Πρόλογος (του καθηγητού Νικολάου Κ. Κλαμαρή)   VII

Πρόλογος συγγραφέως   XVII

Συντομογραφίες   XXVII

Ελληνικές   XXVII

Ξενόγλωσσες   XXIX

Εισαγωγικές παρατηρήσεις   1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

§ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   3

I. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο   4

1. Αρχαϊκή περίοδος   4

2. Κλασσική περίοδος    4

3. Ελληνιστική περίοδος   6

II. Ρωμαϊκό δίκαιο   9

1. Η περίοδος της „legis actio“   9

2. Η περίοδος της „formula“   10

3. Η κλασσική περίοδος της „cognitio“   12

4. Η μετακλασσική περίοδος   13

III. Βυζαντινό δίκαιο   14

1. Η Βυζαντινή περίοδος   14

2. Η μεταβυζαντινή περίοδος   17

IV. Αρχαίο γερμανικό δίκαιο   18

1. Πρώιμη περίοδος   18

2. Περίοδος των δικαίων των αρχαίων γερμανικών λαών    19

3. Μεσαιωνική περίοδος   20

V. Αγγλοσαξωνικό δίκαιο    23

1. Η περίοδος διαμόρφωσης του κοινοδικαίου (common law) και της equity   23

2. Η περίοδος μεταρρυθμίσεων   25

VI. Ιταλικό - κανονικό δίκαιο   26

1. Η διαμόρφωση του ιταλικού-κανονικού δικαίου    26

2. Η ιταλική δίκη περί την εκτέλεση του 14ου/15ου αι.    29

VII. Κοινό δίκαιο (ius commune)   30

1. Η διαμόρφωση του κοινού δικαίου    30

2. Η γερμανική Mandatsprozess του 16ου/17ου αι.    31

3. Η ius commune Executivprozess του 18ου/19ου αι.   32

§ 2. ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ   34

I. Γαλλία   34

II. Γερμανία   37

III. Ιταλία   39

IV. Ισπανία   40

V. Αγγλία   42

VI. Ελλάδα   46

§ 3. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥ-ΝΑΣ   57

I. Σταδιακή θεσμοθέτηση της άμυνας κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης    57

1. Από την αυτοδικία σε οργανωμένες μορφές εκτέλεσης    57

2. Παράγοντες διαμόρφωσης του δικαίου της εκτέλεσης στην ιστορική διαδρο-μή    59

II. Μέθοδος νομοθέτησης λόγω μεταρρυθμιστικών αναγκών    61

1. Κωδικοποίηση ή αποσπασματική νομοθεσία στα εθνικά δίκαια   61

2. Σύγκλιση εθνικών δικαίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης    62

III. Χρησιμότητα της δικαιοσυγκριτικής έρευνας για το εθνικό δίκαιο   64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 4. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 933 ΚΠΟΛΔ    65

I. Οι υπερνομοθετικές βάσεις της άμυνας κατά της εκτέλεσης   65

1. Περιπτώσεις αντισυνταγματικής νομοθέτησης    67

2. Συνταγματικά όρια του δικαιώματος άμυνας κατά της εκτέλεσης    73

3. Δικονομικοί περιορισμοί ως προς το δικαίωμα πρόσβασης σε δίκαιη δίκη   77

4. Η καταχρηστική άσκηση της ανακοπής   77

II. Η νομική φύση της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ   80

1. Ειδικότερη μορφή ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ   80

2. Ο διφυής χαρακτήρας της ανακοπής    80

3. Η αποκλειστικότητα του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής   84

α. Η κατάσταση στην ελληνική έννομη τάξη   84

β. Συγκριτική επισκόπηση με άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις    92

4. Η διαπλαστική φύση της ανακοπής    95

α. Η θέση στην ελληνική έννομη τάξη    95

β. Δικαιοσυγκριτική αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις    96

5. Σχέση διαγνωστικής δίκης και άμυνας κατά της εκτέλεσης   97

α. Διάκριση διαγνωστικής δίκης και εκτέλεσης στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις   97

β. Η ανακοπή στο ελληνικό δίκαιο ως δίκη περί την εκτέλεση    100

6. Κριτική αποτίμηση της νομικής φύσης υπό δικαιοσυγκριτική σκοπιά   101

III. Αντικείμενο της δίκης ανακοπής   103

1. Οι διατυπωθείσες απόψεις στην ελληνική επιστήμη   103

2. Οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης στο γερμανικό και γαλλικό δίκαιο   115

3.

Αποτίμηση των θέσεων    120

§ 5. Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑ-ΞΕΩΝ   131

I. Ως προς το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης   133

1. Ανύπαρκτες και ανυπόστατες διαδικαστικές πράξεις   136

2. Άκυρες διαδικαστικές πράξεις και λοιπές μορφές ανισχύρου   142

3. Διάκριση μεταξύ ανυπόστατης και άκυρης πράξης εκτέλεσης   143

II. Η αναγκαιότητα της ρητής απαγγελίας της ακυρότητας της πράξης εκτέλεσης   153

1. Ακυρότητα των πράξεων εκτέλεσης ανεξάρτητα από βλάβη   154

2. Ακυρότητα των πράξεων εκτέλεσης εξαρτώμενη από ανεπανόρθωτη βλάβη   157

III. Κατηγορίες ανισχύρου και κατ΄ιδίαν λόγοι ανακοπής   160

1. Ελλείψεις και ελαττώματα ως προς την επιταγή   161

2. Ελλείψεις ως προς τις προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης   162

3. Ελλείψεις ως προς την απαίτηση   163

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

§ 6. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ    165

I. Διακρίσεις λόγων ανακοπής    165

1. Αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου   165

2. Αντιρρήσεις που αφορούν τη διαδικασία της εκτέλεσης   168

3. Αντιρρήσεις που αφορούν την απαίτηση   171

4. Ειδικότερη αναφορά σε ορισμένες κατηγορίες αντιρρήσεων   173

α. Η κατάχρηση δικαιώματος    173

β. Λόγος ανακοπής ως προς ύψος οφειλής λόγω νομοθετικού επανακαθορισμού   179

γ. Λόγος ανακοπής ως προς την αυτοδίκαιη αναστολή εκτέλεσης εκ του νόμου   189

δ. Παραβίαση δικονομικών συμβάσεων περί την εκτέλεση    195

II. Ειδικότερα ζητήματα ως προς τους λόγους ανακοπής    199

1. Το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής   199

2. Η φύση των λόγων ανακοπής ως αρνήσεων ή ενστάσεων    202

3. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής   204

4. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής   206

III. Η αρχή της συγκέντρωσης των λόγων της ανακοπής   217

1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του απαραδέκτου του άρθρου 935 ΚΠολΔ   224

α. Η ύπαρξη προηγούμενης δίκης επί ανακοπής κατ άρθρ. 933 ΚΠολΔ   224

β. Ύπαρξη λόγων ανακοπής γεννημένων κατά τον χρόνο της αρχικής δίκης   226

γ. Παράλειψη προβολής των δυνάμενων να προβληθούν λόγων ανακοπής    229

δ. Διεξαγωγή μεταγενέστερης δίκης ως προς το κύρος πράξης της εκτέλεσης   231

ε. Η ταυτότητα των διαδίκων στην πρώτη και μεταγενέστερη δίκη   234

2. Πεδίο πρακτικής εφαρμογής του απαραδέκτου   235

IV. Ειδικώς ο αποκλεισμός λόγων ανακοπής κατ΄ άρθρ. 330 ΚΠολΔ   240

1. Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο   245

α. Όλοι οι λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη δίκη   245

β. Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν   248

2. Οι λόγοι που δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο   250

α. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν διότι δεν μπορούσαν να προταθούν   250

β. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν αλλά στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα   252

3. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 933 παρ. 4 ΚΠολΔ   254

4. Δικαιοσυγκριτικές αναφορές   255

§ 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡ. 934 ΚΠΟΛΔ   260

I. Η νομική φύση των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ   264

II. Οι κανόνες υπολογισμού των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ   270

III. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 ΚΠολΔ στο προϊσχύον δίκαιο   272

1. Στην έμμεση εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων   272

α. Το πρώτο στάδιο   272

β. Το δεύτερο στάδιο   277

γ. Το τρίτο στάδιο   282

2. Τα στάδια στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου   296

3. Τα στάδια στην άμεση εκτέλεση   303

IV. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 ΚΠολΔ στο ισχύον δίκαιο   304

1. Το πρώτο στάδιο   306

2. Το δεύτερο στάδιο   309

3. Αποτίμηση   312

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ

ΚΑΤ΄ΑΡΘΡ. 933 ΚΠΟΛΔ

§ 8. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΞ΄ΕΠΟΨΕΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙ-ΜΕΝΟΥ   317

I. Νομιμοποίηση   317

1. Περιοριστική απαρίθμηση των ενεργητικά νομιμοποιούμενων προσώπων   317

α. Ο καθού η εκτέλεση    318

β. Ο τρίτος κύριος ή νομέας ενυπόθηκου ακινήτου    319

γ. Οι τρίτοι μη υπόχρεοι διάδικοι    320

δ. Ο μισθωτής και υπομισθωτής   321

ε. Οι δανειστές του καθού η εκτέλεση    322

στ. Ο υπερθεματιστής    324

2. Το έννομο συμφέρον ως πρόσθετη προϋπόθεση    326

3. Εξάρτηση του εύρους της παθητικής νομιμοποίησης από την ενεργητική    332

II. Πράξεις δεκτικές προσβολής με ανακοπή   335

§ 9. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ    338

I. Συγκρούσεις δικαιοδοσιών ως προς την άμυνα κατά της εκτέλεσης   338

1. Οριοθέτηση δικαιοδοσίας μεταξύ πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων   338

2. Διαχωρισμός σε περίπτωση ύπαρξης διαιτητικής δικαιοδοσίας    339

3. Η διεθνής δικαιοδοσία ως πεδίο σύγκρουσης   341

II. Αρμοδιότητα ως προς την εκδίκαση της ανακοπής    347

1. Καθ’ύλην αρμοδιότητα ως αντικείμενο νομοθετικής επιλογής   347

2. Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας   350

α. Κατά τις επιταγές του νομοθέτη   350

β. Κατά τη βούληση των διαδίκων (prorogatio fori)   351

3. Δικαιοσυγκριτικές αναφορές σε θέματα αρμοδιότητας   353

§ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ   356

I. Ως προς την άσκηση της ανακοπής   356

II. Αοριστία ανακοπής και δυνατότητες θεραπείας της   360

III. Εφαρμοστέα διαδικασία λόγω αλλεπάλληλων νομοθετικών τροπο-ποιήσεων   366

IV. Η παραχρήμα απόδειξη ως δικονομικός περιορισμός   372

V. Συμμετοχή τρίτων στην δίκη της ανακοπής   379

VI. Τρόποι περάτωσης της δίκης επί ανακοπής   383

1. Δικαστικός συμβιβασμός   383

2. Δικαστική απόφαση και αποτελέσματα    384

α. Η διαπλαστική ενέργεια   384

β. Το δεδικασμένο   386

VII. Ένδικα μέσα   389

1. Η απαγόρευση της ανακοπής ερημοδικίας    389

2. Επιτρεπτά ένδικα μέσα    392

α. Η έφεση ως υποκατάστατο της ανακοπής ερημοδικίας   393

β. Ως προς το ζήτημα της αναστολής   396

3. Ειδικές ρυθμίσεις για την αναίρεση   399

4. Δικαιοσυγκριτικές αναφορές   400

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

§ 11. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ   403

I. Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου   405

1. Η ουσιαστική θεωρία   405

2. Η δικονομική θεωρία   407

3. Η μεικτή θεωρία   408

4. Αποτίμηση και οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης επί ανακοπής τρίτου   409

II. Η έννοια του τρίτου ως καθοριστικό στοιχείο οριοθέτησης    410

1. Διατυπωθείσες θεωρίες ως προς την έννοια του τρίτου    410

α. Το δικονομικό κριτήριο   412

β. Το ουσιαστικό κριτήριο   414

γ. Το λειτουργικό κριτήριο   415

δ. Το διπλό κριτήριο   416

2. Θέση ως προς την έννοια του τρίτου   417

III. Σημεία διαφοροποίησης μεταξύ ανακοπής κατ΄άρθρ. 933 και 936 ΚΠολΔ    418

1. Ως προς το αίτημα   419

2. Ως προς τους λόγους ανακοπής   421

3. Ως προς την νομιμοποίηση   424

4. Ως προς την αρμοδιότητα   428

5. Ως προς την προθεσμία   429

IV. Σημεία σύγκλισης μεταξύ ανακοπής κατ΄άρθρ. 933 και 936 ΚΠολΔ   434

1. Ως προς την άσκηση της ανακοπής τρίτου και την διαδικασία    434

2. Ως προς τα ένδικα μέσα   436

V. Δικαιοσυγκριτικές αναφορές   436

§ 12. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡ. 954 ΠΑΡ. 4 ΚΠΟΛΔ   439

I. Σημεία απόκλισης μεταξύ ανακοπής κατ΄αρθρ. 954 παρ. 4 και 933 ΚΠολΔ    443

1. Ως προς την νομιμοποίηση   443

2. Ως προς την προθεσμία άσκησης και την διαδικασία   444

3. Ως προς του λόγους ανακοπής   445

4. Ως προς την απόφαση και τα ένδικα μέσα   446

5. Ως προς την αναστολή εκτέλεσης   450

II. Σημεία σύγκλισης μεταξύ ανακοπής κατ΄αρθρ. 954 παρ. 4 και 933 ΚΠολΔ    452

III. Οριοθέτηση της ανακοπής διόρθωσης από την ανακοπή κατ΄ άρθρ. 933 ΚΠολΔ   452

§ 13. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   461

I. Η ανακοπή κατά της αναγγελίας επί διανομής χωρίς πίνακα κατάταξης   462

1. Η δικαιολογητική βάση   462

2. Διαδικαστικό πλαίσιο   464

α. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον   464

β. Λόγοι και αίτημα   465

γ. Τρόπος ασκήσεως-Προθεσμία   467

δ. Αρμοδιότητα-Διαδικασία   468

ε. Αποτελέσματα   471

 II. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης   472

1. Νομική φύση και αντικείμενο   472

2. Διαδικαστικό πλαίσιο   476

α. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον   476

β. Λόγοι και αίτημα   482

γ. Τρόπος ασκήσεως-προθεσμία   487

δ. Αρμοδιότητα-Διαδικασία   491

ε. Αποτελέσματα   494

III. Οριοθέτηση ανακοπής άρθρ. 933 ΚΠολΔ από ανακοπές στο στάδιο διανομής   502

§ 14. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   506

I. Νομιμοποίηση και δικονομικοί ρόλοι    507

II. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα    509

III. Διαδικασία   514

IV. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής   517

1. Έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων    518

α. Αοριστία της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής    518

β. Μη έγγραφη απόδειξη της απαίτησης   519

γ. Απαίτηση μη βέβαιη και εκκαθαρισμένη   519

2. Αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη της απαίτησης   522

3. Μη νόμιμη επίδοση    524

V. Αντικείμενο της δίκης   527

VI. Συσχετισμός μεταξύ των ανακοπών κατ άρθρ. 632 επ. και 933 ΚΠολΔ    530

1. Ως προς τους λόγους και πρόσθετους λόγους των δύο ανακοπών   532

2. Νομική φύση και οριοθέτηση του αντικειμένου δίκης επί των δύο ανακοπών    536

3. Δυνατότητα διαδοχικής άσκησης των δύο ανακοπών   539

4. Δυνατότητα σώρευσης των δύο ανακοπών και συνεκδίκασή τους   540

5. Δυνατότητα επικουρικής άσκησης   544

6. Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής και αναστολή εκτέλεσης   545

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

§ 15. ΆΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   551

I. Έννοια και διακρίσεις    553

II. Εκ του νόμου επιβαλλόμενη αναστολή   559

III. Δικαστική αναστολή   561

1. Οι προϋποθέσεις της αναστολής κατά το προϊσχύσαν δίκαιο   561

α. Άσκηση ανακοπής των άρθρων 933 ΚΠολΔ ή 936 ΚΠολΔ   562

β. Η πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση της ανακοπής   564

γ. Ο κίνδυνος επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης   566

2. Αποτίμηση των νέων ρυθμίσεων του ν. 4335/2015    568

IV. Δικαιοσυγκριτικές αναφορές   573

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

§ 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ    575

I. Οριοθέτηση αδικοπρακτικής ευθύνης κατ΄αρθρ. 940 ΙΙΙ ΚΠολΔ και 914 ΑΚ    578

1. Η προβληματική   578

2. Η θέση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου    582

3. Αποτίμηση ως προς την οριοθέτηση   587

II. Σχέση μεταξύ των δύο νομικών βάσεων αδικοπρακτικής ευθύνης    594

1. Αποκλειστική συρροή κανόνων δικαίου   594

2. Σημεία διαφοροποίησης   598

α. Ως προς τον χρόνο έναρξης της παραγραφής   598

β. Ως προς τον τρόπο άσκησης της αποζημιωτικής αγωγής   599

γ. Ως προς την έκταση της ζημίας   600

Συμπεράσματα   605

Βιβλιογραφικός Πίνακας   613

Ελληνική   613

Διεθνής   635

Ευρετήριο Λημμάτων   639