Πρόλογος ........................................................................................................................        VII

Κυριότερες συντομογραφίες ...............................................................................     XVII

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4335/2015

§ 1.. Η εξέλιξη των ειδικών διαδικασιών και οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015                       3

§ 2.. Σώρευση (άρθρα 218, 219 ΚΠολΔ) και συνεκδίκαση (άρθρο 246 ΚΠολΔ) αγωγών που υπάγονται σε διάφορες ειδικές διαδικασίες.....................................................           7

§ 3.. Εισαγωγή και εκδίκαση με εσφαλμένη διαδικασία .........................        11

§ 4.. Διαχρονικό δίκαιο ..............................................................................................        16

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ -
ΑΡΘΡΟ 591 ΚΠολΔ

§ 1. Άσκηση της αγωγής ..........................................................................................        23

          Ι. .. Κατάθεση και επίδοση - Προθεσμία κλητεύσεως .............................        23

          ΙΙ. . Πινάκιο - Πλασματική κλήτευση ..............................................................        25

          ΙΙΙ. Εφαρμογή διατάξεων για τις μικροδιαφορές .....................................        27

§ 2. Πληρεξουσιότητα - Αντίκλητος .................................................................        29

§ 3. Παρέμβαση - Προσεπίκληση - Ανακοίνωση δίκης ..........................        32

§ 4. Ανταγωγή ...............................................................................................................        34

§ 5.. Νόμιμη παράσταση των διαδίκων στον πρώτο βαθμό - Ερημοδικία     36

         Ι. ... Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης, προβολή ισχυρισμών ......        36

         ΙΙ. .. Παράσταση με έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων              40          

         ΙΙΙ. Ερημοδικία διαδίκων ....................................................................................        41

                Α.. Ο κανόνας των επαχθών συνεπειών της ερημοδικίας στις ειδικές διαδικασίες                              41

                Β.. Το σύστημα της μονομερούς συζητήσεως επί ερημοδικίας στις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση .....................................................        42

                Γ. Το σύστημα της μονομερούς συζητήσεως επί ερημοδικίας στις εργατικές διαφορές                   44

         ΙV. Δικαστικό ένσημο ..........................................................................................        45

§ 6.. Προφορικότητα της συζήτησης και έκδοση μη οριστικών από­φάσεων                              48

         Ι. ... Προφορικότητα της συζήτησης ...............................................................        48

         ΙΙ. .. Αναβολή της συζήτησης (άρθρ. 241 ΚΠολΔ) - Ματαίωση της συζήτησης (άρθρ. 260 ΚΠολΔ)         ................................................................................................................................ 49

         ΙΙΙ. Συνεκδίκαση υποθέσεων (άρθρ. 246 ΚΠολΔ) ....................................        50

         IV. Αναστολή της δίκης (άρθρ. 249, 250 ΚΠολΔ) ......................................        53

         V. .. Επανάληψη συζητήσεως (άρθρ. 254 ΚΠολΔ) ......................................        56

§ 7. Η δευτεροβάθμια δίκη .....................................................................................        59

         Ι. ... Άσκηση εφέσεως - Καταβολή παραβόλου ...........................................        59

         ΙΙ.... Άσκηση πρόσθετων λόγων εφέσεως και αναψηλαφήσεως - αντέφεση                   61

                Α. Τρόπος και χρόνος άσκησης ................................................................        61

                Β.. Κεφάλαια εκκληθέντα και αναγκαίως συνεχόμενα προς τα εκκληθέντα                           65

         ΙΙΙ. Νόμιμη παράσταση των διαδίκων στο δεύτερο βαθμό - Ερη­μοδικία         71          

                Α. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης .............................................        71

                Β.. Παράσταση με έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικη­γόρων        72

                Γ... Ερημοδικία διαδίκων ..............................................................................        72

                Δ. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στο δεύτερο βαθμό .....................        75

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

§ 1.. Εν μέρει ελεύθερη απόδειξη - Αρχή αμεσότητας των αποδείξεων         81          

         Ι..... Ο περιορισμός της εμμάρτυρης απόδειξης (άρθρα 393, 394 ΚΠολΔ) - Αποδεικτικές συμβάσεις ................................................................................................................................ 81

         ΙΙ.... Διαχρονικό δίκαιο ως προς τον περιορισμό της εμμάρτυρης απόδειξης                                 84

         ΙΙΙ.. Αμεσότητα αποδείξεων ...............................................................................        85

§ 2. Προαπόδειξη .........................................................................................................        85

         Ι..... Τρόπος και χρόνος επίκλησης και προσαγωγής των αποδεικτικών μέσων                              85

         ΙΙ. .. Νέα αποδεικτικά μέσα στο δεύτερο βαθμό ........................................        87

§ 3.. Ομολογία ................................................................................................................        88

§ 4.. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη ..........................................................        90

§ 5. Μάρτυρες ..............................................................................................................        92

§ 6. Ένορκες βεβαιώσεις ........................................................................................        95

§ 7. Εξέταση διαδίκων ..............................................................................................      104

§ 8. Έγγραφα .................................................................................................................      105

§ 9. Τεκμήρια και μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα                                108

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

§ 1. Υπαγόμενες διαφορές ......................................................................................      113

         Ι. ... Γαμικές διαφορές ...........................................................................................      113

         ΙΙ. .. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων ....................................      114

         ΙΙΙ. Λοιπές οικογενειακές διαφορές ..............................................................      116

§ 2. Κοινές διατάξεις ...................................................................................................      118

         Ι. ... Άσκηση με αγωγή και αναστολή δίκης ..................................................      118

         ΙΙ. .. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως - Πληρεξουσιότητα ..............      118

         ΙΙΙ. Ερημοδικία ........................................................................................................      119

         IV. Κατάργηση και διακοπή δίκης ...................................................................      119

         V. .. Ζητήματα αποδείξεως ..................................................................................      120

         VI.. Ζητήματα ενδίκων μέσων ...........................................................................      123

         VII. Διεθνής δικαιοδοσία .....................................................................................      124

         VIII. Δεδικασμένο ...................................................................................................      127

§ 3. Ειδικές διατάξεις κάθε διαφοράς ..............................................................      127

         Ι. ... Γαμικές διαφορές ...........................................................................................      127

                Α. Παθητική νομιμοποίηση ........................................................................      128

                Β.. Ο εισαγγελέας ως διάδικος ..................................................................      129

                Γ. . Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας ........................................................      129

         ΙΙ. .. Διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων ....................................      130

                Α. Δίκες υιοθεσίας .........................................................................................      130

                Β. Άρνηση υποβολής στις πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις ............      131

                Γ. . Κατά τόπον αρμοδιότητα ......................................................................      132

         ΙΙΙ. Λοιπές οικογενειακές διαφορές ..............................................................      134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§ 1. Υπαγόμενες διαφορές ......................................................................................      141

         Ι. ... Πεδίο εφαρμογής ..........................................................................................      141

         ΙΙ. .. Μισθωτικές διαφορές και διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία                                141

         ΙΙΙ. Εργατικές διαφορές ......................................................................................      145

                Α.. Έννοια εργατικών διαφορών ...............................................................      145

                Β. Συνεκδίκαση παρεμπιπτουσών αγωγών και προσεπικλήσεων - ομοδικία στις εργατικές διαφορές (άρθρ. 614§3 δ’ και ε’ ΚΠολΔ) .............................................................      147

         IV. Διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης           149

         V.... Διαφορές από αμοιβές .................................................................................      150

         VΙ.. Αυτοκινητικές διαφορές .............................................................................      152

         VIΙ. Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές   ................................................................................................................................ 154

         VΙII. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους .......................................................      155

§ 2. Ειδικές διατάξεις κάθε διαφοράς ...............................................................      155

         Ι..... Μισθωτικές διαφορές - Διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιο­κτησία   155

                Α. Εκτέλεση κατά υπομισθωτών και λοιπών τρίτων - Επανεγκατάσταση στο μίσθιο                          155

                Β. Κατάργηση της δίκης με καταβολή μισθωμάτων .........................      156

                Γ. . Πλασματική καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως ................      157

                Δ. Δεδικασμένο ..............................................................................................      157

         ΙΙ. .. Εργατικές διαφορές ......................................................................................      158

                Α. Συντρέχουσα αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Πειραιά για τις λοιπές εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές .....................................................................................................      159

                Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία ........................      160

                Γ. . Ομοδικία ......................................................................................................      161

                Δ. Παρέμβαση και εξαιρετική νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων, ενώσεων ή επιμελητηρίων ..........................................................................................      162

         ΙΙΙ. Διαφορές από αμοιβές .................................................................................      164

         IV. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους ........................................................      164

                Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα .........................................................................      165

                Β. Προαποδεικτική προσαγωγή πιστωτικών τίτλων ........................      165

                Γ. . Ανταγωγή ....................................................................................................      166

                Δ.. Αποκλεισμός ανακοπής ερημοδικίας και προσβολή ερήμην αποφάσεως                         168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ

§ 1. Διαταγή πληρωμής ............................................................................................      171

         Ι. ... Έκδοση διαταγής πληρωμής ......................................................................      171

                Α.. Θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής   171

                Β. Αρμοδιότητα και αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής ............      177

                Γ... Περιεχόμενο - Επίδοση - Εκτελεστότητα της διαταγής πλη­ρωμής       179

         ΙΙ. .. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής .........................................................      181

                Α.. Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής                       183

                Β.. Προθεσμία και επίδοση της ανακοπής κατά διαταγής πλη­ρωμής - πρόσθετοι λόγοι ανακοπής              .......................................................................................................................... 186

                Γ... Αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής ..................      191

                Δ.. Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της εκτελέσεως                      194

§ 2. Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου .................................................      195

         Ι. ... Έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ..............................      196

                Α. Προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής απόδοσης μισθίου .......      196

                Β. Αρμοδιότητα ..............................................................................................      199

                Γ... Αίτηση έκδοσης της διαταγής απόδοσης μισθίου - Σώρευση αιτήματος για καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων κ.λπ. .....................................................................................      200

                Δ. Περιεχόμενο - Επίδοση - Εκτελεστότητα της διαταγής από­δοσης μισθίου - Απόρριψη της αιτήσεως   .......................................................................................................................... 202

         ΙΙ.... Ανακοπή και αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής από­δοσης μισθίου                              205

                Α. Ανακοπή .......................................................................................................      205

                Β. Αναστολή της εκτελεστότητας ............................................................      208

 

Βιβλιογραφικός πίνακας .......................................................................................      209 

Λημματικό ευρετήριο ..............................................................................................      213