Πρόλογος δεύτερης έκδοσης............................................................................................ VII

Από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης.......................................................................... IX

Συντομογραφίες.............................................................................................................. XXXIX

Γενική βιβλιογραφία......................................................................................................... XLIII

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

§ 1... Νομική ρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου........................................            1

§ 2... Βασικές έννοιες...................................................................................................            7

§ 3... Θεμελιώδεις αρχές.............................................................................................         23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ

§ 4... Η μνηστεία.............................................................................................................         29

§ 5... Ο γάμος...................................................................................................................         55

§ 6... Ο ελαττωματικός γάμος...................................................................................         81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

§ 7... Η έγγαμη συμβίωση...........................................................................................       117

§ 8... Ρύθμιση των θεμάτων του συζυγικού βίου.............................................       137

§ 9... Η υποχρέωση για συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες...................       147

§ 10. Θέματα προσωπικής κατάστασης των συζύγων....................................       165

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

§ 11. Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων.....................................................       175

§ 12. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Προϋποθέσεις....................       191

§ 13. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα: Χαρακτηριστικά και έννομη προστασία                  213

§ 14. Η συμβατική κοινοκτημοσύνη......................................................................       229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

§ 15. Η διακοπή της συμβίωσης...............................................................................       249

§ 16. Διατροφή μεταξύ συζύγων λόγω διακοπής της συμβίωσης.............       271

§ 17. Το διαζύγιο: Βασικά χαρακτηριστικά.........................................................       291

§ 18. Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο..............................................................................       301

§ 19. Το συναινετικό διαζύγιο..................................................................................       331

§ 20. Οι γενικές συνέπειες του διαζυγίου...........................................................       349

§ 21. Η διατροφή των συζύγων μετά το διαζύγιο.............................................       357

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§ 22. Έννοια και ισχύς του συμφώνου συμβίωσης..........................................       387

§ 23. Έννομες συνέπειες του συμφώνου συμβίωσης.....................................       409

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

§ 24. Έννοια και προϋποθέσεις...............................................................................       423

§ 25. Ειδικότερα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής............       441

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

H ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

§ 26. Τέκνα γεννημένα σε γάμο...............................................................................       461

§ 27. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο........................................................................       489

§ 28. Ιατρική υποβοήθηση και συγγένεια...........................................................       519

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

§ 29. Επώνυμο τέκνου - Υποχρεώσεις μεταξύ γονέων και τέκνων...........       535

§ 30. Έννοια και άσκηση της γονικής μέριμνας................................................       561

§ 31. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας ............................................................       595

§ 32. Αφαίρεση, έκπτωση και παύση της γονικής μέριμνας........................       623

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

§ 33. Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................       637

§ 34. Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων..............................................       643

§ 35. Άλλα είδη διατροφής από τον νόμο............................................................       685

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

§ 36. Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία της υιοθεσίας.........................       695

§ 37. Έννομες συνέπειες της υιοθεσίας................................................................       725

§ 38. Προσβολή και λύση της υιοθεσίας..............................................................       735

§ 39. Η υιοθεσία ενηλίκου.........................................................................................       751

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

§ 40. Το τεκμήριο πατρότητας.................................................................................       757

§ 41. Έννομες σχέσεις γονέων και τέκνων από σύμφωνο συμβίωσης....       761

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

§ 42. Έννοια και όργανα της επιτροπείας............................................................       765

§ 43. Άσκηση της επιτροπείας..................................................................................       785

§ 44. Λήξη της επιτροπείας........................................................................................       811

§ 45. Αναδοχή ανηλίκου.............................................................................................       817

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

§ 46. Έννοια και ίδρυση της δικαστικής συμπαράστασης............................       835

§ 47. Περιεχόμενο και άρση της δικαστικής συμπαράστασης....................       859

§ 48. Ακούσια νοσηλεία..............................................................................................       873

§ 49. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων...................................................       881

Αλφαβητικό ευρετήριο...............................................................................................       891

Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων.......................................................................       905