ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Σταµάτης: Κριτική δικαστικών αποφάσεων. Μια δεοντοκρατική τοποθέτηση........................................................................... 1

Δ. Ράικος: Η αντίληψη του Ν. Ι. Σαρίπολου για τη δικαιοκρατική σηµασία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και η εξέλιξη του θεσµού µέχρι τη σύγχρονη εποχή.......................................................................................................................................................................... 7

Όλ. Αγγελοπούλου: Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές. Ζητήµατα ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου µε βάση το παράδειγµα των δικηγόρων................................................................................................................................................................................................... 14

Γ. Τσαούσης: Η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας: Από ρυθµιστής του πολιτεύµατος σε προάγγελο πρόωρων εκλογών.
Η ανάγκη αναθεώρησης του θεσµού..................................................................................................................................................... 34

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. Μικάλεφ: Δικαίωµα υψούν επί πράξεων αγοραπωλησίας και Ε.Φ.Α............................................................................................. 42

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Παρακολούθηση προδικαστικών
ερωτηµάτων.................................... 47-50

Αποσπασµατική νοµολογία ΣτΕ .... 51-61

Δικονοµικά θέµατα........................ 62-65

Ακυρωτικές διαφορές................... 66-80

Φορολογικές διαφορές.................. 81-93

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977......... 94-110

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983........ 111-143

Υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας.......................................................................................................................... 144-152

Νοµολογία δικαιοδοτικών
οργάνων ΕΕ................................... 153-176

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτους 2016

1647 (Παρατ. Ν. Παπαθανασίου,
Α. Γεωργιάδου
)...................................... 66

Έτους 2017

853.......................................................... 52

855.......................................................... 53

1027......................................................... 51

1038......................................................... 51

1553......................................................... 54

1809 (Παρατ. Π. Μιχελή)....................... 111

1925......................................................... 55

1945........................................................ 56

2060....................................................... 57

2078....................................................... 59

2151 (7µ).................................................. 47

2349 (Ολ) (Παρατ. Β. Μπουκουβάλα).. 74

2586 (Ολ)............................................... 47

2826....................................................... 60

2904........................................................ 61

3412......................................................... 48

Έτους 2018

9.............................................................. 61

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτους 2016

1572 (Παρατ. Π. Μιχελή)....................... 118

Έτους 2017

5 (Μ) (Σηµ. Ό. Αγγελοπούλου) ............. 98

20 (Μ) .................................................... 81

117 (Μ-Διατ.Πληρ)
(Παρατ. Π. Γιαννακάκη)....................... 137

1729........................................................ 62

1772 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)................. 127

5148....................................................... 133

4352........................................................ 94

4494........................................................ 82

4547 (Μ)................................................ 101

5039....................................................... 48

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

Έτους 2017

32 (Συµβ)............................................... 144

33 (Συµβ)............................................... 145

36 (Συµβ)............................................... 147

145........................................................... 63

259 (Μ)................................................... 65

325 (Μ) (Παρατ. Π. Μιχελή).................. 84

349.......................................................... 64

534 (Μ)................................................... 141

Αποφάσεις ΔΕφΛαρ

Έτους 2017

234.......................................................... 77

Αποφάσεις ΔΕφΠειρ

Έτους 2017

68 (Μ)................................................... 148

Αποφάσεις ΔΠρΘεσ

Έτους 2017

4281 (Μ)................................................ 104

Αποφάσεις ΔΠρΠατρ

Έτους 2017

1355 (Μ) (Παρατ. Γ. Μέντη)................... 91

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

Έτους 2017

182.......................................................... 79

1699 (Σηµ. Ό. Αγγελοπούλου)............. 108

Αποφάσεις ΔΠρΣερ

Έτους 2017

42............................................................ 49

Αποφάσεις ΔΠρΤριπ

Έτους 2017

989......................................................... 49

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-51/15 (Παρατ. Κ. Μαλίγκρη).............. 162

C-429/15 (Παρατ. Ι. Πέρβου)................. 171

C-73/16 (Παρατ. Β. Μπουκουβάλα)..... 153