ΠΡΟΛΟΓΟΣ..............................................................................................................          ix

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ............................................          xi

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ..............................................................................................       xix

ΚΥΡIΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΕΣ ΠΗΓΕΣ.............................................................     xxiii

Α΄. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ...............................................................     xxiii

Β΄. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ........................................ xxxviii

Γ΄. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ............................................       xlii

ΕIΣΑΓΩΓΗ

§ 1..... Έννοια, αντικείμενο και φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου..           1

§ 2..... Πηγές του Εκκλησιαστικού Δικαίου..................................................           6

§ 3..... Ερμηνεία του Εκκλησιαστικού Δικαίου. Εκκλησιαστική οικονομία                13

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ

§ 4..... Εισαγωγικά  ................................................................................................        17

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 5..... Ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως...................................        23

§ 6..... Ελευθερία της λατρείας.........................................................................        30

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΦΡΑΓΜΟI ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

§ 7..... Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη.............................................................        37

§ 8..... Καθήκοντα έναντι του Kράτους και συμμόρφωση στους  νόμους                  38

§ 9..... Προσηλυτισμός.........................................................................................        42

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 10... Νομική προσωπικότητα.........................................................................        46

§ 11... Δικαιώματα, περιορισμοί και εποπτεία...........................................        53

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕIΣ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 12... Εισαγωγικά..................................................................................................        59

§ 13... Συστήματα ενώσεως...............................................................................        61

§ 14... Συστήματα διακρίσεως..........................................................................        65

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΣΧΕΣΕIΣ ΠΟΛIΤΕIΑΣ - ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΤIΤΛΟΣ I

IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 15... Διάπλαση των σχέσεων.........................................................................        68

§ 16... Αποκρυστάλλωση των σχέσεων.........................................................        73

§ 17... Απόληξη των σχέσεων...........................................................................        76

§ 18... Περίοδος της δικτατορίας 1967-1974............................................        81

§ 19... Περίοδος της μεταπολιτεύσεως.........................................................        87

ΤIΤΛΟΣ II

ΔΟΓΜΑΤIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ

§ 20... Σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας υπό το ισχύον Σύνταγμα.........        95

ΜΕΡΟΣ  ΤΡIΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 21... Διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας............................................     107

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΚΑI ΟI ΔIΑΚΡIΣΕIΣ ΤΟΥΣ

ΤIΤΛΟΣ  I

ΚΤΗΣΗ ΚΑI ΑΠΩΛΕIΑ

ΤΗΣ IΔIΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 22... Είσοδος στην Εκκλησία. Βάπτισμα και χρίσμα..............................     110

§ 23... Έξοδος από την Εκκλησία......................................................................     115

ΤIΤΛΟΣ II

ΔIΑΚΡIΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

§ 24... Λαϊκοί............................................................................................................     119

§ 25... Κληρικοί.......................................................................................................     121

§ 26... Μοναχοί.......................................................................................................     128

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΤIΤΛΟΣ  I

ΚΕΝΤΡIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 27... Σύνοδοι και είδη αυτών.........................................................................     133

§ 28... Iερά Σύνοδος της Iεραρχίας.................................................................     138

§ 29... Διαρκής Iερά Σύνοδος............................................................................     143

§ 30... Συνοδικές Επιτροπές..............................................................................     147

§ 31... Εκκλησιαστικοί οργανισμοί και υπηρεσίες....................................     150

TITΛOΣ II

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

§ 32... Μητροπόλεις και Μητροπολιτικά Συμβούλια...............................     160

§ 33... Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Μητροπολίτες και Βοηθοί Επί­σκοποι                      169

§ 34... Ναοί, Ενορίες και Εκκλησιαστικά Συμβούλια................................     179

§ 35... Εφημέριοι....................................................................................................     187

§ 36... Μονές............................................................................................................     194

ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

IΔIΑIΤΕΡΗ ΝΟΜIΚΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ

ΚΛΗΡIΚΩΝ ΚΑI ΜΟΝΑΧΩΝ

§ 37... Iδιαίτερη νομική μεταχείριση των κληρικών................................     201

§ 38... Iδιαίτερη νομική μεταχείριση των μοναχών. Κληρονομική τους διαδοχή                  214

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΗ ΚΑI ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ

§ 39... Μυστήρια και ιερές τελετές.................................................................     219

§ 40... Κήρυγμα και θρησκευτική εκπαίδευση..........................................     228

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ΄

ΔIΟIΚΗΤIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ

§ 41... Διοικητική εξουσία επί προσώπων...................................................     232

§ 42... Διοικητική εξουσία επί πραγμάτων. Εκκλησιαστική περι­ουσία                     236

§ 43... Διοίκηση περιουσίας Μητροπόλεων, Ναών και Μονών...........     240

§ 44... Έσοδα και ασφάλιση κληρικών και μοναχών................................     253

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

EKKΛHΣIAΣTIKO ΠOINIKO ΔIKAIO

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΑΔIΚΗΜΑΤΑ

§ 45... Το εκκλησιαστικό αδίκημα γενικώς..................................................     259

§ 46... Επιμέρους εκκλησιαστικά αδικήματα..............................................     262

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΕΣ ΠΟIΝΕΣ

§ 47... Εισαγωγικά..................................................................................................     266

§ 48... Ποινές επιβαλλόμενες σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας...............     266

§ 49... Ποινές επιβαλλόμενες σε κληρικούς ή/και μοναχούς...............     270

§ 50... Επιβολή και επιμέτρηση των ποινών................................................     273

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΔIΚΑΣΤΗΡIΑ ΚΑI ΔIΚΟΝΟΜIΑ

§ 51... Εισαγωγικά..................................................................................................     275

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄

ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΔIΚΑIΟΔΟΤIΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

§ 52... Εκκλησιαστικά δικαστήρια...................................................................     278

§ 53... Άλλα δικαιοδοτικά όργανα...................................................................     282

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄

EKKΛHΣIAΣTIKH ΔIKONOMIA

§ 54... Προδικασία.................................................................................................     284

§ 55... Αποδεικτικά μέσα....................................................................................     287

§ 56... Κύρια διαδικασία......................................................................................     290

§ 57... Ένδικα μέσα................................................................................................     292

§ 58... Εκτέλεση των αποφάσεων. Απονομή χάρης..................................     295

§ 59... Σχέσεις εκκλησιαστικής και ποινικής ή πειθαρχικής δίκης.....     297

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IΔIΑIΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣIΑΣΤIΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

§ 60... Εκκλησία της Κρήτης...............................................................................     301

§ 61... Άγιον Όρος.................................................................................................     309

§ 62... Εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου........................................     319

ΕΠIΛΟΓΗ ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑΣ.................................................................................     323