Αθανάσιος  Γεωργιάδης,  Χαιρετισμός

Ιωάννης  Κουκιάδης,  Εισαγωγική  ομιλία
Καλλιόπη  Μακρίδου,  Η  ειδική  διαδικασία  των  εργατι-

κών  διαφορών  στον  πρώτο  και  δεύτερο  βαθμό  μετά

τις  τροποποιήσεις  του  ν.  4335/2015

 

Δημήτρης  Ζερδελής,  Επίκαιρα  ζητήματα  ουσιαστικού

και  δικονομικού  εργατικού  δικαίου

 

Χαρούλα  Απαλαγάκη,  Οι  πρόσφατες  ρυθμίσεις  του  ν.

4335/2015  ως  προς  την  ικανοποίηση  των  εργατικών

απαιτήσεων  στην  (ατομική)  αναγκαστική  εκτέλεση

(άρθρα  975  και  977  ΚΠολΔ),  με  ρητή  αναφορά  στο

σύνολο  των  νομοθετικών  ρυθμίσεων  και  νομολογια-

κών  εξελίξεων