Πρόλογος  ...........................................................................................................................         VII

Κυριότερες συντομογραφίες .........................................................................................         XV

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ

Ι. .. Θεσμικό υπόβαθρο ......................................................................................................           1

ΙΙ. . Η ρύθμιση περί διόρθωσης αρχικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998: ιστορική αναδρομή και τελολογικές προσεγγίσεις ..................................................           8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ»

§ 1. Φύση των υπαγόμενων στο άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998 υποθέσεων και διαδικαστικές προϋποθέσεις δίκης    ....................................................................................................................................... 12

         Ι.   Δογματική θεώρηση ............................................................................................         12

      1. Η επιλογή της εκούσιας δικαιοδοσίας .........................................................         12

      2. Γνήσια ή μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας; ..............................         14

                   Α. Η διάκριση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας σε γνήσιες και μη γνήσιες                                14

                   Β. Φύση των υποθέσεων του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 .......................         16

                   Γ. Η παράμετρος της άσκησης κύριας παρέμβασης ...................................         25

         ΙΙ.   Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης ............................................................         29

      1. Οι κατ’ ιδίαν διαδικαστικές προϋποθέσεις της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                    29

                   Α. Προδικασία, προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα                       29

                   Β. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον ......................................................         34

                         α. Ενεργητική-παθητική νομιμοποίηση ..................................................         34

                         β. Έννομο συμφέρον ................................................................................         36

Σελ.

                         i.  Γενικές παρατηρήσεις ...........................................................................         36

                         ii. Άσκηση αιτήσεως άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 πλαγιαστικά ..........         37

                   1.. Το έννομο συμφέρον του εκ προσυμφώνου αγοραστή στη σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή ............................................................................................................... 37

                   2. Η περίπτωση όπου ο εργολάβος έχει εκχωρήσει την απαίτηση του έναντι του οικοπεδούχου στον τρίτο εκ προσυμφώνου αγοραστή (ΑΚ 455).................................................         40

                   3.. Ο τρίτος εκ προσυμφώνου αγοραστής ως μεταπληρεξούσιος του εργολάβου                       41

                   4.. Πλαγιαστική αγωγή κατά του οικοπεδούχου (ΚΠολΔ 949).........         42

                   5.. Η περίπτωση όπου ο τίτλος κτήσης είναι η έκτακτη χρησικτησία              43

                   6.. Το έννομο συμφέρον του μισθωτή στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)                        44

                   7. Το έννομο συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου ως δανειστή......         50

               Γ. Αντικείμενο δίκης .............................................................................................         50

                   α. Το αντικείμενο δίκης στην εκούσια δικαιοδοσία ....................................         50

                   β. Οι θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας περί του αντικειμένου της δίκης στην αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 ...................................................................................................         52

                         i.  Η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 ..............         57

                         ii.. Η επίκληση του άρθρου 246 §§ 1 και 5 του Αγροτικού Κώδικα ..         59

                   γ.. Συγκριτική επισκόπηση διατάξεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ν.δ. 797/1971 και ήδη ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) ...........................................         62

     2. Υποκειμενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις.................................................         65

               Α. Η έννοια του διαδίκου στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας .........         65

               Β. Παρέμβαση ......................................................................................................         71

                   α. Κύρια παρέμβαση.........................................................................................        71

                   β. Πρόσθετη παρέμβαση ................................................................................         73

                   γ. Ειδικότερα η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος επί παρεμβάσεως .........         74

Σελ.

                   δ. Ζητήματα εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου επί κύριας παρέμβασης στην αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 ........................................................................................................................ 76

               Γ. Προσεπίκληση ..................................................................................................         78

3. Προϋποθέσεις παραδεκτού συζήτησης της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                               80

4. Υποβολή της αίτησης σε εσφαλμένη διαδικασία .............................................         82

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 § 3 ΤΟΥ Ν. 2664/1998

§ 2.... Εναλλακτικές δυνατότητες διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» ....................................................................................................................................... 86

         Ι. .. Απευθείας προσφυγή στην αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 για ακίνητα με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη».................................................................................................................................        86

         ΙΙ. . Δυνατότητα εκ νέου υποβολής της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998           89

         ΙΙΙ. Συμπεράσματα .....................................................................................................         89

         ΙV. Αίτηση διόρθωσης κατά το άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998 ή εξωδικαστική διόρθωση (πρόδηλο σφάλμα άρθρο 18 ν. 2664/1998)............................................................................................................        93

§ 3. Περιπτώσεις ανακριβών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» εκτός ρυθμιστικού πεδίου άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 ..............................................................................................................       102

........ Ι. Εγγραφή μερικά υπέρ αγνώστου και μερικά υπέρ τρίτου ...............................       102

........ IΙ. Όταν ο τίτλος κυριότητας είναι η έκτακτη χρησικτησία ...................................       104

     .................................................................................................................................. 1. Χρησικτησία ακινήτων Δημοσίου ..................................................................................................................................       105

                   Α. Το άρθρο 4 ν. 3127/2003 ..........................................................................       105

                   Β. Εφαρμοστέο δίκαιο προ της ισχύος του Αστικού Κώδικα (23.02.1946) και ειδικότερα το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης δημοσίων γαιών (τεσσαρούφ) και οι προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας με χρησικτησία           ........................................................................................................................ 110

     .................................................................................................................................. 2. Δασικές εκτάσεις                             117

     .................................................................................................................................. 3. Αιγιαλός                            120

     .................................................................................................................................. 4. Αγροτικοί κλήροι                            123

     .................................................................................................................................. 5. Ακίνητα δήμων και κοινοτήτων    .................................................................................................................................. 126

Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»

§ 4. . Αναδίφηση νομολογιακών πεπραγμένων .........................................................       127

........ Ι. Εισαγωγικά ...............................................................................................................       127

         ΙΙ.. Παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφησης εκ μέρους του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος .....................................................................................       127 

     .................................................................................................................................. 1. Οριζόντιες ιδιοκτησίες                   127

     .................................................................................................................................. 2. Επί κληρονομικής διαδοχής          .................................................................................................................................. 129

                   Α. Ο κληρονομούμενος απεβίωσε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του ΟΚΧΕ (νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.) περί έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή ....       131

                   Β.. Ο κληρονομούμενος απεβίωσε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του ΟΚΧΕ (νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.) περί έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή ....       134

         III. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ...............................................................................       135

         IV. Προσύμφωνο .......................................................................................................       136

         V.  Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή .............................................       138

      1. Όταν ο τίτλος κτήσης για τον εργολάβο είναι η έκτακτη χρησικτησία ....       138

     ..................................................................................................................................  2. Έννομο συμφέρον εργολάβου ως δανειστή του οικοπεδούχου................................................................................       139

VI... Αρνητικό αναγνωριστικό προδικαστικό αίτημα έλλειψης κυριότητας .......       143

VII. Παράλειψη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση, έλλειψη καταχώρισης ακινήτου με ξεχωριστό αριθμό ΚΑΕΚ και ένταξη του σε έτερο ευρύτερο ακίνητο (άσχετο) του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι «άγνωστος» ............................................................................................................................... 143

VIII. Περιπτωσιολογία αντικειμενικής σώρευσης ..................................................       144

IX. . Τίτλος πράξη μεταγραπτέα η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο                 145

Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ

§ 5. . Έννομες συνέπειες απόφασης επί της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                    146

........ Ι. Γενικές παρατηρήσεις ............................................................................................       146

........ ΙΙ. Ειδικότερα η λειτουργία του δεδικασμένου ......................................................       147

    1. Δεδικασμένο αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας ......................................       147

    2. Δεδικασμένο αποφάσεων επί της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998           152

         ΙΙΙ. Δικονομικές δυνατότητες αληθούς δικαιούχου πριν και μετά την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998 .................................................................................................       159 

      1. Δικονομικές δυνατότητες αληθούς δικαιούχου πριν την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως                          159

                   Α. Άσκηση κύριας παρέμβασης .....................................................................       159

                   Β. Άσκηση αυτοτελούς αίτησης διόρθωσης .................................................       160

                   Γ. Άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 ............................       161

           2......................................................................................................................... Δικονομικές δυνατότητες αληθούς δικαιούχου μετά την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως.......................      163

                   Α. Όταν ο αληθής δικαιούχος είχε ασκήσει παρέμβαση ............................       163

                         α. Ειδικότερα η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998, εφόσον είχε ασκηθεί κύρια παρέμβαση..................................................................................      164

                         β. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης....................       166

                         γ. Ειδικότερα η προστασία των καλόπιστων τρίτων σε περίπτωση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας που διέταξε τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», κατ’ άρθρα 779 ΚΠολΔ και 13 §§1 και 3 ν. 2664/1998             171

                         δ. Συμπεράσματα ......................................................................................       174

               Β. Όταν ο αληθής δικαιούχος δεν είχε ασκήσει παρέμβαση..........................      175

                    α.. Προσφυγή στην τακτική αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 .....       175

Σελ.

                    β. Η άσκηση τριτανακοπής ............................................................................       176

                         i. Τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα ............................................................       176

                         ii. Άσκηση τριτανακοπής εντός «προθεσμίας» .......................................       177

                         iii. Αντικείμενο της δίκης της τριτανακοπής και έννομα απο­τελέσματα απόφασης                         179

........ ΙV. Υπό προϋποθέσεις οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών ...............................       182

      1.. Οριστικοποίηση αφού προηγουμένως έχει ασκηθεί η αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                       184

      2.. Οριστικοποίηση χωρίς να έχει ασκηθεί η αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998                              187

Βιβλιογραφία .....................................................................................................................       189

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αδημοσίευτη θεματική νομολογία ..............................................................................       201

Υποδείγματα δικογράφων ..............................................................................................       223

Ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων .............................................................................       237

Ευρετήριο κανόνων δικαίου ...........................................................................................       245

Ευρετήριο ύλης .................................................................................................................       253