ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ......................................................................................................................................................... V

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ....................................................................................................................................................... VΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ.................................................................................................................................................... VΙΙΙ

Ι. Φορολογία εισοδήματος

Α... ΝΟΜΟΣ 4172/2013: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (έναρξη ισχύος 1.1.2014)........................ 1

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ....................................................................................................................................................... 86

Β. ΝΟΜΟΣ 2238/1994: Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (λήξη ισχύος 31.12.2013)...................... 99

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 307

Γ. . Νόμος 27 της 19/22.4.1975. Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 77).............................................. 315

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 338

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α... ΝΟΜΟΣ 4223/2013: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων..................................................................... 341

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 365

Β... ΝΟΜΟΣ 1587/1950: Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων................................................................................... 367

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 388

Γ. . ΝΟΜΟΣ 2961/2001: Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ............................................................................................................................................................................................ 391

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 463

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α... ΝΟΜΟΣ 2859/2000: Περί Κύρωσης Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας..................................... 467

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 571

Β. ΝΟΜΟΣ 2960/2001: Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (άρθρα 53-141 ΕΤΚ)............................................ 579

Γ.... ΝΟΜΟΣ 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (άρθρα 1-52 και 142-185).............................. 673

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 734

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 952/2013 ΕΕ: Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας............................................................. 737

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 863

IV. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Α... ΝΟΜΟΣ 4174/2013: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας......................................................................... 865

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 933

Β. ΝΟΜΟΣ 4308/2014: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα...................................................................................... 935

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 953

Γ.... ΝΟΜΟΣ 4336/2015: Ρυθμίσεις Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων............................... 957

Δ... ΝΟΜΟΣ 4093/2012: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών............................................ 961

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................... 990

Ε. . ΝΟΜΟΣ 2523/1997: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις                      995

...... ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.................................................................................................................................................. 1044

V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ

Ν. 4170/2013 (άρθρα 1-25, ΦΕΚ Α΄ 163/12.7.2013) Διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα (Οδηγία 2011/16/ΕΕ)                    1047

Ν. 3312/2005 (άρθρα 3-13α, ΦΕΚ Β΄ 35/16.2.2005), για την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (Οδηγία 2003/48/ΕΚ)      ............................................................................................................................................................................................ 1067

Ν. 3312/2005 (άρθρα 14-16, ΦΕΚ Β΄ 35/1.6.2005 (Οδηγία 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών)............ 1077

Ν. 2578/1998 (άρθρα 1-7, ΦΕΚ Α΄ 30/17.2.1998), Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ - Μεταφορά της καταστατικής έδρας S.E. (Οδηγία 2009/133/ΕΚ)1                           1081

Ν. 2578/1998 (άρθρα 8-16, ΦΕΚ Α΄ 30/17.2.1998), Κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών (Οδηγία 2011/96 ΕΕ)2...................................................................................................................................................................... 10891. Αντίστοιχες διατάξεις στα άρθρα 52, 53 και 54 ΚΦΕ.

2. Αντίστοιχες διατάξεις στο άρθρο 48 ΚΦΕ.