ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ........................................................................................................................... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................................................... 9

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ....................................................................................... 13

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οινόπνευμα και τοξικές ουσίες ως παράγοντες επηρεάζοντες την οδική κυκλοφορία....... 17

π.αρ.

Ι. Εισαγωγικά ............................................................................................................................... 1-2

ΙΙ. Η επίδραση του οινοπνεύματος στην κυκλοφοριακή ικανότητα.................................. 3-11

ΠΙ. Δικαιολόγηση της νομοθετικής ρυθμίσεως .................................................................. 12-15

IV. Τοξικολογία....................................................................................................................... 16-29

V. Εξέλιξη της νομοθετικής ρυθμίσεως ................................................................................ 30-40

VI. Πότε το οινόπνευμα επηρεάζει την ικανότητα προς οδήγηση.................................... 41-48

VII. Περιπτώσεις και μέθοδοι ανιχνεύσεως οινοπνεύματος.............................................. 49-52

VIII. Πρόσφορος χρόνος για την αιμοληψία ή για την εξέταση μέσω αλκοολομέτρου 53-57

ΙΧ. Αναδρομικός υπολογισμός του οινοπνεύματος κατά το χρόνο του ατυχήματος..... 58-69

Χ. Περιπτώσεις από τη νομολογία στις οποίες η αιμοληψία γίνεται μετά πάροδο χρόνου από το ατύχημα        70-85

ΧΙ. Συνεπίδραση οινοπνεύματος και άλλων περιστάσεων................................................ 86-88

ΧΙΙ. Οδήγηση υπό την επίδραση τοξικών ουσιών (ναρκωτικά και φάρμακα)............ 89-115

1. Εισαγωγικά – Ναρκωτικά..................................................................................... 89-95

2. Φάρμακα................................................................................................................ 96-115

ΧΙΙΙ. Διαδικασία ανιχνεύσεως τοξικών ουσιών και φαρμάκων.................................. 116-132

XIV. Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών στη νομολογία................................... 133-137

XV. Συνεπίδραση ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος......................................... 138-141

XVI. Άρνηση του οδηγού να υποβληθεί σε αιμοληψία ή να συμπράξει σε έλεγχο με ALCOTEST ή σε άλλη ανάλογη εξέταση 142-151

XVII. Λοιπές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του προβλεπόμενου από το άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) αδικήματος. 152-159

XVIII. Υπαιτιότητα του προσώπου στην ανικανότητα προς ασφαλή οδήγηση -Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις       160-179

ΧΙΧ. Συγκριτικό δίκαιο.............................................................................................................. 180

Εισαγωγικά................................................................................................................................... 180

1. Αυστριακό δίκαιο............................................................................................... 181-183

2. Γερμανικό δίκαιο............................................................................................... 184-187

3. Ελβετικό δίκαιο.................................................................................................. 188-191

4. Γαλλικό δίκαιο.................................................................................................... 192-194

5. Βελγικό δίκαιο.................................................................................................... 195-197

6. Ιταλικό δίκαιο..................................................................................................... 198-200

7. Δανικό δίκαιο.............................................................................................................. 201

8. Φινλανδικό δίκαιο...................................................................................................... 202

9. Λουξεμβουργιανό δίκαιο........................................................................................... 203

10. Ολλανδικό δίκαιο..................................................................................................... 204

11.Νορβηγικό δίκαιο..................................................................................................... 205

12. Πολωνικό δίκαιο...................................................................................................... 206

13. Σουηδικό δίκαιο....................................................................................................... 207

14. Ισπανικό δίκαιο........................................................................................................ 208

15. Τσεχικό δίκαιο.......................................................................................................... 209

16. Ουγγρικό δίκαιο....................................................................................................... 210

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η επίδραση των ουσιών του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 στην οδική κυκλοφορία όπως εμφανίζεται στη νομολογία        211-307

1. Εισαγωγικά..................................................................................................................... 211-213

ΙΙ. Σύγκρουση αυτοκινήτου με αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού ....... 214-221

ΠΙ. Σύγκρουση αυτοκινήτων, αμφότεροι οι οδηγοί των οποίων τελούσαν υπό την επίδραση μέθης. Υπαιτιότητα για το ατύχημα σε βάρος μόνο ενός απ' αυτούς. ............................................................................. 222-224

IV. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Κρίση για έλλειψη υπαιτιότητας του εν μέθη οδηγού που εκινείτο συννόμως      225-233

V. Ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται αυτοκίνητο και πεζός - Μέθη οδηγού ή πεζού ή αμφοτέρων    234-243

1. Μέθη οδηγού και πεζού..................................................................................... 234-235

2. Οινόπνευμα στο αίμα του πεζού - όχι υπαιτιότητα ....................................... 236-238

3. Ατύχημα κατά το οποίο υπό την επίδραση οινοπνεύματος τελούσε ο πεζός 239-241

4. Ατύχημα κατά το οποίο υπό την επίδραση οινοπνεύματος τελούσαν τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και ο πεζός. Κατανομή ποσοστών υπαιτιότητας........................................................................ 242

5. Παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ από πεζό και από οδηγό. Καταλογισμός αποκλειστικής υπαιτιότητας σε βάρος του οδηγού με βάση τις συντρέχουσες συνθήκες του ατυχήματος...................... 243

VI. Το πρόβλημα της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των ουσιών του άρθ. 42 § 1 ΚΟΚ και του ατυχήματος για την παραδοχή ή όχι υπαιτιότητας στο ατύχημα ............................................................................... 244-250

VII. Νομολογιακή εμφάνιση του ζητήματος της αιτιώδους συνάφειας ..................... 251-268

VIII. Κατανομή ποσοστών ευθύνης μεταξύ των εμπλεκομένων στο ατύχημα (οδηγού - οδηγών - πεζού).           269-288

Α. Εισαγωγικά...................................................................................................................... 269-270

Β. Ελληνική Νομολογία..................................................................................................... 271-274

Γ. Αλλοδαπή Νομολογία(αυστριακή) ...................................................................................... 275

1. Ισοβαρή πταίσματα............................................................................................ 276-282

2. Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς 2. .................................................... 283-285

3. Κατανομή πταισμάτων σε σχέση 1 προς 3. .................................................... 286-288

ΙΧ. Ζητήματα σuντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300) επιβάτη τελούντος εν γνώσει του ότι ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση οινοπνευματος η, τοξικών ουσιών ........................................................................ 289-307

1. Εισαγωγικά - Γενική θεώρηση......................................................................... 289-300

2. Προσδιορισμός ποσοστού συντρέχοντος πταίσματος επιβάτη................... 301-304

3. Δικονομικά.......................................................................................................... 305-307

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ................................. 308-424

Ι. Εισαγωγικά. ..................................................................................................................... 308-310

ΙΙ. Η σχετικότητα της ενέργειας της ρήτρας περί απαλλαγής του ασφαλιστή

στην περίπτωση του άρθ. 25 περ. 8 της Κ4/585/1978 ΑΥ Ε. .............................................. 312

ΙΙΙ. Ένταξη και περιεχόμενο της ρήτρας απαλλαγής του ασφαλιστή

στην ασφαλιστική σύμβαση .............................................................................................. 313-322

IV. Έλεγχος της καταχρηστικότητας των όρων απαλλαγής του ασφαλιστή στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ......................................................................................... 323-339

V. Το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παραβάσεως του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών και του ατυχήματος ..................................... 340-348

VI. Ρύθμιση με βάση τον Ν. 3557/2007 .......................................................................... 349-354

VII. Ο λόγος εξαιρέσεως του άρθ. 6β' §1 περ. β' εδ. α' του Ν. 489/1976 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3557/2007 υπό την οπτική γωνία του Ν. 2251/1994. ....................................................................................... 355-358

VIII. Η επίδραση του Ν. 3557/2007 στις υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις που ορίζουν ότι η απαλλαγή του ασφαλιστή στην περίπτωση του άρθ. 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) επέρχεται ανεξαρτήτως της συνδρομής αιτιώδους συνάφειας ή δεν περιέχουν καθόλου τέτοια ρήτρα. ......................................................................... 359-360

ΙΧ. Συγκριτική επισκόπηση .............................................................................................. 361-363

Χ. Βάρος αποδείξεως ......................................................................................................... 364-367

ΧΙ. Υπαιτιότητα στην παραβίαση του ασφαλιστικού βάρους του μη οδηγείν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.  368-389

1. Το πρόβλημα............................................................................................................... 368

2. Αντιμετώπιση...................................................................................................... 369-374

3. Πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η ρήτρα απαλλαγής. ................................ 375-378

4. Βάρος αποδείξεως ............................................................................................. 379-386

5. Ρύθμιση από το νέο Ν. 3557/2007 .................................................................. 387-389

ΧΙΙ. Η μετά το ατύχημα ανάλωση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών ως περίπτωση προσβολής από τον ασφαλισμένο του βαρύνοντος αυτόν καθήκοντος διαφωτίσεως ..................................................... 390-404

1. Ρύθμιση με βάση την Κ4/585/1978 Α ΥΕ ..................................................... 390-401

2. Νεότερο δίκαιο (Ν. 3557/2007) ...................................................................... 402-404

ΧΙΙΙ. Σχέση αναδρομικού υπολογισμού οινοπνεύματος κατά το ατύχημα και αναλώσεως οινοπνεύματος μετά το ατύχημα 405-407

XIV. Η ανάλωση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων στην ασφάλιση ιδίων ζημιών        408-424

1. Εισαγωγικά ......................................................................................................... 408-409

2. Ασφάλιση ζημιών............................................................................................... 410-416

3. Ασφάλιση προσώπων........................................................................................ 417-419

4. Ο όρος απαλλαγής του ασφαλιστή βάσει του άρθ. 25 περ. 8 της Κ4/585/1978 Α ΥΕ στην ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων........................................................................................................ 420-424

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δικονομικά, διαδικαστικά και λοιπά συναφή ζητήματα............................................... 425-511

1. Εισαγωγικά...................................................................................................................... 425-427

ΙΙ. Θεμελίωση του δικαιώματος αναγωγής.............................................................................. 428

ΙΙΙ. Παθητικά υποκείμενα του δικαιώματος αναγωγής................................................. 429-431

IV. Έκταση του δικαιώματος αναγωγής.......................................................................... 432-433

V. Παραγραφή της αξιώσεως εξ αναγωγή....................................................................... 434-440

VI. Τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος αναγωγής........................................................ 441-446

VII. Αρμοδιότητα και διαδικασία..................................................................................... 447-448

VIII. Πληρότητα της αγωγής εξ αναγωγής...................................................................... 449-455

ΙΧ. Βάρος αποδείξεως......................................................................................................... 456-459

Χ. Ειδική περίπτωση αναγωγής του Δημοσίου κατά οδηγού μηχανοκινήτου οχήματος του Δημοσίου τελούντος υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.......................................................................... 460-465

ΧΙ. Απόδειξη οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών στο αίμα του ελεγχόμενου οδηγού 466-485

1. Απόδειξη οινοπνεύματος................................................................................... 466-478

2. Απόδειξη ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων.............................................. 479-485

ΧΙΙ. Ειδικότερα δικονομικά και διαδικαστικά ζητήματα. Δεδικασμένο.................... 486-498

ΧΙΙΙ. Αναιρετικός έλεγχος.......................................................................................................... 499

1. Γενικά................................................................................................................... 499-502

2. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη νομολογία......................................... 503-511

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.................................................................... 219

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ................................................................................................... 233

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................................................................................................... 241