Εισαγωγικό σημείωμα...................... ΙΧ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύνταγμα της Ελλάδος: Άρθρα 3, 13, 18 §8, 28 §1, 72 §1, 105          3

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»....... 11

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ισχύει σήμερα.......................... 85

ΙΙ...................................... Ν. 5383/1932 «Περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας», όπως ισχύει σήμερα................................ 171

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ι....................................... Σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1900 μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας       237

ΙΙ...................................... Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει σήμερα........................ 240

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ι. Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»: Άρθρα 21, 22      329

ΙΙ...................................... Ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις»: Άρθρο έκτο         336

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ι. Ν.Δ. της 10/16.9.1926 «Περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», όπως ισχύει σήμερα........... 341

ΙΙ...................................... Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω.................................. 360

ΙΙΙ..................................... Ν. 1166/1981 «Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους»............................... 423

IV...................................... Ν. 1198/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Άθω ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και άλλων τινών διατάξεων»         425

V. Π.Δ. 1231/1981 «Περί καταρτίσεως του Οργανισμού λειτουργίας του υπό του Ν. 1198/81 συσταθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμί-

.. αν «Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας» (ΚΔΑΚ)      438

VI. Π.Δ. 227/1998 «Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους» ..................................... 450

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΙΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ι. Ν. 1155/1981 «Περί αναγνωρίσεως της Πάτμου ως Ιεράς Νήσου και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων θεμάτων»........ 457

ΙΙ. Ν. 2351/1995 «Αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου και άλλες διατάξεις»..................... 462

ΙΙΙ..................................... Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»: Άρθρο 30  ..................................... 465

IV. Π.Δ. 86/2014 «Περί της προβολής της νήσου Μήλου ως Ιεράς Νήσου»   ..................................... 466

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ι. Ν. 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»       471

ΙΙ. Α.Ν. 367/1945 «Περί ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»      483

ΙΙΙ..................................... Ν. 3218/2004 «Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολο­καυτώματος»....................... 489

IV. Π.Δ. 31/2005 «Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος»          490

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Ι. Ν. 1920/1991 «Κύρωση της από 24ης Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Περί Μουσουλμάνων Θρη­σκευτικών Λειτουργών”»         495

ΙΙ...................................... Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης»: Άρθρα 36-40 και 40Α............................... 503

ΙΙΙ..................................... Ν. 3647/2008 «Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους».............. 513

Ευρετήρια............................... 527

Ι. Ευρετήριο πηγών....................... 529

ΙΙ.  Αλφαβητικό Ευρετήριο