Ι. Μελέτες          

9              ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ          Το ίδιον της δέουσας διαδικασίας. Η αναζήτηση εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

17           ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ       Η υπόδειξη ειδικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

45           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

                Ζητήματα προστασίας της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία υπό το φως της πρακτικής και νομολογίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

61           ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ              Η διαχρονικά εξελισσόμενη προβληματική περί των μειο-νοτήτων και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία υπό νομική θέαση. Σύγχρονες προκλήσεις και η δυναμική του ζητήματος των μειονοτήτων.

89           ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ       Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά σε εμπόλεμες συνθήκες και περιόδους κοινωνικοπολιτικών αναταραχών.

                ΙΙ. Επίκαιρα θέματα       

111         ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ          Η μη έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών από την Ελλάδα. Κριτικές σκέψεις για το πολιτικό άσυλο.

137         ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ       Παρουσίαση των αποφάσεων ΟλΣΕ 2347 και 2348/ 2017 για την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας.

143         ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Για την επίδραση των συ¬νε¬χιζόμενων μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του αν¬θρώπου.

175         ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ       Τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 39 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Αν¬θρώπου.

                ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία      

179         ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ      Εφαρμογή της Charia και περιορισμός των ατομικών δι-καιωμάτων. Σχόλια στις ΑΠ 1862/2013 και 2138/2013.

185         ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ      Οι περιπέτειες του Ελληνικού Χρυσού. Η νομολογία του ΣτΕ σχετικά με τα μεταλλεία στις Σκουριές Χαλκιδικής.

190         ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ      Η αρχή της αναλογικότητας στη χρηματική ικανο¬ποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σχόλιο στην ΑΠ 9/2015.

192         ΧΑΡΑ ΚΑΥΚΑ      Παράλειψη του κράτους να αναπροσαρμόσει την αντικει-μενική αξία των ακινήτων. Σχόλια στην ΣΕ 4446/2015.

195         ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αναστολή επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετη δόμηση – αντισυνταγματικότητα. ΟλΣΕ 1118/2014.

                ΙV. Varia              

197         A΄ Miettes Scientifiques               ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ, Φιλελευθερισμός και Ρομαντισμός.

199         Β΄ Bloc-notes     Thierry de Montbrial - Dany-Robert Dufour - Bertrand Badie.

200         Γ΄ Τρίτη Γνώμη  Σιμόν Βέιλ - Harold Bloom - Timothy Snyder

                V. Βιβλιογραφία             

203         Α΄ Κριτικά Σημειώματα -Recensions       ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η πολιτική στον «Πολιτικό» του Πλάτωνα. Μηδέποτε μηδέν ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων (Αντώνης Μακρυδημήτρης).

MICHEL BLAY/ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (επιστ. επιμέλεια), Η Ευρώπη των Επιστημών. Η συγκρότηση ενός επιστημονικού χώρου (Θηρεσία Παραμυθιώτη).

Κ. Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ, Αντιλήψεις αρχαίων Ελλήνων για τη δικαιοσύνη (Πέτρος Ι. Παραράς).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΡΩΝΑΣ, Οι συγκρούσεις λειτουργιών και δικαιοδοσιών και η επίλυσή τους από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Πέτρος Ι. Παραράς).

210         Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων