ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ........................................................................................................................... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................................................... 9

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ........................................................................................ 13

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αξιώσεις αλλοδαπών ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων
από ατυχήματα στην Ελλάδα

Ι. Εισαγωγικά.................................................................................................................................. 17

II. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων................................. 22

III. Η βασική ρύθμιση της ΑΚ 26................................................................................................ 25

IV. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 26. Κατ' ιδίαν ζητήματα ........................................................ 28

V. Ειδικότερα επί θανατώσεως προσώπου στην Ελλάδα......................................................... 40

VI. Προσαρμογή............................................................................................................................. 50

VII. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης................................. 52

VΙΙΙ. Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου.......................................................................... 61

ΙΧ. Υποκατάσταση αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανατώσεως           62

1. Γενικά.............................................................................................................................. 62

2. Η εφαρμογή του άρθρου 19 §5 Ν. 489/1976 έναντι αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως       70

Χ. Ζημίες πραγμάτων78

ΧΙ. Υποκατάσταση του ασφαλιστή στα δικαιώματα του ζημιωθέντος κατά του τρίτου επί ζημιών σε πράγματα               80

ΧΙΙ. Δίκαιο εφαρμοστέο στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς (Κ.Ο.Κ. = Ν. 2696/1999). 84

ΧΙΙΙ. Ειδικές επισημάνσεις........................................................................................................... 85

1. Επί σωματικής βλάβης................................................................................................. 85

2. Απασχόληση στην Ελλάδα αλλοδαπών προερχομένων από χώρα εκτός Ε.Ε...... 86

3. Διάφορα άλλα ζητήματα............................................................................................... 90

XIV. Ατυχήματα επί πλοίου.......................................................................................................... 91

XV. Ευθυνόμενα πρόσωπα92

XVI. Δικονομικά - Διαδικαστικά ζητήματα 93

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αξιώσεις προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα από ατυχήματα συμβαίνοντα
σε άλλο Κράτος της Ε.Ε. και επιδιώκονται για την ικανοποίησή τους
στην Ελλάδα (Τετάρτη ΚοινοτικήΟδηγία όπως ενσωματώθηκε
στο Ν. 489/1976 με το ΠΔ 10/2003)

Ι. Εισαγωγικά............................................................................................................................... 105

ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.................................................................................. 107

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής και ειδικότερες ρυθμίσεις..................................................................... 109

IV. Διαδικασία εκκαθαρίσεως της ζημίας στην Ελλάδα ως τόπο διαμονής του παθόντος – Προσφυγή στον αντιπρόσωπο διακανονισμού ζημιών..................................................................................................... 114

V. Προσόντα και ρόλος του αντιπροσώπου διακανονισμού ζημιών................................... 116

VI. Διάσπαση των αξιώσεων...................................................................................................... 123

VII. Προσφυγή του παθόντος στον ελληνικό Οργανισμό Αποζημιώσεως (Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως= ΓΔΑ)          125

1. Ίδρυση - περιπτώσεις δραστηριοποιήσεως............................................................. 125

2. Η περαιτέρω πορεία της διαδικασίας εφόσον ο ζημιωθείς έχει υποβάλει αίτηση

στον Οργανισμό Αποζημιώσεως................................................................................... 131

3. Νομική φύση της αξιώσεως του παθόντος κατά του Οργανισμού Αποζημιώσεως 134

4. Έκταση της ρυθμιστικής παρεμβάσεως του Οργανισμού Αποζημιώσεως......... 137

5. Αναγωγή του Οργανισμού Αποζημιώσεως............................................................. 140

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................................................................................................... 143

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ................................................................................................... 147