Πρόλογος......................................................................................................................................................       ΙΧ 

Πρόλογος Α΄ εκδόσεως...................................................................................................................................       ΧΙ

Διάγραμμα περιεχομένων........................................................................................................................................    ΧΙΙΙ 

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων........................................................................................................................................    ΧΧΙ 

Συντομογραφίες............................................................................................................................................. XLVΙΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1.... Έννοια και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως...........................................................         1

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................         1

ΙΙ.... Ο ορισμός της αναγκαστικής εκτελέσεως........................................................................................         6

ΙΙΙ... Τα επιμέρους στοιχεία του ορισμού................................................................................................         6

IV... Τα συγκρουόμενα συμφέροντα στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως...........................................       11

§ 2.... Υποκείμενα και όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως.........................................................................       16

Ι..... Τα υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως...................................................................................       16

ΙΙ.... Τα όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως.........................................................................................       17

§ 3.... Είδη και μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως.......................................................................................       22

Ι..... Είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως.................................................................................................       22

ΙΙ.... Τα μέσα της αναγκαστικής εκτελέσεως............................................................................................       26

IΙΙ... Η δυνατότητα παράλληλης χρήσεως περισσοτέρων μέσων.................................................................       28

ΙV... Ανυπαρξία δικαιώματος επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως.......................................       28

V.... Δικαίωμα επιλογής του περιουσιακού αντικειμένου της εκτελέσεως;..................................................       32

§ 4.... Πηγές και νομοθετική ιστορία του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ελλάδα........................       35

Ι..... Κοινή διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως....................................................................................       35

ΙΙ.... Ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως.................................................................................       41

ΙΙΙ... Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως και ο ΚΠολΔ: Ανάγκη για γενικότερη μεταρρύθμιση;.............       50

§ 5.... Διαχρονικό δίκαιο................................................................................................................................       73

I..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................       73

ΙΙ.... Η ρύθμιση του άρθρου 50 ΕισΝΚΠολΔ ειδικότερα..........................................................................       74

ΙΙΙ... Διαχρονικό δίκαιο των δικών περί την εκτέλεση...............................................................................       75

IV... Διαχρονικό δίκαιο ν.δ. 958/1971.....................................................................................................       76

V.... Διαχρονικό δίκαιο των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων....................................................................       77

VI... Διαχρονικό δίκαιο ν. 2298/1995......................................................................................................       77

VΙI.. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3714/2008......................................................................................................       78

VIII. Διαχρονικό δίκαιο ν. 3994/2011.....................................................................................................       79

ΙΧ... Διαχρονικό δίκαιο ν. 4055/2012......................................................................................................       80

X.... Διαχρονικό δίκαιο ν. 4335/2015......................................................................................................       80

§ 6.... Βιβλιογραφία.......................................................................................................................................       84

Ι..... Πριν από τον ΚΠολΔ.....................................................................................................................       84

ΙΙ.... Ισχύον δίκαιο (από το ν.δ. 958/1971 έως και το ν. 4335/2015)...........................................................       84

ΙΙΙ... Μονογραφίες.................................................................................................................................       85

IV... Οι μεταρρυθμίσεις του ν. 2298/1995...............................................................................................       86

V.... Οι μεταρρυθμίσεις των ν. 3714/2008 και 3994/2011 ........................................................................       86

VΙ... Οι μεταρρυθμίσεις του ν. 4335/2015 ..............................................................................................       87

VΙΙ.. Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ελβετία ........................................................................       87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 7.... Η αναγκαστική εκτέλεση ως μορφή παροχής έννομης προστασίας.......................................................       97

Ι..... Αναγκαστική εκτέλεση και άρθρο 20 Σ/1975....................................................................................       98

ΙΙ.... Η αξίωση αναγκαστικής εκτελέσεως................................................................................................     100

ΙΙΙ... Η έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτελέσεως................................................................................     103

IV... Η αναγκαστική εκτέλεση ως τμήμα της δικαστικής λειτουργίας.........................................................     107

V.... Διαγνωστική δίκη και αναγκαστική εκτέλεση...................................................................................     109

VI... Aσφαλιστικά μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση................................................................................     111

§ 8.... Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως ως τμήμα της έννομης τάξεως................................................     113

Ι..... Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι δημόσιο δίκαιο...........................................................     114

ΙΙ.... Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως περιέχει καταρχήν κανόνες αναγκαστικού δικαίου..................     115

ΙΙΙ... Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως αποτελεί τμήμα του αστικού δικονομικού δικαίου.................     120

IV... Δίκαιο ατομικής και δίκαιο καθολικής αναγκαστικής εκτε­λέσεως.....................................................     121

V.... Σχέση δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως με άλλες διαδι­κασίες – Δίκαιο κοινής και δίκαιο διοικητικής εκτελέσεως...................................................................................................................................     132

VI... Εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καταδικάζουν σε αποζημίωση.........................................................................................................     138

VII.. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρω­παϊ­κής Ενώσεως (ΔΕΕ)..................................     140

§ 9.... Το δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας...................................     141

Ι..... Εισαγωγή......................................................................................................................................     146

ΙΙ.... Η ανάγκη για ικανοποίηση της αξιώσεως εκτελέσεως του δα­νει­στή και οι συνέπειές της....................     147

ΙΙΙ... Η αναγκαστική εκτέλεση ως κρατική επέμβαση στην ιδιωτι­κή σφαίρα...............................................     153

IV... Σχέσεις Συντάγματος και δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως σε ανα­φορά με την ανάγκη προστασίας του οφειλέτη στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας........................................................................     156

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§ 10.. Το πρόβλημα των θεμελιωδών δικονομικών αρχών στην αναγκαστική εκτέλεση....................................     201

Ι..... Η σύγχρονη διδασκαλία για τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.........................................................     203

ΙΙ.... Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως..............................     207

ΙΙΙ... Κοινές θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της διαγνωστικής και της εκτελεστικής διαδικασίας;................     211

§ 11.. Αρχή διαθέσεως..................................................................................................................................     219

Ι. ... Έννοια και σημασία.......................................................................................................................     219

ΙΙ. .. Η εξουσία ως προς την έναρξη και την αποπεράτωση της εκτελεστικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό της εκτελούμενης απαιτήσεως........................................................................................................     219

ΙΙΙ... Εξουσία επιλογής του είδους και του μέσου της εκτελέσεως.............................................................     227

IV... Εξουσία επιλογής του αντικειμένου της εκτελέσεως.........................................................................     228

§ 12.. Αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος..........................................................................................     230

Ι..... Η νομοθετική βάση της αρχής μετά το ν. 4335/2015.........................................................................     230

ΙΙ.... Η αρχική απουσία χρονικών ορίων για τον επισπεύδοντα - Η μεταβολή του ν. 4335/2015.....................     234

ΙΙΙ... Το ειδικότερο περιεχόμενο της αρχής. Θετική και αρνητική μορφή της: Ματαίωση και παραίτηση........     235

IV... Διάκριση από την αρχή της διαθέσεως.............................................................................................     236

V.... Επιρροή των ενεργειών του καθού η εκτέλεση κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας..............     237

VI... Επίδραση των ενεργειών ή συμφερόντων των αναγγελμένων δανειστών κατά την πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας...................................................................................................................................     238

VII.. Συμφωνίες επισπεύδοντος και οφειλέτη για την εξέλιξη και ειδικότερα την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας μετά το ν. 4335/2015...................................................................................................     238

VIII. Περιορισμοί της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος πριν και μετά το ν. 4335/2015...............................     242

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 13.. Γενικά.................................................................................................................................................     253

§ 14.. Ο εκτελεστός τίτλος.............................................................................................................................     254

Ι..... Έννοια και σημασία του εκτελεστού τίτλου.....................................................................................     254

ΙΙ.... Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι......................................................................................................     255

ΙΙΙ... Η έννοια του εκτελεστού τίτλου κατά το ενωσιακό δίκαιο.................................................................     256

§ 15.. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις...................................................................................................     258

Ι..... Ποιες αποφάσεις αποτελούν εκτελεστό τίτλο...................................................................................     258

ΙΙ.... Η τελεσιδικία της αποφάσεως.........................................................................................................     265

ΙΙΙ... Το αμετάκλητο της αποφάσεως κατά του Δημοσίου ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως;...........     266

§ 16.. Οι προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις...................................................................................................     270

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     271

ΙΙ.... Δικαιολογητικός λόγος της προσωρινής εκτελέσεως.........................................................................     275

ΙΙΙ... Ιστορία της νομοθετικής ρυθμίσεως του θεσμού..............................................................................     276

IV... Η κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας με αίτηση.......................................................................     277

V.... Δυνητική προσωρινή εκτελεστότητα................................................................................................     279

VI... Υποχρεωτική προσωρινή εκτελεστότητα..........................................................................................     284

VII.. Αποκλεισμός της προσωρινής εκτελεστότητας.................................................................................     288

VIII. Προσωρινή εκτελεστότητα που εξαρτάται από την παροχή ανάλογης εγγυήσεως από τον επισπεύδοντα δανειστή.......................................................................................................................................     295

ΙΧ... Αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας......................................................................................     297

Χ.... Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση................................................................     318

§ 17.. Οι διαιτητικές αποφάσεις.....................................................................................................................     332

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     333

ΙΙ.... Το προηγούμενο δίκαιο..................................................................................................................     333

ΙΙΙ... Η ρύθμιση του ΚΠολΔ..................................................................................................................     334

§ 18.. Τα πρακτικά των ημεδαπών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό...................................................     338

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     338

ΙΙ.... Έκταση εφαρμογής του άρθρου 904 § 2 αρ. γ...................................................................................     339

§ 19.. Τα πρακτικά που περιέχουν προσδιορισμό δικαστικών εξόδων.............................................................     345

§ 20.. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα...........................................................................................................     346

Ι..... Γενικά..........................................................................................................................................     346

ΙΙ.... Η ρήτρα εκτελεστότητας................................................................................................................     346

ΙΙΙ... Ποιες αξιώσεις μπορούν να εκτελεσθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο............................................     347

IV... Πρόσωπα υπέρ και κατά των οποίων είναι εκτελεστοί τίτλοι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα.................     349

§ 21.. Οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται από ημεδαπούς δικαστές – Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου.................................................................................................................................     351

Ι..... Το προηγούμενο δίκαιο..................................................................................................................     352

ΙΙ.... Το δίκαιο του ΚΠολΔ μετά το ν. 4335/2015.....................................................................................     352

ΙΙΙ... Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου μετά το ν. 4335/2015.....................................     359

§ 22.. Οι αλλοδαποί τίτλοι.............................................................................................................................     361

§ 23.. Οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί................................     362

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     362

ΙΙ.... Ενδεικτική περιπτωσιολογία...........................................................................................................     363

§ 24.. Η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου....................................................................................................     369

Ι..... Η αναγκαιότητα του εκτελεστηρίου τύπου.......................................................................................     369

ΙΙ.... Τρόπος περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου......................................................................................     370

ΙΙΙ... Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστηρίου τύπου............................................................................     371

IV... Το τυπικό του εκτελεστηρίου τύπου................................................................................................     372

V.... Αρμοδιότητα για την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου....................................................................     374

§ 25.. Το απόγραφο.......................................................................................................................................     376

Ι..... Έννοια και αναγκαιότητα του απογράφου.........................................................................................     376

ΙΙ.... Όροι χορηγήσεως απογράφου..........................................................................................................     378

ΙΙΙ... Αρμοδιότητα για την έκδοση απογράφου.........................................................................................     381

IV... Προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο..........................................................................................     381

V.... Αριθμός απογράφων......................................................................................................................     383

§ 26.. Αξίωση που επιδέχεται αναγκαστική εκτέλεση.....................................................................................     385

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     386

ΙΙ.... Η βέβαιη απαίτηση ως προϋπόθεση αναγκαστικής εκτελέσεως...........................................................     386

ΙΙΙ... Η επιρροή της διαλυτικής αιρέσεως και της διαλυτικής προθεσμίας...................................................     405

IV... Η αξίωση που εξαρτάται από προθεσμία..........................................................................................     406

V.... Εξάρτηση της εκτελεστότητας από την επέλευση γεγονότος..............................................................     407

VI... Η αναγκαστική εκτέλεση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις................................................................     409

VII.. Απαίτηση εκκαθαρισμένη...............................................................................................................     411

§ 27.. Υποκείμενα της αναγκαστικής εκτελέσεως...........................................................................................     414

Ι..... Η ικανότητα διαδίκου....................................................................................................................     417

ΙΙ.... Το Δημόσιο ως υποκείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως......................................................................     424

ΙΙΙ... Η ικανότητα συμμετοχής του διαδίκου στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με το δικό του όνομα...........................................................................................................................................     443

ΙV... Η ικανότητα συμμετοχής στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως με ή χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο....................................................................................................................................................     444

V.... Το έννομο συμφέρον στην αναγκαστική εκτέλεση.............................................................................     445

§ 28.. Η νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση.......................................................................................     446

Ι..... Έννοια..........................................................................................................................................     446

ΙΙ.... Ο βασικός κανόνας........................................................................................................................     447

ΙΙΙ... Το προηγούμενο δίκαιο..................................................................................................................     448

IV... Επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας..................................................................     448

V.... Ενεργητική νομιμοποίηση..............................................................................................................     449

VI... Παθητική νομιμοποίηση.................................................................................................................     460

§ 29.. Τήρηση ορισμένης προδικασίας με την επίδοση της επιταγής...............................................................     489

Ι..... Έννοια, φύση και σκοπός της επιταγής............................................................................................     489

ΙΙ.... Συνέπεια της μη επιδόσεως επιταγής για εκτέλεση............................................................................     495

ΙΙΙ... Περιεχόμενο της επιταγής..............................................................................................................     497

IV... Δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της επιδόσεως της επιταγής..................................................     503

§ 30.. Προθεσμία ενάρξεως της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.........................................     509

Ι..... Η παρέλευση του τριημέρου από την επίδοση της επιταγής...............................................................     509

ΙΙ.... Η ενέργεια της εκτελέσεως μέσα στο έτος.......................................................................................     512

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§ 31.. Η εντολή για εκτέλεση.........................................................................................................................     515

Ι..... Έννοια και δόση της εντολής..........................................................................................................     515

ΙΙ.... Περιεχόμενο της εντολής...............................................................................................................     517

ΙΙΙ... Η έκταση της εξουσίας που δίνεται με την εντολή............................................................................     518

IV... Νομική φύση των σχέσεων ανάμεσα στον επισπεύδοντα, τον δικαστικό επιμελητή και τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη.........................................................................................................................     519

§ 32.. Εξουσίες και υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή............................................................................     523

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     523

ΙΙ.... Έκταση των εξουσιών του δικαστικού επιμελητή.............................................................................     523

ΙΙΙ... Υποχρεώσεις του δικαστικού επιμελητή..........................................................................................     530

§ 33.. Έξοδα εκτελέσεως...............................................................................................................................     533

Ι..... Γενικές παρατηρήσεις....................................................................................................................     533

ΙΙ.... Καθορισμός των εξόδων εκτελέσεως...............................................................................................     533

ΙΙΙ... Ποιος βαρύνεται με τα έξοδα της εκτελέσεως..................................................................................     538

IV... Με ποια έξοδα εκτελέσεως βαρύνεται ο οφειλέτης............................................................................     539

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 34.. Η άμυνα του καθού κατά της ελαττωματικής αναγκαστικής εκτελέσεως...............................................     541

Ι..... Τα ελαττώματα της αναγκαστικής εκτελέσεως..................................................................................     544

ΙΙ.... Η ανακοπή του άρθρου 933 και οι δίκες περί την εκτέλεση................................................................     547

ΙΙΙ... Η αποκλειστικότητα του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής..............................................................     551

IV... Η νομική φύση της ανακοπής..........................................................................................................     562

V.... Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής...............................................................................................     567

VI... Η λειτουργία της ανακοπής στο πλαίσιο των κανόνων για τις δικονομικές ακυρότητες.........................     569

VII.. Η καταχρηστική άσκηση της ανακοπής............................................................................................     577

VIII. Η σχέση της ανακοπής του άρθρου 933 με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής των άρθρων 632 και 633 § 2 ΚΠολΔ...................................................................................................................................     578

§ 35.. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της ανακοπής του άρθρου 933..................................................................     597

Ι..... Ποιες είναι οι διαδικαστικές προϋποθέσεις......................................................................................     597

ΙΙ.... Διαδικαστικές προϋποθέσεις που αφορούν το πρόσωπο των διαδίκων - Ικανότητα διαδίκου και ικανότητα δικαστικής παραστάσεως...............................................................................................................     598

ΙΙΙ... Πληρεξουσιότητα..........................................................................................................................     598

IV... Νομιμοποίηση...............................................................................................................................     598

V.... Το έννομο συμφέρον......................................................................................................................     607

§ 36.. Η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και η διεθνής δικαιοδοσία...................................................     613

Ι..... Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.........................................................................................     613

ΙΙ.... Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου εκτελέσεως ως απόρροια της εθνικής κυριαρχίας....     620

ΙΙΙ... Η ρητή ρύθμιση της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τους Καν 44/2001 και 1215/2012.............................     623

ΙV... Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων και διαιτησία............................................................................     627

§ 37.. Η καθύλην αρμοδιότητα......................................................................................................................     628

Ι..... Κρίσιμος ο εκτελεστός τίτλος που στηρίζει την έναρξη της εκτελέσεως.............................................     628

ΙΙ.... Η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ Μονομελούς Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου.........................     629

ΙΙΙ... Οι ειδικές ρυθμίσεις......................................................................................................................     634

§ 38.. Η κατά τόπον αρμοδιότητα..................................................................................................................     636

Ι..... Εφαρμογή της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος ή άλλης ειδικής δωσιδικίας................................     636

ΙΙ.... Η ειδική αποκλειστική δωσιδικία του τόπου της εκτελέσεως.............................................................     637

ΙΙΙ... Το επιτρεπτό της παρεκτάσεως.......................................................................................................     638

§ 39.. Λόγοι ανακοπής...................................................................................................................................     640

Ι..... Οι τρεις κατηγορίες λόγων ανακοπής...............................................................................................     641

ΙΙ.... Ο λόγος που αφορά την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου...............................................................     650

ΙΙΙ... Ο λόγος που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.......................................................     655

IV... Ο λόγος που αφορά την απαίτηση....................................................................................................     659

V.... Η σημασία της διακρίσεως των λόγων ανακοπής..............................................................................     664

VI... Διάκριση λόγων και αιτήματος ανακοπής.........................................................................................     665

VII.. Το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο.........................................     665

§ 40. Προθεσμία ανακοπής............................................................................................................................     683

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις...............................................................................................................     684

ΙΙ... Κριτήριο καθορισμού των προθεσμιών του άρθρου 934 ΚΠολΔ..........................................................     692

ΙΙΙ.. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην έμμεση εκτέλεση πριν και μετά το ν. 4335/2015..................     695

IV.. Τα επιμέρους στάδια του άρθρου 934 στην άμεση εκτέλεση πριν και μετά το ν. 4335/2015....................     713

V... Παραδείγματα (νέο άρθρο 934 ΚΠολΔ).............................................................................................     715

§ 41. Η διαδικασία των δικών περί την εκτέλεση...........................................................................................     717

Ι.... Καθορισμός τηρητέας διαδικασίας....................................................................................................     718

ΙΙ... Η άσκηση και η συζήτηση της ανακοπής............................................................................................     728

ΙΙΙ.. Η παραχρήμα απόδειξη.....................................................................................................................     743

IV.. Αρχή συγκεντρώσεως των λόγων ανακοπής........................................................................................     757

V... Η παρέμβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933.....................     764

VI.. Ερημοδικία - Απαγόρευση ανακοπής ερημοδικίας...............................................................................     771

VII. Τα ένδικα μέσα στις δίκες περί την εκτέλεση - Ανυπαρξία αναστολής εκτελέσεως μετά το ν. 4335/2015.     783

VIII. Αποτελέσματα της αποφάσεως στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 933..............................................     795

§ 42. Η ανακοπή του τρίτου...........................................................................................................................     801

Ι.... Δικαιολογητικός λόγος.....................................................................................................................     802

ΙΙ... Το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως...................................................................................................     803

ΙΙΙ.. Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου...........................................................................................     808

ΙV.. Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ανακοπής..................................................................     818

V. . Η υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή και του οφειλέτη.................     828

VI.. Η βάση της ανακοπής.......................................................................................................................     845

VII. Το αίτημα της ανακοπής...................................................................................................................     872

VIII. Η καθύλην αρμοδιότητα.................................................................................................................     872

ΙΧ.. Η κατά τόπον αρμοδιότητα...............................................................................................................     875

Χ... Χρονικά όρια ασκήσεως της ανακοπής του τρίτου..............................................................................     876

ΧΙ.. Διαδικασία εκδικάσεως της ανακοπής του τρίτου...............................................................................     882

§ 43. Αναστολή εκτελέσεως...........................................................................................................................     894

Ι.... Έννοια, σκοπός και είδη αναστολής..................................................................................................     895

ΙΙ... Οι διαφορές της αναστολής των άρθρων 912 επ. και της αναστολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως πριν και μετά το ν. 4335/2015.........................................................................................    901

ΙΙΙ.. Η νομική φύση της αναστολής..........................................................................................................     904

IV.. Προϋποθέσεις της αναστολής...........................................................................................................     909

V... Κατάθεση εγγυήσεως για τη συνέχιση της εκτελέσεως........................................................................     931

VI.. Καθύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο.....................................................................................     931

VII. Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως περί αναστολής.........................................................................     934

VIII. Γνωστοποίηση της αναστολής.........................................................................................................     936

ΙΧ.. Διάρκεια αναστολής.........................................................................................................................     937

Χ... Αναστολή από το δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο ή την ανακοπή μετά το ν. 4335/2015..............     941

ΧΙ.. Συνέπειες αναστολής.......................................................................................................................     942

ΧΙΙ. Σημείωμα και προσωρινή διαταγή αναστολής πριν και μετά το ν. 4335/2015.........................................     950

ΧΙΙΙ. Αναστολή εκτελέσεως που επισπεύδεται με διαταγή πληρωμής..........................................................     954

XIV. Το ειδικό διαχρονικό δίκαιο του ν. 4335/2015 για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και τις προσωρινές

...... διαταγές.........................................................................................................................................     955

§ 44. Αποζημίωση για αδικαιολόγητη εκτέλεση.............................................................................................     956

Ι.... Εισαγωγικές παρατηρήσεις...............................................................................................................     957

ΙΙ... Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται ή μεταρρυθμίζεται η προσωρινά εκτελεστή απόφαση που εκτελέσθηκε...................................................................................................................................     961

ΙΙΙ.. Προϋποθέσεις αποζημιώσεως όταν εξαφανίζεται τελεσίδικη απόφαση που εκτελέσθηκε.........................     963

IV.. Η αποζημίωση όταν ακυρώνεται αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση..................................................     966

V... Ευθύνη για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό..........................................................................................     972

VI.. Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις αδικοπραξίες......................................     972

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων....................................................................................................................     985

Ξενόγλωσσο ευρετήριο λημμάτων....................................................................................................................   1021

Ευρετήριο άρθρων..........................................................................................................................................   1023

Γενική βιβλιογραφία.......................................................................................................................................   1047