Σημείωμα...................................................................................................................................        V

Διάγραμμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας..........................................................       IX

Νόμος υπ’ αριθ. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»                      1

Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»                            205

Νόμος υπ’ αριθμ. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων»                           208

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006»................................................................     223

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 287/2001 «Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»      ....................................................................................................................................................... 361

Πίνακας σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών...........................................     369

Αλφαβητικό ευρετήριο....................................................................................................     395