ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ .............................................................................................................        VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...................................................................................................       XIII

1. Διαφθορά και Διαιτησία: εισαγωγικές σκέψεις
 προς οριοθέτηση του αντικειμένου  της έρευνας

1.1 Θέση του ζητήματος ..............................................................................................................          1

1.2 Απόπειρες νοηματικής οριοθέτησης της διαφθοράς. Πρακτική σημασία τους  στο πλαίσιο της εξεταζόμενης προβληματικής................................................................................................................................................          2

1.3 Νοηματική οριοθέτηση της έννοιας της διαφθοράς και πρακτική σημασία της ..........          5

1.3.1 Σύντομη ιστορική και πολιτιστική αναδρομή στο φαινόμενο της διαφθοράς ..          9

1.3.2 Προσπάθειες νοηματικού προσδιορισμού της έννοιας της διαφθοράς στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες          ................................................................................................................................ 14

1.4 Η προβληματική της νοηματικής οριοθέτησης της διαφθοράς ως ζήτημα αναγόμενο  στο θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης της...........................................................................................................................................        22

1.4.1 Η ΔΣΟΟΣΑ της 17.12.1997 ........................................................................................        23

1.4.2 Η ΔΣΠΔ της 27.1.1999 ................................................................................................        25

1.4.3 Η ΔΣΑΔ της 4.11.1999 ................................................................................................        26

1.4.4 Η ΔΣΗΕ της 11.12.2003 ...............................................................................................        33

1.4.5 Μερική ανακεφαλαίωση ............................................................................................        38

1.5 Η ενέργεια της διεθνούς συμβατικής επιταγής για την πάταξη της διαφθοράς  στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις ως πρόβλημα οριοθέτησης του «μη αυτοεκτελέσιμου» χαρακτήρα των οικείων συμβατικών ρυθμίσεων          39

1.6 Ειδικότερα η ρύθμιση του άρθρου 34 ΔΣΗΕ .....................................................................        45

1.7 Κατακλείδα και περαιτέρω διάγραμμα της μελέτης..........................................................        51

2. Συγκριτική επισκόπηση των μηχανισμών επιβολής αστικών
κυρώσεων  σε συναλλαγές που εμπεριέχουν στοιχεία διαφθοράς

2.1 Γερμανία ..................................................................................................................................        55

2.2 Ελβετία .....................................................................................................................................        60

2.3 Ιταλία ........................................................................................................................................        67

2.4 Ηνωμένο Βασίλειο .................................................................................................................        70

2.5 Γαλλία ......................................................................................................................................        73

2.6 ΗΠΑ .........................................................................................................................................        75

2.7 Αρχές Unidroit για το δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών .............................        81

2.8 Ελλάδα .....................................................................................................................................        87

2.8.1 Επισκόπηση της ελληνικής νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς ...........        87

2.8.2 Το σύστημα επιβολής των αστικών κυρώσεων για πράξεις διαφθοράς υπό το ελληνικό δίκαιο                           91

2.8.2.1 Ν. 5227/1931 και 3978/2011 ........................................................................        91

2.8.2.2 Η απαγγελία των αστικών κυρώσεων για πράξεις διαφθοράς υπό τις γενικές διατάξεις του ΑΚ                ...................................................................................................................... 97

2.8.2.3 ΔΣΑΔ και Ν. 2957/2001 ..................................................................................      101

2.9 Μερική ανακεφαλαίωση .......................................................................................................      112

3. Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου για την αξιολόγηση των
ισχυρισμών περί διαφθοράς  στο πλαίσιο της διαιτητικής δίκης

3.1 Εφαρμοστέο δίκαιο όταν έχει χωρήσει συμβατική επιλογή δικαίου στην επίδικη έννομη σχέση                   117

3.2 Όρια στην ελευθερία των διαδίκων προς συμβατική επιλογή δικαίου. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου και κανόνες αμέσου εφαρμογής............................................................................................................................      119

3.3 Έκταση εφαρμογής της lex voluntatis ως lex contractus .................................................      124

3.4 Προβληματισμοί από την εφαρμογή της lex voluntatis ως lex contractus: η περίπτωση  της υπόθεσης Hilmarton     ......................................................................................................................................... 125

3.5 Επίδραση της lex voluntatis επί αδικοπρακτικών αξιώσεων και απαιτήσεων  αδικαιολογήτου πλουτισμού στη διαιτητική δίκη................................................................................................................................................      128

3.6 Εφαρμοστέο δίκαιο για την αξιολόγηση των ισχυρισμών περί διαφθοράς όταν τα μέρη  δεν έχουν προβεί σε συμβατική επιλογή δικαίου....................................................................................................................      129

3.7 Μερική ανακεφαλαίωση........................................................................................................      132

4. Λειτουργία της διαιτητικής ρήτρας
σε συμβάσεις που ενέχουν στοιχεία διαφθοράς.
Διαιτητεύσιμο και δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου

4.1 Η απόφαση ICC 1110/1963 ως κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της προβληματικής  για το διαιτητεύσιμο και τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου προκειμένου για ισχυρισμούς περί διαφθοράς...........      138

4.2 Εφαρμοστέο δίκαιο για την εξέταση του διαιτητεύσιμου των ισχυρισμών περί διαφθοράς            152

4.3 Διαιτητεύσιμο των ισχυρισμών περί διαφθοράς ..............................................................      167

5. Επίδραση των ισχυρισμών περί διαφθοράς στη διαιτητική
ρήτρα και στη δικαιοδοσία  του διαιτητικού δικαστηρίου

5.1 Γενικά........................................................................................................................................      172

5.2 Ιστορική και συγκριτική θεμελίωση της αρχής της αυτοτέλειας της
διαιτητικής ρήτρας ..............................................................................................................      177

5.3 Η αυτοτέλεια της διαιτητικής ρήτρας υπό το ελληνικό δίκαιο ........................................      180

5.4 Η διαιτητική ρήτρα που περιλήφθηκε σε παράνομη σύμβαση στο πλαίσιο της διεθνούς  διαιτητικής πρακτικής        ......................................................................................................................................... 188

5.5 Μερική ανακεφαλαίωση - σύνθεση ....................................................................................      190

6. Απόδειξη ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου
 και ισχυρισμοί περί διαφθοράς

6.1 Βάρος απόδειξης στην πρακτική της διεθνούς διαιτησίας................................................      193

6.2 Μέτρο απόδειξης στην πρακτική των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων .....................      201

6.3 Η προβληματική του βάρους και μέτρου απόδειξης προκειμένου για ισχυρισμούς  περί διαφθοράς υπό την οπτική του ελληνικού δικαίου ...............................................................................................................      205

6.4 Η συμβολή των αρχών της έμμεσης απόδειξης στην απόδειξη ισχυρισμών περί διαφθοράς                          208

6.5 Επιτρεπτό και όρια αυτεπάγγελτης δράσης του διαιτητικού δικαστηρίου  προς διερεύνηση υπονοιών ότι η ένδικος σύμβαση υποκρύπτει την τέλεση πράξεων διαφθοράς..................................................................      214

7. Υποχρέωση του διαιτητικού δικαστηρίου να αναφέρει
την διαπίστωση πράξεων διαφθοράς;

7.1 Εισαγωγή .................................................................................................................................      217

7.2 Νομική βάση του καθήκοντος εχεμύθειας των διαιτητών ..............................................      219

7.3 Υποχρέωση των διαιτητών να αναφέρουν τα ευρήματα περί διαφθοράς; ..................      222

8. Ο έλεγχος της διαιτητικής απόφασης για παράβαση
των εφαρμοστέων διατάξεων  περί διαφθοράς ως πρόβλημα
ερμηνείας και εφαρμογής της δημόσιας τάξης

8.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις ...................................................................................................      225

8.2 Η ανανέωση της προβληματικής της έκτασης του ελέγχου της αντίθεσης  της διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη με τις ΕφΑθ 595/2014 και ΕφΑθ 3690/2014.............................................................................      225

8.3 Η επαναφορά της νομολογίας στην κρατούσα γνώμη με την ΑΠ 517/2016................      228

8.4 Συγκριτική αντιμετώπιση του ζητήματος ...........................................................................      232

8.4.1 Περιορισμένος έλεγχος της διαιτητικής απόφασης με βάση τις πραγματολογικές παραδοχές της διαιτητικής απόφασης....................................................................................................................................      234

8.4.2 Διευρυμένος έλεγχος της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη                 247

8.4.3 Κατά στάδια έλεγχος της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη                  251

8.4.4 Μερική ανακεφαλαίωση ............................................................................................      253

8.5 Η θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας ως προς την έκταση ελέγχου της διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης στη δημόσια τάξη........................................................................................................................      254

8.5.1 Ο έλεγχος της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης στη διεθνή δημόσια τάξη μετά την ΟλΑΠ 14/2015              ............................................................................................................................. 254

8.5.2 Νοηματικό εύρος και χαρακτηριστικά της «διεθνούς δημόσιας τάξης» ως μέτρο ελέγχου της διαιτητικής απόφασης και επίδραση του διεθνούς συμβατικού δικαίου για την καταστολή της διαφθοράς                 262

8.5.3 Ο αυτεπάγγελτος χαρακτήρας του ελέγχου της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη στο πλαίσιο της αγωγής ακύρωσης ή της κήρυξης της εκτελεστότητας της διαιτητικής απόφασης                275

8.5.3.1  Όρια και αντικείμενο του αυτεπάγγελτου ελέγχου της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη κατά τα άρθρα 34 § 2 στ. β’ περ. ββ’ Ν. 2735/1999 και 5 § 2 στ. β’ ΣΝΥόρκης1958                               276

8.5.3.2 Δυνατότητα επέκτασης του αυτεπάγγελτου ελέγχου του κωλύματος στη δημόσια τάξη ως λόγου ακύρωσης ή κωλύματος κήρυξης της εκτελεστότητας κατά τα άρθρο 897.6 και 903.6 ΚΠολΔ                     281

8.5.3.3 Εύρος και έκταση του ελέγχου της αντίθεσης της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη   ................................................................................................................... 282

8.5.4 Σημεία επαφής και απόκλισης του ελέγχου της αντίθεσης στη δημόσια τάξη ημεδαπών και αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων...............................................................................................................      292

8.6 Ειδικότερα ζητήματα του ελέγχου της αντίθεσης της διαιτητικής απόφασης  στη δημόσια τάξη λόγω παράβασης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς........................................................      297

9. Σύνθεση πορισμάτων

9. Σύνθεση πορισμάτων...............................................................................................................      305

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...............................................................................................................................      339