1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

                                            ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

            ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ........ 1

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αντικειμενικά όρια............................................................................... 2

Έκταση................................................................................................. 3

Βαθμοί................................................................................................. 4

Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων...................................... 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Καθ’ ύλην............................................................................................. 6

Κατά τόπο............................................................................................ 7

Διατήρηση............................................................................................ 8

Απαγόρευση παρέκτασης..................................................................... 9

Κανονισμός........................................................................................ 10

Παραπομπή υπόθεσης........................................................................ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ....... 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ............... 13

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ...................................... 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Δήλωση.............................................................................................. 15

Αρμοδιότητα - Διαδικασία.................................................................. 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αίτηση............................................................................................... 17

Αρμοδιότητα - Διαδικασία.................................................................. 18

Απόφαση............................................................................................ 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αποχή από διαδικαστικές πράξεις...................................................... 20

Αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου............................................ 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ......................................... 22

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ............................................ 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Φυσικά πρόσωπα................................................................................ 24

Νομικά πρόσωπα - Ενώσεις προσώπων - Ομάδες περιουσίας............. 25

Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων................... 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.................................................... 27

Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων.......................................... 28

Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ.......... 29

Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων.................................. 30

Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας............................................. 31

Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας........................................... 32

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης..................................................... 33

Απουσία του διαδίκου......................................................................... 34

Έλεγχος των διαδικαστικών προϋποθέσεων........................................ 35

Έγγραφη και προφορική διαδικασία................................................... 36

Δημοσιότητα των συνεδριάσεων......................................................... 37

Μυστικότητα των συνεδριάσεων......................................................... 38

Αιτιολογία - Δημοσίευση των αποφάσεων.......................................... 39

Ισότητα των διαδίκων......................................................................... 40

Δικαίωμα παράστασης και ακρόασης................................................. 41

Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης......................................................... 42

Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων και των υπομνημάτων............ 43

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΘΕΣΕΙΣ.................................................................... 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Απαραίτητα στοιχεία.......................................................................... 45

Ελλείψεις............................................................................................ 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Γενικές διατάξεις................................................................................ 47

Όργανα - Παραγγελία......................................................................... 48

Προς το Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ................................................. 49

Προς ιδιώτες....................................................................................... 50

Στην κατοικία..................................................................................... 51

Στο χώρο εργασίας............................................................................. 52

Ειδικές περιπτώσεις............................................................................ 53

Σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή και σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής                 54

Θυροκόλληση..................................................................................... 55

Έκθεση............................................................................................... 56

Συντέλεση........................................................................................... 57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Διορισμός........................................................................................... 58

Διάρκεια εξουσίας.............................................................................. 59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έναρξη - Λήξη - Υπολογισμός........................................................... 60

Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση τήρησης...... 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ................................ 62

ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις.......................................... 63

Ενεργητική νομιμοποίηση.................................................................. 64

Παθητική νομιμοποίηση..................................................................... 65

Προθεσμία.......................................................................................... 66

Διακοπή της προθεσμίας.................................................................... 67

Περιεχόμενο του δικογράφου............................................................. 68

Ανασταλτικό αποτέλεσμα................................................................... 69

Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης.......................................................... 70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΓΩΓΗ

Ενεργητική νομιμοποίηση.................................................................. 71

Παθητική νομιμοποίηση..................................................................... 72

Περιεχόμενο δικογράφου................................................................... 73

Άσκηση υπό αίρεση - Επικουρικές βάσεις.......................................... 74

Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης...................................................... 75

Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης.......................................................... 76

Παρεμπίπτουσα.................................................................................. 77

Σχέση προς άλλα ένδικα βοηθήματα................................................... 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση προσφυγής................................................................... 79

Σε περίπτωση αγωγής......................................................................... 80

ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα ένδικα μέσα................................................................................... 81

Αρμοδιότητα εκδίκασης..................................................................... 82

Προσβαλλόμενες αποφάσεις............................................................... 83

Νομιμοποίηση διαδίκων..................................................................... 84

Επανάσκηση....................................................................................... 85

Προθεσμίες......................................................................................... 86

Δικόγραφα......................................................................................... 87

Αναστολή εκτέλεσης........................................................................... 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Δικαίωμα άσκησης............................................................................. 89

Προθεσμία.......................................................................................... 90

Απόφαση............................................................................................ 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΦΕΣΗ

Προσβαλλόμενες αποφάσεις............................................................... 92

Δικαίωμα άσκησης............................................................................. 93

Προθεσμία.......................................................................................... 94

Λόγοι................................................................................................. 95

Μεταβολή του αντικειμένου - Νέοι ισχυρισμοί και αποδείξεις ............ 96

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα................................................................ 97

Απόφαση - Εφαρμοστέο δίκαιο - Μη χειροτέρευση θέσης εκ­κα­λού­ντος             98

Αναστολή εκτέλεσης........................................................................... 99

Αντέφεση......................................................................................... 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Προσβαλλόμενες αποφάσεις............................................................. 101

Δικαίωμα άσκησης........................................................................... 102

Λόγοι............................................................................................... 103

Προθεσμία........................................................................................ 104

Απόφαση και ένδικα μέσα................................................................ 105

Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας.............................................. 105Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Δικαίωμα άσκησης.......................................................................... 106

Προθεσμία........................................................................................ 107

Απόφαση.......................................................................................... 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Δικαίωμα άσκησης........................................................................... 109

Διαδικασία....................................................................................... 110

Συζήτηση και απόφαση.................................................................... 111

ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κύρια παρέμβαση............................................................................. 112

Πρόσθετη παρέμβαση....................................................................... 113

Κοινές διατάξεις............................................................................... 114

ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Δυνητική.......................................................................................... 115

Αναγκαστική.................................................................................... 116

Προσεπίκληση των αναγκαστικώς ομοδίκων.................................... 117

Συμμετοχή στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων............................ 118

Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων...... 119

Άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας... ... 120

Κοινές διατάξεις............................................................................... 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΑΦΕΙΑ................................................................. 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ..................................... 123

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ.................................... 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ......................................................... 125

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων......................................... 126

...................................................................................................... 126Α

Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις.................................................................... 126Β

Ορισμός δικασίμου - Εγγραφή στο πινάκιο...................................... 127

Αίτηση επιτάχυνσης - προτίμησης.................................................. 127Α

Επίδοση δικογράφου και κλήσης...................................................... 128

Καθήκοντα εισηγητή..................................................................... 128Α

Υποχρεώσεις της διοίκησης.............................................................. 129

Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας......................................... 130

Πρόσθετοι λόγοι............................................................................... 131

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Έκθεμα............................................................................................. 132

Συνεδρίαση....................................................................................... 133

Συζήτηση.......................................................................................... 134

Μη παράσταση διαδίκου - Αναβολή της συζήτησης.......................... 135

Διακοπή της παράστασης διαδίκου................................................... 136

Συνεννόηση με αλλογλώσσους, κωφαλάλους κ.λπ............................ 137

Υπομνήματα..................................................................................... 138

Αξιόποινες πράξεις........................................................................... 139

...................................................................................................... 139Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Διακοπή........................................................................................... 140

Επανάληψη της δίκης....................................................................... 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Περιπτώσεις..................................................................................... 142

Παραίτηση....................................................................................... 143

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντικείμενο απόδειξης..................................................................... 144 

Βάρος απόδειξης.............................................................................. 145

Αποδεικτικά στοιχεία....................................................................... 146

Αποδεικτικά μέσα............................................................................. 147

Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων................................. 148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ......................................... 149

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προαπόδειξη.................................................................................... 150

Συμπληρωματική απόδειξη............................................................... 151

Απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη......................................... 152

Συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της απόδειξης...................................... 153

Συντηρητική απόδειξη...................................................................... 154

Αναζήτηση στοιχείων - Εντολή επανελέγχου.................................... 155

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΥΤΟΨΙΑ

Σκοπός............................................................................................. 156

Σύμπραξη κατά τη διενέργεια - Κυρώσεις......................................... 157

Διεξαγωγή........................................................................................ 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Σκοπός - Απόφαση - Διορισμός πραγματογνώμονα......................... 159

Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγ­μα­το­γνώ­μο­να                  160

Καθήκοντα πραγματογνώμονα......................................................... 161

Ορκοδοσία πραγματογνώμονα......................................................... 162

Διεξαγωγή........................................................................................ 163

Έκθεση............................................................................................. 164

Δαπάνες - Αμοιβή πραγματογνώμονα.............................................. 165

Κυρώσεις σε βάρος πραγματογνώμονα............................................. 166

Τεχνικοί σύμβουλοι.......................................................................... 167

Απλές γνωμοδοτήσεις....................................................................... 168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΓΓΡΑΦΑ

Δημόσια και ιδιωτικά....................................................................... 169

Τύπος............................................................................................... 170

Αποδεικτική δύναμη......................................................................... 171

Ξενόγλωσσα..................................................................................... 172

Αντίγραφα........................................................................................ 173

Επίδειξη........................................................................................... 174

Απώλεια - Γνησιότητα...................................................................... 175

Προσβολή για πλαστότητα............................................................... 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΟΜΟΛΟΓΙΑ................................................................ 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ................................... 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή-δικαστή. Από­φα­ση    179

Πρόταση του διαδίκου...................................................................... 180

Κλήση.............................................................................................. 181

Υποχρέωση μαρτυρίας - Κυρώσεις................................................... 182

Αποκλεισμός - Απαλλαγή................................................................. 183

Διεξαγωγή εξέτασης......................................................................... 184

Κατάθεση κατά την προδικασία........................................................ 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ............................................. 186

 

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΠΟΦΑΣΗ

Οριστική και μη οριστική................................................................. 187

Λήψη................................................................................................ 188

Κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση - Μειοψηφία............................. 189

Περιεχόμενο πρωτοτύπου................................................................. 190

Υπογραφή του πρωτοτύπου.............................................................. 191

Ανυπόστατη..................................................................................... 192

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΑΚΤΙΚΑ................................................................. 193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ................................... 194

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ............ 195 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ισχύς έναντι όλων............................................................................. 196

Δεδικασμένο..................................................................................... 197

Υποχρέωση συμμόρφωσης............................................................... 198

Αναγκαστική εκτέλεση..................................................................... 199

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑ­ΞΕΩΝ

Προϋποθέσεις................................................................................... 200

Αρμοδιότητα.................................................................................... 201

Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης..................................... 202

Προδικασία...................................................................................... 203

Κύρια διαδικασία.............................................................................. 204

Απόφαση.......................................................................................... 205

...................................................................................................... 205Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προϋποθέσεις................................................................................... 206

Αρμοδιότητα.................................................................................... 207

Λόγοι αναστολής - Περιπτώσεις απόρριψης..................................... 208

Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση...................................... 209

...................................................................................................... 209Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ................... 210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Προϋποθέσεις................................................................................... 211

Αρμοδιότητα.................................................................................... 212

Λόγοι - Αποκλεισμός....................................................................... 213

Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόδειξη...................................... 214

Απόφαση.......................................................................................... 215

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ......... 216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΚΟΠΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις................................................................. 217

Αρμόδιο δικαστήριο......................................................................... 218

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση........................................... 219

Προθεσμία........................................................................................ 220

Άσκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου..................... 221

Εκδίκαση.......................................................................................... 222

Παρέμβαση...................................................................................... 223

Εξουσία του δικαστηρίου.................................................................. 224

Απόφαση.......................................................................................... 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ........................................................... 226

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥ­ΣΗ - ΣΥ­ΝΕΚ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΗ           ............................................................................................... 227

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.................... 228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ                     229

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ..................... 230

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ......................................... 231-243

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ­ΤΟ­ΔΙΟΙ­ΚΗ­ΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ......... 244

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ............................................ 245

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΣΤΑΣΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις................................................................. 246

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση........................................... 247

Προθεσμία........................................................................................ 248

Λόγοι............................................................................................... 249

Άσκηση............................................................................................ 250

Περιεχόμενο του δικογράφου .......................................................... 251

Διαβίβαση ....................................................................................... 252

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Προδικασία...................................................................................... 253

Κύρια διαδικασία.............................................................................. 254

Παρέμβαση...................................................................................... 255

Αντένσταση...................................................................................... 256

Αποδεικτική διαδικασία.................................................................... 257

Παρεμπίπτων έλεγχος....................................................................... 258

Εξουσία του δικαστηρίου - Απόφαση............................................... 259

Γνωστοποίηση των αποφάσεων........................................................ 260

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ........................................................... 261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥ­ΝΕΚ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΗ          ............................................................................................... 262

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ......... 263

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ......................................... 264

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ................... 265

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ...................... 266

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑ­ΔΙ­ΚΑ­ΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ......... 267

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ............................................ 268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΝΣΤΑΣΗ

Προσβαλλόμενες πράξεις................................................................. 269

Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση........................................... 270

Προθεσμία........................................................................................ 271

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ..................... 272

                                              ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 272Α-272Ι

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τέλη χαρτοσήμου............................................................................. 273

Τέλος δικαστικού ενσήμου................................................................ 274

Καταλογισμός.................................................................................. 275

Απαλλαγή από την προκαταβολή..................................................... 276

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΒΟΛΑ............................................................... 277

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ................................................... 278

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ..................................... 279

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Αφετηρία......................................................................................... 280

Διάρκεια........................................................................................... 281

Παράταση - Αναστολή - Διακοπή..................................................... 282

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ....................................... 283

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.......................................................... 284

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ............................... 285

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα....................................... 1

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης.................................................. 2

Αιτήσεις προς τη Διοίκηση................................................................... 3

Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.......................................... 4

Πρόσβαση σε έγγραφα......................................................................... 5 

Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου........................................ 6

Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων................................................ 7

Aναπλήρωση των διοικητικών οργάνων............................................... 8

Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή...................................................................................... 9

Προθεσμίες προς ενέργεια.................................................................. 10

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντι­γρά­φων 11

Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την κα­τα­χώ­ρι­ση εγγράφου        .......................................................................................... 12

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συγκρότηση....................................................................................... 13

Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία.................................................. 14

Αποφάσεις.......................................................................................... 15

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Περιεχόμενο και τύπος....................................................................... 16

Αιτιολογία.......................................................................................... 17

Δημοσίευση........................................................................................ 18

Κοινοποίηση...................................................................................... 19

Γνώμη - Πρόταση............................................................................... 20

Ανάκληση.......................................................................................... 21

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τύπος................................................................................................. 22

Κατάρτιση.......................................................................................... 23

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή............................................ 24

Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή...................... 25

Κοινές διατάξεις................................................................................. 26

Αναφορά............................................................................................ 27

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διάρκεια προθεσμιών......................................................................... 28

Παράταση και αναστολή προθεσμιών................................................. 29

Επεξήγηση όρων................................................................................ 30

Αναφορά σε διατάξεις........................................................................ 31

Παραπομπές....................................................................................... 32

Καταργούμενες διατάξεις.................................................................... 33