικονομικού δικαιώματος 174

      ιιι. Θεσμική κατάχρηση δικονομικού δικαιώματος 180

  4. Τελικά συμπεράσματα: Σχέση αρχής αναλογικότητας και αρχής της

       απαγορεύσεως καταχρήσεως δικαιώματος  185

  5. Περιορισμοί από άλλες διατάξεις του ΚΠολΔ. Ο Θεσμός των ακατασχέτων  186

    α. Δικαιολογητικό υπόβαθρο του θεσμού  186

    β. Ανάγκη νομοθετικής προσαρμογής  189

    γ. Τελικά συμπεράσματα  194

  6. Περιορισμοί από άλλες διατάξεις εκτός ΚΠολΔ  194

    α. Περιορισμοί από τα άρθρα 46§4 και 46 α του ν. 1892/1990, από το

     άρθρο 104 του ν. 3588/2007 και το άρθρο 103 του ν. 4013/2011  194

    β. Περιορισμοί από τις διατάξεις του ν. 3587/2007, του ν. 3714/2008,

     του ν. 3869/2010 και του ν. 4224/2013  199

 VΙ. Τελικές παρατηρήσεις – Προτάσεις  206

§ 5. Εξουσίες επισπεύδοντος και καθού η εκτέλεση αναφορικά με την περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας  209

 Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  209

 ΙΙ. Η ανάκληση της εντολής ως μορφής αιτήσεως παροχής έννομης Προστασίας  211

  1. Επιτρεπτό της ανακλήσεως  211

    α. Ιστορική αναδρομή  211

    β. Οι διατυπωθείσες απόψεις  215

    γ. Νομοθετικό υπόβαθρο  225

  2. Έννοια – περιεχόμενο  232

  3. Ανάκληση και αρχή πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος  234

  4. Προϋποθέσεις εγκύρου της ανακλήσεως  237

    α. Νομότυπο ανακλήσεως  237

    β. Υποκειμενικές προϋποθέσεις  240

     αα. Ικανότητα διαδίκου  240

     ββ. Ικανότητα διεξαγωγής των πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως   245

     γγ. Ικανότητα προς το δικολογείν  248

    γ. Χρονικές προϋποθέσεις  249

 ΙΙΙ. Η παραίτηση ως λόγος περατώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας  250

 IV. Περιορισμοί της εξουσίας του επισπεύδοντος  257

  1. Η επίδραση των αναγγελιών στην εξουσία τερματισμού της εκτελεστι-

       κής διαδικασίας  257

  2. Η επίδραση της υποκαταστάσεως στη δυνατότητα παραιτήσεως  261

 V. Η αδράνεια του επισπεύδοντος ως λόγος περατώσεως της Εκτελεστικής διαδικασίας  265

 VΙ. Η παύση πλειστηριασμού «των λοιπών πραγμάτων» ως λόγος Περατώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας  268

 VΙΙ. Περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας από τον καθού η εκτέλεση Οφειλέτη  271

 VΙΙΙ. Συμπεράσματα  276

§ 6. Συμπεράσματα  284

Βιβλιογραφία  287

Πίνακας άρθρων 301