Πρόλογος  VII

Συντομογραφίες  XI

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  1

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  7

2.1 Η αλληλεγγύη ως αντικείμενο των πολιτικών επιστημών  8

2.2 Η αλληλεγγύη στο διεθνές δίκαιο  11

2.3 Η αλληλεγγύη στο εθνικό δίκαιο  21

2.4 Η αλληλεγγύη στο κοινοτικό κεκτημένο  25

2.5 Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι προσαρμογές της ενωσιακής έννοιας της αλληλεγγύης   31

2.6 Σύνθεση  38

3. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  43

3.1 Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο των ιδεωδών, των αξιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  44

3.2 Η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-μελών της Ένωσης  48

3.2.1 Η θεσμική αλληλεγγύη   48

3.2.2 Η οικονομική αλληλεγγύη  52

(α) Η Πολιτική Συνοχής  52

(β) Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας: η αλληλεγγύη μεταξύ αλληλεξάρτησης και «ηθικού κινδύνου»  54

(γ) Η παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης: ο Κανονισμός (ΕΕ) 369/2016 Συμβουλίου  60

3.2.3 Οι ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής  64

(α) Η ρήτρα αλληλεγγύης  66

(β) Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής   73

3.3 Η αλληλεγγύη των Κρατών-μελών απέναντι στα άτομα   78

3.3.1 Γενικά  78

3.3.2 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια  80

3.3.3 Εμπορική φιλελευθεροποίηση και αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους   89

3.3.4 Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αλληλεγγύη  91

(α) Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη  96

(β) Ο Χάρτης και οι αρμοδιότητες της Ένωσης  102

(γ) Η διάκριση δικαιωμάτων και αρχών   103

4. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   107

4.1 Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της αρχής της αλληλεγγύης  109

4.2 Η αρχή της αλληλεγγύης και οι γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης  115

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  121

Βιβλιογραφία  125

Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ  125

II. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  127

Νομολογία ΔΕΚ/ΔΕΕ  149

Αλφαβητικό ευρετήριο  153