προλογοσ ................................................................................................................................          v

ευχαριστεσ .............................................................................................................................         ix

πινακασ συντομογραφιων ............................................................................................       XiiΙ

 

I.     Προλεγόμενα ................................................................................................................. 1         

II.   Εισαγωγή.. ......................................................................................................................... 5

III. .............................................................................................................................................. Το Πεδίο Εφαρμογής και η Λειτουργική Οριοθέτηση της Διπλω­μα­τικής Προστασίας ........................ 11

        A. Το Περίγραμμα της Διπλωματικής Προστασίας. ........................................ 11

          1.. Προσδιορισμός των πρωτογενών κανόνων που ενεργοποιούν τον μηχανισμό της διπλωματικής προστασίας. ........................................................................................................... 12

          2.. Προσδιορισμός των δράσεων που συνιστούν διπλωματική προ­στασία                21

                    α.. Προξενική αρωγή, διπλωματική εκπροσώπηση και διπλωματική προστασία: τρεις όροι, ένα νόημα;............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 21

                    β.. Παραβιάσεις υποχρεώσεων erga omnes (partes) και διπλω­μα­τική προστασία                            29

                        i. Στοιχεία διπλωματικής προστασίας στο πλαίσιο των συμβατικών μηχανισμών για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. ........................................................... 31

                        ii. Διπλωματική προστασία και εθιμικοί μηχανισμοί επίκλησης ευθύνης για (σοβαρές) παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. .................................................................... 35

                    γ.. Ad Hoc Μηχανισμοί Διευθέτησης Αξιώσεων και Διπλωματική Προστασία                  46

                        i.   Διπλωματική προστασία και διεθνείς επενδυτικές διαφορές...         50

                        ii. Διπλωματική προστασία και επιτροπές αξιώσεων......................         58

        B. Η Σχέση μεταξύ της Ζημίας του Ιδιώτη και της Βλάβης του Κράτους                         63

          1. Η παραδοσιακή θεωρία (της υποκατάστασης)........................................         64

          2. Η νεωτεριστική προσέγγιση της αντιπροσώπευσης (representation)                    70

          3. Η συμβιβαστική πρόταση της μικτής φύσης της αξίωσης..................         75

          4. Η επαμφοτερίζουσα στάση της ΕΔΔ..........................................................         78

          5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις..................................................................         82

IV. Η Διπλωματική Προστασία ως Ατομικό Δικαίωμα: Βήμα προς την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Διπλωματικής Προστασίας; ............................................................................. 83

        A. Περιστολή της Κρατικής Διακριτικής Ευχέρειας ως προς την Άσκηση της Διπλωματικής Προστασίας........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 85

          1.. Η πρόταση του Dugard για τις σοβαρές παραβιάσεις κανόνων αναγκαστικού δικαίου (jus cogens)................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 85

          2.. Δικαιοδοτικός έλεγχος της κρατικής ευχέρειας κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής                 88

                    α.. Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών στην αλλοδαπή και διπλωματική προστασία. ...................................................................................................... 88

                    β.. Δικαστικός έλεγχος της κρατικής πρακτικής από εθνικά δικαστήρια              91

                    γ.. Δικαστικός έλεγχος της κρατικής πρακτικής από (οιονεί) δικαιοδοτικά όργανα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων. ........................................................................ 108

                    δ.. Μία ενωσιακή υποχρέωση άσκησης διπλωματικής προστασίας στο πλαίσιο των στοχευμένων κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών; 116

                    ε.. Επίμετρο: Υποχρέωση πρόληψης και τιμωρίας και διπλωματική προστασία                               121

          3.. Η αμφίβολη συμβολή του θεσμού της προξενικής αρωγής στον «εξ­ανθρωπισμό» της διπλωματικής προστασίας. ........................................................................................................... 123

                    α.. Υποθέσεις προξενικής αρωγής ενώπιον του ΔΔΔ...........................      123

                    β.. Η προξενική προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης                        129

        B. Περιστολή της Κρατικής Διακριτικής Ευχέρειας ως προς την Αποζημίωση των Ιδιωτών Δικαιούχων........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 132

          1.. Εισαγωγικές σκέψεις ως προς την ύπαρξη ατομικού δικαιώματος σε αποζημίωση στο πλαίσιο της διπλωματικής προστασίας. .............................................................................. 132

          2.. Η σχετική νομολογία αναφορικά με την ύπαρξη ατομικού δικαιώματος σε αποζημίωση σε περιπτώσεις άσκησης διπλωματικής προστασίας. ........................................................... 135

        Γ.. Συνιστώμενες πρακτικές: η τελική απόπειρα της ΕΔΔ να μεταρρυθμίσει τη διπλωματική προστασία........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 142

        Δ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις. ...................................................................... 146

V. Επίλογος: Η Βαθιά Κρίση Ταυτότητας της Διπλωματικής Προστασίας. 149

βιβλιογραφια .........................................................................................................................       153

ευρετηριο λημματων.......................................................................................................       175