ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ..............................................................................................       xix

ΚΥΡIΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.............................................................     xxiii

ΕIΣΑΓΩΓΗ

§ 1..... Αντικείμενο και διάρθρωση της ύλης..............................................           1

§ 2..... Διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας............................................           8

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ

§ 3..... Διάρθρωση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως..............        13

§ 4..... Εκκλησιαστικά προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου...        18

§ 5..... Εκκλησιαστικός φυλετισμός................................................................        23

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 6..... Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διεθνή έννομη τάξη............        27

§ 7..... Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην τουρκική έννομη τάξη.....        32

§ 8..... Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ελληνική έννομη τάξη......        46

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

§ 9..... Το ισχύον καθεστώς................................................................................        53

§ 10... Το σχέδιο «Πατριαρχικής Διατάξεως»..............................................        61

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

ΤIΤΛΟΣ I

IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 11... Εισαγωγικά..................................................................................................        67

§ 12... Η Σύμβαση Οικουμενικού Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας                 70

ΤIΤΛΟΣ II

ΔΟΓΜΑΤIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 13... Σχέσεις Πoλιτείας και Εκκλησίας Κρήτης........................................        74

§ 14... Σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας Κρήτης.        79

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤIΤΛΟΣ I

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 15... Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος.......................................................................        82

ΤIΤΛΟΣ ΙI

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 16... Μητροπόλεις και Μητροπολιτικά Συμβούλια...............................        88

§ 17... Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μητροπολίτες και Βοηθός Επίσκοπος     93            

§ 18... Ενορίες και Εκκλησιαστικά Συμβούλια............................................     100

§ 19... Εφημέριοι και Διάκονοι.........................................................................     109

§ 20... Μονές............................................................................................................     115

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΚΛΗΡIΚΩΝ ΚΑI ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 21... Iδιαίτερη voμική μεταχείριση τωv κληρικώv................................     119

§ 22... Iδιαίτερη voμική μεταχείριση τωv μovαχώv.................................     131

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

§ 23... Διoικητική εξoυσία επί πρoσώπωv...................................................     136

§ 24... Διoίκηση περιoυσίας Μητρoπόλεωv, Ενοριών και Μovώv......     140

§ 25... Έσoδα και ασφάλιση κληρικώv και μovαχώv................................     150

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΗ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗ

§ 26... Εκκλησιαστικά δικαστήρια...................................................................     155

§ 27... Εκκλησιαστική διαδικασία....................................................................     159

§ 28... Έvδικα μέσα................................................................................................     165

§ 29... Εκτέλεση τωv απoφάσεωv. Απovoμή χάρης..................................     167

§ 30... Σχέση εκκκλησιαστικής και ποινικής δίκης....................................     169

ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

§ 31... Ιστορική εισαγωγή...................................................................................     173

§ 32... Διεθνείς συμβάσεις περί Αγίου Όρους...........................................     178

§ 33... Καταστατικός Χάρτης του 1924 και Ν.Δ. της 10.9.1926...........     182

§ 34... Συνταγματική προστασία......................................................................     185

§ 35... Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Ένωση....................................................     189

§ 36... Εποπτεία επί του Αγίου Όρους...........................................................     193

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΔIΟIΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 37... Εισαγωγικά..................................................................................................     198

ΤIΤΛΟΣ I

ΚΕΝΤΡIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 38... Ιερά Κοινότητα..........................................................................................     199

§ 39... Ιερά Επιστασία...........................................................................................     203

§ 40... Έκτακτες Ιερές Συνάξεις........................................................................     206

TITΛOΣ II

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 41... Κοινόβιες Μονές.......................................................................................     209

§ 42... Ιδιόρρυθμες Μονές.................................................................................     212

§ 43... Εξαρτήματα Μονών.................................................................................     213

§ 44... Μετόχια Μονών........................................................................................     219

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 45... Είσοδος για εγκαταβίωση.....................................................................     222

§ 46... Περιορισμοί δικαιωμάτων των εγκαταβιούντων........................     224

§ 47... Απαγόρευση εισόδου θηλέων............................................................     227

§ 48... Περιορισμοί εισόδου επισκεπτών....................................................     232

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 49... Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας................................................     234

§ 50... Απαλλαγή από τη στράτευση..............................................................     238

§ 51... Περιουσιακές σχέσεις - Κληρονομική διαδοχή...........................     241

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε΄

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§ 52... Περιουσία εντός Αγίου Όρους...........................................................     246

§ 53... Περιουσία εκτός Αγίου Όρους...........................................................     250

§ 54... Φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα...............................     256

§ 55... Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομίας.......................     263

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΣΤ΄

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

§ 56... Δικαιoδoτικά όργαvα και δικαιοδοσία αυτών..............................     265

§ 57... Διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.............................................     268

§ 58... Έvδικα μέσα................................................................................................     274

§ 59... Εκτέλεση τωv απoφάσεωv....................................................................     277

§ 60... Σχέση αγιορειτικής και κοσμικής δίκης...........................................     279

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.................................................................................     281