Πρόλογος...........................................................................................................................             V

Συνεργάτες του Τόμου...................................................................................................            VII

Συνεργάτες του Τόμου κατά τη σειρά των ερμηνευόμενων άρθρων........            IX

Πίνακας συντομογραφιών...........................................................................................           XIII

Γενική βιβλιογραφία.......................................................................................................          XXI

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Προοίμιο..........................................................................................................................             1

Άρθρα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄: Μορφή του πολιτεύματος.................................................................          1-2

ΤΜΗΜΑ Β΄: Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας......................................................             3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ..............         4-25

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄: Σύνταξη της Πολιτείας........................................................................       26-29

ΤΜΗΜΑ Β΄: Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη του Προέδρου...............................................       30-34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου                35-48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας..       49-50

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής....................       51-54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών....       55-58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών...........       59-63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής................       64-72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νομοθετική λειτουργία της Βουλής.....................       73-77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση..............       78-80

ΤΜΗΜΑ Δ΄: Κυβέρνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης........       81-83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης.............................       84-86

ΤΜΗΜΑ Ε΄: Δικαστική Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι.....................       87-92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων   93-100Α

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οργάνωση της διοίκησης............................................   101-102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης              103-104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθεστώς του Αγίου Όρους...........................................          105

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄: Ειδικές διατάξεις.....................................................................................   106-109

ΤΜΗΜΑ Β΄: Αναθεώρηση του Συντάγματος.......................................................          110

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Μεταβατικές διατάξεις.........................................................................   111-119

ΤΜΗΜΑ Δ΄: Ακροτελεύτια διάταξη.........................................................................          120

Λημματικό ευρετήριο....................................................................................................    σ. 1827