ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ........................................................................................................................... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................................................... 9

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ........................................................................................ 11

Ι. Το φαινόμενο και ο στόχος της νομοθετικής ρυθμίσεως..................................................... 13

ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη της ισχύουσας νομοθετικής ρυθμίσεως................................................... 17

ΙΙΙ. Σκοπός της διατάξεως και προστατευόμενο έννομο αγαθό.............................................. 25

IV. Συγκριτικό δίκαιο .................................................................................................................. 31

1. Αυστρία........................................................................................................................... 31

2. Ελβετία............................................................................................................................ 33

3. Βέλγιο.............................................................................................................................. 34

4. Γαλλία............................................................................................................................. 36

5. Γερμανία......................................................................................................................... 37

6. Ιταλία............................................................................................................................... 39

7. Μ. Βρετανία................................................................................................................... 40

V. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως............................................................................... 41

1. Οδικό τροχαίο ατύχημα................................................................................................ 41

2. Υποκείμενο των αδικημάτων - Εμπλεκόμενα πρόσωπα......................................... 49

VI Επιβαλλόμενες υποχρεώσεις στους εμπλακέντες................................................................. 55

1. Σε κάθε περίπτωση (προκλήσεως υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή θανάτου) 55

2. Ειδικώς όταν το ατύχημα προκαλεί θάνατο ή σωματική βλάβη............................ 65

VII. Συμμετοχή .............................................................................................................................. 79

VIII. Υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος......................................................................... 83

ΙΧ. Πραγματική πλάνη ................................................................................................................  87

Χ. Νομική πλάνη (άρθ. 31 §2 ΠοινΚ) ........................................................................................ 89

ΧΙ. Τετελεσμένο του αδικήματος ................................................................................................  91

ΧΙΙ. Θέματα συρροής αξιοποίνων πράξεων ............................................................................. 93

α) Στον ίδιο τον Κ.Ο.Κ. .................................................................................................... 93

β) Ζητήματα συρροής με άλλα αδικήματα του ΠοινΚ ................................................ 95

ΧΙΙΙ. Επιμέτρηση της .................................................................................................................. 101

XIV. Αυτεπάγγελτη η δίωξη ...................................................................................................... 103

XV. Η φυγή του οδηγού μετά το ατύχημα υπό την οπτική γωνία του ασφαλιστικού δικαίου                105

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................................................................................................... 109

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ .................................................................... 111