ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
Ατυχήματα μεταξύ αυτοκινήτων οχημάτων

1.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................... 21

1.1 Ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδοτήσεως............................................. 21

1.1.1  Παραβίαση του ερυθρού σήματος................................................................................ 21

1.1.2  Σύγκρουση οχημάτων σε διασταύρωση με πινακίδα σημάνσεως STOP.................... 22

1.1.3  Είσοδος σε διασταύρωση με σταθερό κίτρινο σήμα κυκλικής μορφής.................... 22

1.1.4  Είσοδος σε διασταύρωση με κίτρινο παλλόμενο (αναλάμπον) σήμα....................... 23

1.1.5  Μποτιλιαρισμένη κάθετη κυκλοφορία.......................................................................... 24

1.1.6  Αδιευκρίνιστη λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη................................................ 24

1.1.7  Πλημμελής λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη..................................................... 25

1.1.8  Φωτεινή σηματοδότηση εκτός λειτουργίας.................................................................. 25

1.2 Ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμο........................................................................... 25

1.3 Ρύθμιση της κυκλοφορίας βάσει πινακίδων προτεραιότητας............................................. 26

1.3.1  Ομαλή παραβίαση προτεραιότητας............................................................................. 26

1.3.1.1... Ο υπόχρεος να αναμείνει οδηγός έρχεται εκ δεξιών.......................................... 26

1.3.1.2... Ο υπόχρεος να αναμείνει οδηγός έρχεται εξ αριστερών................................... 26

1.3.2  Παραπλανητικός τρόπος οδηγήσεως του έχοντος δικαίωμα προτεραιότητας οδηγού............. 26

1.3.2.1... Κίνηση ευθέως παρά τη θέση σε λειτουργία του δείκτη αλλαγής πορείας (αριστερά ή δεξιά)        26

1.3.2.2... Ενεργοποίηση του δείκτη αλλαγής πορείας προς τον σκοπό στάσεως εν όψει οδικού κόμβου   27

1.3.3  Αυξημένη (πέραν του ορίου) ταχύτητα του έχοντος προτεραιότητα οδηγού........... 27

1.3.3.1   Υπέρβαση μέχρι 10%............................................................................................ 27

1.3.3.2... Υπέρβαση σε ποσοστό 10%-30%........................................................................ 27

1.3.3.3... Υπέρβαση σε ποσοστό από 30%-50%................................................................ 28

1.3.3.4... Υπέρβαση σε ποσοστό από 50%-100%.............................................................. 28

1.3.3.5... Υπέρβαση σε ποσοστό άνω του 100%............................................................... 28

1.3.4  Ο έχων προτεραιότητα οδηγός βρίσκεται σε φάση προσπεράσματος άλλου οχήματος........... 28

1.3.4.1... Επιτρεπτό προσπέρασμα..................................................................................... 28

1.3.4.1.1    Προσπέρασμα εν στάσει οχήματος............................................................. 28

1.3.4.1.2    Προσπέρασμα κινουμένου οχήματος......................................................... 28

1.3.4.2... Ανεπίτρεπτο προσπέρασμα................................................................................ 29

1.3.5  Παραβίαση από τον έχοντα προτεραιότητα οδηγό του κανόνα της κινήσεως στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος  29

1.4 Ατυχήματα σε διασταύρωση για την οποία υπάρχει πινακίδα STOP.................................. 29

1.4.1  Αποκλειστική υπαιτιότητα του έχοντος πινακίδα STOP οδηγού................................ 29

1.4.2  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................................... 30

1.4.3  Η αποκλειστική υπαιτιότητα δεν καταλογίζεται στον έχοντα πινακίδα STOP οδηγό 32

1.4.4  Πότε έχει αξία η πινακίδα STOP...................................................................................... 32

1.4.5  Ζητήματα σχετιζόμενα με την αξιοπιστία της πινακίδας STOP.................................. 32

1.4.5.1  Κατάργηση χωρίς αφαίρεση ή λήξη της ισχύος της άνω πινακίδας................... 32

1.4.5.2  Πινακίδα STOP τοποθετηθείσα όχι κατά τη νόμιμη διαδικασία......................... 33

1.4.5.3  Πινακίδα STOP πεσμένη ή κατεστραμμένη.......................................................... 33

1.4.5.4  Πινακίδα STOP καλυπτόμενη από αφίσα.............................................................. 34

1.4.5.5  Πινακίδα STOP ξεθωριασμένη................................................................................ 35

1.5 Προτεραιότητα του εκ δεξιών ερχομένου οδηγού................................................................ 35

1.5.1  Το ζήτημα της συγχρόνου ή μη σφίξεως στη διασταύρωση αμφοτέρων των οδηγών 36

1.5.2  Γενικώς σε οδικό κόμβο.................................................................................................. 36

1.5.3  Όταν στον οδικό κόμβο σχηματίζεται «Τ», «Υ» ή «X».................................................. 37

1.5.4  Παραπλανητικός τρόπος οδηγήσεως του έχοντος προτεραιότητα οδηγού............. 39

1.5.5  Αυξημένη ταχύτητα του έχοντος προτεραιότητα οδηγού.......................................... 39

1.5.5.1 Υπέρβαση της καλουμένης ταχύτητας προσεγγίσεως.......................................... 40

1.5.5.2 Ο έχων προτεραιότητα οδηγός κινείται ταχύτερα των 40 Χ/Ω............................. 40

1.5.5.3 Ο έχων προτεραιότητα οδηγός κινείται με υπερβολική ταχύτητα...................... 41

1.5.6  Ο έχων προτεραιότητα οδηγός βρίσκεται σε φάση προσπεράσματος..................... 42

1.5.6.1 Προσπέρασμα εν στάσει οχήματος........................................................................ 42

1.5.6.2 Προσπέρασμα κινουμένου οχήματος.................................................................... 43

1.5.7  Παραβίαση του κανόνα της κινήσεως στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος............. 43

1.5.8  Διαγνωστή παραβίαση της προτεραιότητας................................................................ 43

1.5.9  Ο έχων προτεραιότητα οδηγός δεν προσέχει την εξ αριστερών ερχόμενη κυκλοφορία............ 44

1.5.10  Ο έχων προτεραιότητα οδηγός κινείται σε οδό μικρής κυκλοφοριακής σημασίας 44

1.5.11  Ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται οχήματα άμεσης ανάγκης............................... 44

1.5.11.1 Κατάχρηση των συσκευών ειδοποιήσεως............................................................ 47

1.5.12  Εξαιρέσεις της προτεραιότητας του εκ δεξιών ερχομένου οδηγού.......................... 47

1.5.12.1 Ατυχήματα σε εξόδους ακινήτων, πρατηρίων, παρόδων.................................. 47

1.5.12.1.1  Αποκλειστική υπαιτιότητα του εκ δεξιών ερχομένου οδηγού................... 48

1.5.12.1.2  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................. 49

2.  ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................................ 49

2.1 Εκκίνηση οχήματος από το άκρο δεξιό του οδοστρώματος.............................................. 49

2.2 Εκκίνηση οχήματος από θέση σταθμεύσεως για πραγματοποίηση αριστερής στροφής 50

2.3 Εκκίνηση οχήματος από θέση σταθμεύσεως την ώρα που προσπερνάται....................... 50

2.4 Έξοδος οχήματος από χώρο πρατηρίου καυσίμων............................................................. 51

2.5 Πρόσκρουση σε κανονικώς σταθμευμένο όχημα................................................................ 52

2.5.1 Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του προσκρούσαντος οχήματος.................. 52

2.5.2  Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του σταθμευμένου οχήματος...................... 54

2.5.3  Προέχουσα υπαιτιότητα του οδηγού του σταθμευμένου οχήματος.......................... 55

2.5.4  Προέχουσα υπαιτιότητα του οδηγού του προσκρούσαντος οχήματος.................... 56

2.5.5  Κατανομή υπαιτιότητας σε ίσο ποσοστό..................................................................... 59

2.6 Ακινητοποίηση οχήματος από προηγούμενο ατύχημα...................................................... 60

2.7 Προσωρινή στάθμευση οχήματος προ φωτεινής σηματοδοτήσεως................................. 60

2.8 Επιβράδυνση οχήματος για στροφή προς τα αριστερά..................................................... 61

2.8.1  Αποκλειστική υπαιτιότητα του ακολουθούντος οδηγού............................................. 62

2.8.2  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................................... 64

2.9 Επιβράδυνση οχήματος για στροφή προς τα δεξιά............................................................ 65

2.10 Τροχοπέδηση ή αιφνιδιαστική μείωση ταχύτητας οχήματος για πραγματοποίηση αναστροφής   67

2.11 Τροχοπέδηση οχήματος για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβάτη.................................. 67

2.12 Τροχοπέδηση ή αιφνιδιαστική μείωση ταχύτητας οχήματος λόγω εμφανίσεως πεζού... 68

2.13 Τροχοπέδηση ή αιφνιδιαστική μείωση ταχύτητας οχήματος λόγω εμφανίσεως ζώου.... 68

2.14 Τροχοπέδηση ή αιφνιδιαστική μείωση ταχύτητας οχήματος χωρίς σοβαρό λόγο .......... 69

2.15 Το προπορευόμενο όχημα κινείται αργά............................................................................. 69

2.16 Πολλαπλή πρόσκρουση......................................................................................................... 70

2.16.1 Τα προπορευόμενα οχήματα είναι προσωρινώς σταθμευμένα................................. 70

2.16.2 Τα προπορευόμενα οχήματα μειώνουν ταχύτητα...................................................... 71

2.16.3 Διαδοχικές συγκρούσεις εν κινήσει οχημάτων............................................................ 71

2.17 Οδηγός ωθεί το όχημά του καθέτως με κατεύθυνση το άκρο του αντιθέτου ρεύματος πορείας      73

2.18 Αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας οχήματος λόγω στενότητας του οδοστρώματος, ατυχήματος ή εξ άλλου λόγου         73

2.18.1  Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού επιχειρήσαντος αλλαγή λωρίδας κυκλοφορία προς τα αριστερά  74

2.18.2  Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού επιχειρήσαντος αλλαγή λωρίδας κυκλοφορία προς τα δεξιά         78

2.18.3  Αποκλειστική υπαιτιότητα του ακολουθούντος οδηγού.......................................... 78

2.18.4  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................................ 79

2.19 Προσπέρασμα οχήματος καθ' υπέρβασιν της συνεχούς διπλής διαχωριστικής γραμμής των αντιθέτων ρευμάτων κυκλοφορία............................................................................................................................... 81

2.19.1  Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού που υπερβαίνει τη συνεχή διπλή διαχωριστική γραμμή 81

2.19.2  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................................ 82

2.20 Προσπέρασμα χωρίς επαναφορά του οχήματος πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος  83

2.21 Προσπέρασμα οχήματος σε λωρίδα κυκλοφορία που δεν είναι ελεύθερη σε ικανή απόσταση      84

2.22 Απαγόρευση προσπεράσματος............................................................................................. 85

2.23 Υπερβολική ταχύτητα του εκτελούντος προσπέρασμα οδηγού........................................ 85

2.24 Προσπέρασμα οχήματος εξ αριστερών................................................................................ 86

2.24.1  Μη έγκαιρη ενεργοποίηση του δείκτη αλλαγής πορείας.......................................... 86

2.24.2  Μη ενεργοποίηση του δείκτη αλλαγής πορείας......................................................... 86

2.24.2.1. Το όχημα που προσπερνάται εξέρχεται και αυτό από τη λωρίδα του για τον ίδιο σκοπό             87

2.24.2.2. Το όχημα που προσπερνάται δεν κινείται στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος 87

2.24.2.3 Το όχημα που προσπερνάται αυξάνει την ταχύτητά του................................... 87

2.24.2.4. Ανεπαρκής πλευρική απόσταση ασφαλείας του ενεργούντος προσπέρασμα οχήματος 87

2.25 Προσπέρασμα οχήματος εκ δεξιών...................................................................................... 90

2.25.1  Το όχημα που προσπερνάται επιχειρεί αριστερή στροφή....................................... 90

2.25.2  Το όχημα που προσπερνάται επιχειρεί δεξιά στροφή.............................................. 90

2.25.2.1 Ο επιχειρών δεξιά στροφή οδηγός κινείται προηγουμένου προς τα αριστερά 90

2.25.2.2. Παράλειψη προηγουμένης χρήσεως των ηχητικών οργάνων του προτιθεμένου να ενεργήσει προσπέρασμα οδηγού.................................................................................................................... 91

3.  ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................................... 92

3.1 Ομαλή αντίθετη κυκλοφορία.................................................................................................. 92

3.2 Υπέρβαση εμποδίων................................................................................................................ 92

3.2.1  Ο οδηγός του οχήματος της αντίθετης κυκλοφορίας δεν κινείται στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος  92

3.2.2  Ο οδηγός του οχήματος της αντίθετης κυκλοφορίας εγκαίρως δύναται να αντιληφθεί το άλλο όχημα  93

3.2.3  Οδόστρωμα στενεμένο προσωρινώς............................................................................ 93

3.2.4  Οδόστρωμα στενεμένο από την ύπαρξη χιονιού......................................................... 94

3.2.5  Οδόστρωμα στενεμένο και στις δύο πλευρές............................................................... 94

3.2.5.1 Συνευθύνη του εμποδίου κυκλοφορίας................................................................. 94

3.2.6  Στενά μέρη....................................................................................................................... 94

3.2.6.1 Δυνατή η αντίθετη κυκλοφορία.............................................................................. 94

3.2.6.2 Κυκλοφορία σε οδόστρωμα το πλάτος του οποίου επιτρέπει κίνηση σε ένα μόνο όχημα 95

3.3 Κίνηση όχι στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος.................................................................... 95

3.3.1  Κίνηση εξ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα πορείας.................................................... 95

3.3.1.1 Ατύχημα σε στροφή................................................................................................. 95

3.3.1.2 Ατύχημα επί ευθείας διαδρομής............................................................................. 95

3.3.2  Το όχημα κινείται πέραν της διαχωριστικής γραμμής των αντιθέτων ρευμάτων κυκλοφορίας.. 96

3.3.2.1 Ατύχημα σε στροφή................................................................................................. 96

3.3.3 Αμφότερα τα οχήματα κινούνται στο μέσο του οδοστρώματος................................ 97

3.4 Εκτέλεση προσπεράσματος.................................................................................................... 98

3.4.1  Το αντιθέτως ερχόμενο όχημα δεν κινείται στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος..... 99

3.4.2  Αμφότερα τα οχήματα βρίσκονται σε φάση εκτελέσεως προσπεράσματος.......... 100

3.5 Σύγκρουση μεταξύ οχήματος επιχειρούντος αριστερή στροφή και άλλου επί ευθείας κινούμενου  101

3.5.1  Ρύθμιση κυκλοφορίας από φωτεινό σηματοδότη..................................................... 104

3.5.1.1 Ο ευθέως κινούμενος οδηγός έχει πράσινο φωτεινό σηματοδότη.................... 104

3.5.1.2 Ο ευθέως κινούμενος οδηγός έχει κίτρινο / ερυθρό σηματοδότη..................... 104

3.5.1.2.1    Λείπει το βέλος αλλαγής κατευθύνσεως προς τα αριστερά..................... 104

3.5.1.2.2    Το βέλος αλλαγής κατευθύνσεως προς τα αριστερά δείχνει πράσινο σήμα 104

3.5.1.2.3    Το βέλος αλλαγής κατευθύνσεως προς τα αριστερά δείχνει ερυθρό σήμα 104

3.5.2  Ο επιχειρών αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά οδηγός τροχοπεδεί πριν από οδικό κόμβο λόγω κυκλοφορίας πεζών.............................................................................................................................. 105

3.5.3  Ο επιθυμών αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά οδηγός κινείται

ήδη πολύ αριστερά πριν από τέτοια αλλαγή....................................................................... 105

3.5.4  Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας του επί ευθείας κινούμενου οδηγού..................... 105

3.5.4.1 Υπέρβαση μέχρι 30%.............................................................................................. 106

3.5.4.2 Υπέρβαση σε ποσοστό 30%-50%.......................................................................... 107

3.5.4.3 Υπέρβαση σε ποσοστό 50%-100%........................................................................ 107

3.5.5  Το ευθέως κινούμενο όχημα δεν χρησιμοποιεί φώτα................................................ 107

3.5.6  Παραπλανητικός τρόπος οδηγήσεως του ευθέως κινουμένου οδηγού................... 108

3.5.7  Στροφή προς τα αριστερά παρά την απαγορευτική πινακίδα................................. 108

3.5.8  Σύγκρουση οχημάτων μετά από υπέρβαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής... 108

3.6 Εκτροπή οχήματος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και σύγκρουση με άλλο όχημα. 109

3.6.1 Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του εκτραπέντος οχήματος........................ 110

3.6.1.1 Εκτροπή οχήματος λόγω ανεπίτρεπτης και ιδία υπερβολικής ταχύτητας......... 110

3.6.1.2 Εκτροπή οχήματος λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ολισθηρότητας του οδοστρώματος 110

3.6.1.3... Εκτροπή οχήματος λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε κλειστή στροφή και σε κατωφερές οδόστρωμα         111

3.6.1.4... Εκτροπή οχήματος λόγω ανεπίτρεπτης ταχύτητας παρά την ύπαρξη στροφής και ολισθηρού οδοστρώματος............................................................................................................................... 111

3.6.1.5... Εκτροπή οχήματος λόγω ανεπίτρεπτης ταχύτητας σε κατωφερές και ολισθηρό οδόστρωμα με στροφή    112

3.6.1.6... Εκτροπή οχήματος λόγω ανεπίτρεπτης ταχύτητας από οδηγό τελούντος υπό την επίδραση μέθης             112

3.6.1.7... Εκτροπή οχήματος λόγω αδέξιας οδηγήσεως.................................................. 113

3.6.1.8... Εκτροπή οχήματος προς αποφυγή αιφνιδίως εμφανισθέντος σκυλιού......... 113

3.6.1.9... Σύγκρουση με όχημα σταθμευμένο και αναμένον ελευθέρωσα του αντιθέτου ρεύματος για να στρίψει αριστερά............................................................................................................................... 114

3.6.1.10 Σύγκρουση με αποκολληθέν ή αποσπασθέν τμήμα οχήματος....................... 114

3.6.1.11. Εκτροπή οχήματος χωρίς σύγκρουση με άλλο όχημα.................................... 115

3.6.2  Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας............................................................................. 115

4.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑΣ Κ.ΛΠ.................................... 117

4.1 Αναστροφή οχήματος........................................................................................................... 117

4.2 Οπισθοπορία οχήματος......................................................................................................... 120

4.2.1  Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας.................................................... 120

4.2.2  Σε οδό μονής κατευθύνσεως........................................................................................ 120

4.2.3  Για την εκτέλεση παρκαρίσματος................................................................................ 121

4.2.4  Για την έξοδο από ακίνητο........................................................................................... 121

4.2.5  Συνεπεία παραμελήσεως των όρων ασφαλείας......................................................... 121

5.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ..................................................................................... 122

5.1 Ατυχήματα μέσα σε χώρο σταθμεύσεως ή σε άλλη ανάλογη επιφάνεια.......................... 122

5.2 Ατυχήματα κατά την έξοδο οχήματος από χώρο σταθμεύσεως........................................ 122

6.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ............... 123

7.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΙΠΤΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΦΟΡΤΙΟΥ      126

8.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ             128

9.  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Ή ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ.............................................................................................................................................. 131

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ατυχήματα μεταξύ οχήματος και σιδηροδρομικού συρμού

1.  ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 133

2.  ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΗΧΟΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ     134

3.  ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ.......................................... 135

4.  ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΑ............................................................... 135

5. ΑΦΥΛΑΚΤΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ................................................................................................. 136

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Ατυχήματα μεταξύ οχήματος και τροχιόδρομου

1.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................. 139

1.1 Ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδοτήσεως........................................... 139

1.2 Ρύθμιση της κυκλοφορίας βάσει πινακίδων προτεραιότητας........................................... 139

2.  ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.......................................................................................................... 140

2.1 Το όχημα ίσταται στις γραμμές............................................................................................. 140

2.2 Το όχημα σταματά πριν από σηματοδότη, διάβαση πεζών κ.λπ..................................... 140

2.3 Το όχημα παρκάρει στο πεδίο των γραμμών τροχιόδρομου............................................ 141

2.4 Ανεπαρκής πλευρική απόσταση ασφαλείας στη ρέουσα κυκλοφορία. 141

3.  ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................................. 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Ατυχήματα μεταξύ οχήματος και ποδηλάτου

1.  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................. 143

1.1 Ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδοτήσεως........................................... 143

1.2 Ρύθμιση της κυκλοφορίας βάσει πινακίδων προτεραιότητας........................................... 143

1.2.1  Προτεραιότητα του οχήματος..................................................................................... 143

1.2.2  Διαγνωστή από τον οδηγό του οχήματος παραβίαση της προτεραιότητάς του.... 143

1.2.3  Αυξημένη ταχύτητα του οχήματος.............................................................................. 144

1.2.4  Προτεραιότητα του ποδηλάτου.................................................................................. 145

1.2.5  Παραβίαση από τον ποδηλάτη της πινακίδας STOP. 145

1.3 Προτεραιότητα του εξ δεξιών ερχομένου........................................................................... 145

1.3.1 Το όχημα έρχεται εκ δεξιών...................................................................................... 145

1.3.2 Το ποδήλατο έρχεται εκ δεξιών............................................................................... 145

1.4 Ποδήλατο κινείται μέσω διαβάσεως πεζών........................................................................ 146

1.5 Ποδήλατο εισέρχεται στο οδόστρωμα από πεζοδρόμιο.................................................. 146

1.6 Ποδήλατο εξέρχεται από παρόδια ιδιοκτησία................................................................... 147

1.7 Όχημα εξέρχεται από παρόδια ιδιοκτησία......................................................................... 147

2. ΟΜΟΡΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ........................................................................................................... 147

2.1 Ευθέως κινούμενο ποδήλατο................................................................................................. 147

2.1.1  Ανεπαρκής πλευρική απόσταση ασφαλείας του ενεργούντος προσπέρασμα οχήματος........ 148

2.1.2  Μετακίνηση ποδηλάτου στο οδόστρωμα.................................................................. 149

2.1.3  Αλλαγή κατευθύνσεως του οχήματος προς τα δεξιά................................................. 149

2.1.4  Άνοιγμα θύρας από εν στάσει όχημα.......................................................................... 149

2.2 Αλλαγή κατευθύνσεως του ποδηλάτου προς τα αριστερά ενώ προσπερνάται από όχημα 149

3.  ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ............................................................................................................. 150

3.1 Ποδήλατο επιχειρούν αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά..................................... 150

3.2 Όχημα επιχειρούν αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά............................................ 151

3.3 Ώθηση του ποδηλάτου......................................................................................................... 151

3.4 Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας........................................................................ 151

3.5 Ατύχημα χωρίς άμεση σύγκρουση με άλλο όχημα............................................................ 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ατυχήματα μεταξύ οχήματος και ζώου

1.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΚΟΤΑ.................................................................................................................... 153

2.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΣΚΥΛΙ................................................................................................................... 153

3.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΙΠΠΟ..................................................................................................................... 154

3.1 Ίππος με ιππέα........................................................................................................................ 154

3.2 Ελευθέρως περιφερόμενος ίππος.......................................................................................... 156

4.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΒΟΔΙ..................................................................................................................... 157

4.1 Βόδι που ξέφυγε από κοπάδι................................................................................................ 157

4.2 Βόδι που απομακρύνθηκε από βοσκοτόπι......................................................................... 157

4.3 Ελευθέρως περιφερόμενη αγελάδα...................................................................................... 158

5.  ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΟΙΜΝΙΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ.......................................................................................... 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ατυχήματα μεταξύ ποδηλάτη και πεζού

1.  ΠΕΖΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ................................................................................................. 163

2.  ΠΕΖΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ...................................................................................... 164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ατυχήματα μεταξύ οχήματος και πεζού

1.  ΠΕΖΟΣ ΒΑΔΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ...................... 165

2.  ΠΕΖΟΣ ΒΑΔΙΖΕΙ ΣΤΟ ΕΡΕΙΣΜΑ.................................................................................................... 166

3.  ΠΕΖΟΣ ΒΑΔΙΖΕΙ Ή ΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ......................................................................... 168

4.  ΠΕΖΟΣ ΒΑΔΙΖΕΙ Ή ΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ............................................................ 169

5.  ΠΕΖΟΣ ΑΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Η ΑΛΛΟ ΟΧΗΜΑ................................................... 169

6.  ΠΕΖΟΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ........................................ 172

7.  ΠΕΖΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ............................ 173

8.  ΠΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑΣ............................................... 174

9.  ΠΕΖΟΣ ΤΕΛΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΘΗΣ............................................................................ 174

10. ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΕΖΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ........................................................................... 176

11. ΠΕΖΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ.......................................... 178

11.1 Με πράσινο σήμα για τους πεζούς...................................................................................... 178

11.2 Με ερυθρό σήμα για τους πεζούς........................................................................................ 179

11.2.1  Αποκλειστική αμέλεια του πεζού............................................................................... 179

11.2.2  Συρρέουσα αμέλεια του πεζού και του οδηγού....................................................... 180

11.3 Σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών η οποία δεν λειτουργεί προσωρινώς . 181

11.4 Διάβαση μη σηματοδοτούμενη.......................................................................................... 182

11.4.1  Αποκλειστική αμέλεια του οδηγού............................................................................ 182

11.4.2  Συρρέουσα αμέλεια του οδηγού και του πεζού....................................................... 183

12. ΠΕΖΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΠΕΖΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ           183

12.1 Το όχημα βρίσκεται σε μικρή από τον πεζό απόσταση................................................... 183

12.2 Ο πεζός έχει ξεκινήσει και βρίσκεται ακόμη πριν από το μέσο του οδοστρώματος..... 184

12.3 Ο πεζός έχει ήδη περάσει το μέσο του οδοστρώματος.................................................... 184

12.3.1  Το όχημα έρχεται εκ δεξιών........................................................................................ 184

12.3.2  Το όχημα έρχεται εξ αριστερών................................................................................. 184

12.4 Ο πεζός έχει σχεδόν φθάσει στην άλλη πλευρά του οδοστρώματος............................... 184

12.5 Ο πεζός ίσταται στο οδόστρωμα......................................................................................... 185

12.6 Ο πεζός επιχειρεί οπισθοπορία επί του οδοστρώματος.................................................... 185

12.7 Ο πεζός τελεί υπό την επίδραση μέθης............................................................................... 185

12.8 Υπερβολική ταχύτητα του οχήματος.................................................................................. 185

12.9 Ατύχημα εγγύς στάσεως μέσων μαζικής μεταφοράς......................................................... 185

12.9.1  Ο πεζός απομακρύνεται από τη στάση.................................................................... 185

12.9.2  Ο πεζός σπεύδει προς τη στάση................................................................................ 186

12.10 Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας.................................................................................. 186

12.10.1 Αποκλειστική αμέλεια του οδηγού........................................................................... 186

12.10.2 Συρρέουσα αμέλεια του οδηγού και του πεζού...................................................... 187

12.10.2.1 Προέχουσα αμέλεια του οδηγού....................................................................... 188

12.10.2.1.1. Αμέλεια του οδηγού σε ποσοστό 80% και του πεζού σε ποσοστό 20% 188

12.10.2.1.2. Αμέλεια του οδηγού σε ποσοστό 70% και του πεζού σε ποσοστό 30% 188

12.10.2.1.3. Αμέλεια του οδηγού σε ποσοστό 60% και του πεζού σε ποσοστό 40% 188

12.10.2.1.4  Ίση υπαιτιότητα του οδηγού και του πεζού (50%-50%).......................... 189

12.10.2.2  Προέχουσα αμέλεια του πεζού......................................................................... 189

12.10.2.2.1. Αμέλεια του πεζού σε ποσοστό 80% και του οδηγού σε ποσοστό 20% 189

12.10.2.2.2. Αμέλεια του πεζού σε ποσοστό 70% και του οδηγού σε ποσοστό 30% 189

12.10.2.2.3. Αμέλεια του πεζού σε ποσοστό 60% και του οδηγού σε ποσοστό 40% 189

13. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ          190

13.1 Διάβαση που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του ατυχήματος.............. 191

13.2 Διάβαση που βρίσκεται σε απόσταση από 7,80 μ. μέχρι 11,50 μ. από το σημείο του ατυχήματος 191

13.3 Διάβαση που βρίσκεται σε απόσταση 30 μ. και περισσότερο από το σημείο του ατυχήματος       193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Ατυχήματα μεταξύ σιδηροδρομικού συρμού και πεζού


 

Άλλα αυτοτελή έργα του ίδιου συγγραφέα

1.  Άκυροι αποφάσεις γενικών συνελεύσεων σωματείων (1977)

2.  Το προσύμφωνο (1980) και ανατύπωση με ένθετη ενημέρωση (1997)

3.  Μελέται αστικού δικαίου (1981)

4.  Δίκαιο σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων (1984)

5.  Όρια νόμιμης λειτουργίας συλλογικών οργάνων σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, έκδ. 1η (1994), έκδ. 2η (2009)

6.  Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 3η (1998), έκδ. 4η (2008)

7.  Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, Α' Συμπλήρωμα (2002)

8.  Συμπεριφορά σε περίπτωση οδικού τροχαίου ατυχήματος (2004)

9.  Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, Β' Συμπλήρωμα (2005)

10. Αξιώσεις αποζημιώσεως ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων αλλοδαπών από ατυχήματα στην Ελλάδα - προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα από ατυχήματα σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (2006)

11. Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φάρμακα ως αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων. Ζητήματα αποζημιώσεως και ασφαλιστικής καλύψεως (2007)

12. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Νομοθεσία - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Νομολογία (2009)

13. Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Νόμος 3869/2010. Αιτιολογική έκθεση - Ερμηνεία κατ' άρθρο - Υποδείγματα αιτήσεων του οφειλέτη και άλλων εγγράφων (2010)