ΠΡΟΛΟΓΟΣ         IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ         XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ         1
§ 1. Αντικείμενο της μελέτης         1
§ 2. Διάρθρωση της ύλης         10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
§ 3.     Οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης από πλευράς ουσιαστικού δικαίου         15
Ι.    Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας         16
ΙΙ.     Η σύμβαση διανομής         22
ΙΙΙ.     Η σύμβαση δικαιόχρησης (Franchising)         28
IV.     Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση εμπορικής διαμεσολάβησης και η στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων         40
1. Τα εύλογα επιχειρηματικά συμφέροντα του προμηθευτή         40
2.    Τα εύλογα επιχειρηματικά συμφέροντα του εμπορικού διαμε¬σολαβητή         43
§ 4.     Οι Κανονισμοί «Ρώμη Ι» και «Ρώμη ΙΙ» και οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         47
Ι.     Οι δικαιοπολιτικοί λόγοι της ενοποίησης του ιδ.δ.δ. σε κοινο¬τι¬κό επίπεδο - Η επίδραση στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές         47
ΙΙ.     Ο Κανονισμός «Ρώμη Ι» για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβα¬τικές ενοχές         55
1. Νομοθετική πορεία και συστηματική διάρθρωση         55
2. Η ελευθερία επιλογής δικαίου και οι περιορισμοί της         63
3. Το ελλείψει επιλογής εφαρμοστέο δίκαιο         68

Σελ.
ΙΙΙ.    Νομοθετική πορεία και συστηματική διάρθρωση του Κανονισμού «Ρώμη ΙΙ» για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές         72
IV.    Η σημασία της ομοιόμορφης ερμηνείας του κοινοτικού ιδ.δ.δ. για τις συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η LEX VOLUNTATIS ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
§ 5. Η διαμόρφωση της lex voluntatis στο πλαίσιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης         89
Ι.     Κρίσιμες πτυχές κατά τον προσδιορισμό της lex voluntatis στις συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         89
1. Η χρήση ρητρών εφαρμοστέου δικαίου σε ΓΟΣ ως συνήθης τρόπος «επιλογής» δικαίου         93
2. Η σημασία των ρητρών παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας για την κατάφαση σιωπηρής επιλογής δικαίου στις συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         100
3. Ο διαμελισμός της σύμβασης και ο μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου         106
4.    Η αδυναμία επιλογής ενός μη κρατικού («ανεθνικού») δι-καίου         110
II.    Ο εμπορικός διαμεσολαβητής ως ασθενές μέρος στο πλαίσιο του ΚανΡ Ι         114
1. Το forum shopping και η διαμόρφωση της lex contractus         114
2. Η δυνατότητα για forum shopping στο πλαίσιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης - Το παράδειγμα της αποζημίωσης πελατείας         118
3. Η αρχή της προστασίας του ασθενούς μέρους στο πλαίσιο του ΚανΡ Ι         124
α.    Η αδυναμία υπαγωγής του εμπορικού διαμεσολαβητή στους διμερείς κανόνες σύγκρουσης για την προστασία του ασθενούς μέρους         125
β. Η αποδοχή της προστασίας του εμπορικού διαμεσολαβητή ως ασθενούς μέρους στο πλαίσιο του ΚανΡ Ι         133
γ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα         137

Σελ.
§ 6. Η επιλογή δικαίου επί αδικοπραξιών στο πλαίσιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης         140
Ι.     Η εφαρμογή της lex volunatis στο πεδίο των αδικοπραξιών         140
ΙΙ.     Οι ειδικότερες προϋποθέσεις της προγενέστερης (ex-ante) επι¬λογής δικαίου στους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα         144
1. Η άσκηση «εμπορικής δραστηριότητας»         144
2. Η έννοια της «ελεύθερης διαπραγμάτευσης»         147
ΙΙΙ.     Η συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ενοχής και η μέσω της ρήτρας διαφυγής έμμεση επιλογή δικαίου - Συνέπειες για τον εμπορικό διαμεσολαβητή         150

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ LEX VOLUNTATIS ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
§ 7. Περιορισμοί της lex voluntatis από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου εθνικής και κοινοτικής προέλευσης         157
Ι.     Το άρθρο 3 § 3 ΚανΡ Ι και οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         157
ΙΙ.     Το άρθρο 3 § 4 ΚανΡ Ι και οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         160
1.    Το κοινοτικής προέλευσης jus cogens δικαιοπολιτικό υπό-βαθρο της ρύθμισης. Το παράδειγμα του δικαίου προστασίας καταναλωτών         160
2.     Η αντιμετώπιση του ζητήματος στο πλαίσιο της νομολογίας Ingmar         166
3.     Η εφαρμογή του άρθρου 3 § 4 ΚανΡ Ι και η κοινοτική Οδηγία 86/653/ΕΟΚ         176
α.    Τα προπαρασκευαστικά κείμενα και οι περιπτώσεις «τύ-που» Ingmar         176
β.     Ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής         181
γ.    Η ειδική περίπτωση του εμπορικού διανομέα         184
§ 8.     Οι «υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» και οι συμβά¬σεις εμπορικής διαμεσολάβησης         189
Ι.     Η προστασία του ασθενούς μέρους μέσω διατάξεων αμέσου εφαρμο¬γής         189

Σελ.
ΙΙ.     Το άρθρο 9 ΚανΡ Ι για τις «υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου»         193
1. Οι πτυχές της διάταξης         193
2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγωγής ενός κανόνα δικαίου σε «υπερισχύουσα διάταξη αναγκαστικού δικαίου»         195
ΙΙΙ. Οι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ ως κανόνες αμέσου εφαρμογής του forum         199
1.     Η ratio της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ και η νομολογία Ingmar         199
2.    Η αποφυγή εφαρμογής των jus cogens διατάξεων της Οδη¬γίας 86/653/ΕΟΚ μέσω συνδυαστικών ρητρών - Νομολογιακή αντι¬μετώπιση         207    
α. Η απόφαση του OLG München - Ρήτρες παρέκτασης διεθ¬νούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου τρίτης χώρας         208
β. H απόφαση του High Court of Justice - Ρήτρες διαιτησίας και εφαρμοστέου δικαίου τρίτης χώρας         211
γ. Ενδιάμεσο συμπέρασμα         214
3.    Η Οδηγία 86/653/ΕΟΚ και οι συμβάσεις διανομής και δικαιό¬χρησης         216
α.    Η αναλογική εφαρμογή του π.δ. 219/1991 στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής         216
β. Οι λοιπές εμπορικές διαμεσολαβητικές συμβάσεις         222
IV.     Οι διατάξεις για τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως κανόνες αμέσου εφαρμογής         223
1. Κοινοτικές διατάξεις         223
2. Εθνικές διατάξεις         224
§ 9. Οι αλλοδαπές «υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» και οι συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης         226
Ι.     Η ρύθμιση του άρθρου 9 § 3 ΚανΡ Ι         226
ΙΙ.     Ειδικά: Η αποζημίωση πελατείας και η «παράνομη» εκτέλεση της σύμβασης         228
§ 10.        Η αμυντική λειτουργία της δημόσιας τάξης στο πλαίσιο των συμ¬βάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης - Περιπτωσιολογία         233
Ι.     Η σημασία και ο εξαιρετικός χαρακτήρας της δημόσιας τάξης         233
ΙΙ.     Πρώτη περίπτωση: Η νομιμότητα της συνομολόγησης απαλ-λακτι¬κών ρητρών         235
ΙΙΙ.     Δεύτερη περίπτωση: Η επιβολή κυρωτικής αποζημίωσης εξαι¬τίας της υπαίτιας παραβίασης των συμβατικών όρων         237
Σελ.
§ 11. Περιορισμοί της lex voluntatis στο πεδίο των εξωσυμβατικών ενο¬χών         240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
§ 12.    Το ελλείψει επιλογής εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης         241
Ι.     Το πρόβλημα στο πλαίσιο των συμβάσεων δικαιόχρησης και διᬬνομής υπό το προϊσχύσαν καθεστώς της ΣυμΡωμ         241
ΙΙ.     Οι κανόνες σύνδεσης του άρθρου 4 § 1 ΚανΡ Ι για τις συμβάσεις δικαιόχρησης και διανομής         248
1. Κοινά χαρακτηριστικά         248
2. Ο ειδικός κανόνας σύνδεσης για τις συμβάσεις δικαιόχρησης         251
α.    Η αυτόνομη κοινοτική έννοια της «σύμβασης δικαιόχρησης»         251
β.    Το στοιχείο της αλλοδαπότητας ως κριτήριο εφαρμογής της ρύθμισης         254
γ. Ζητήματα προσδιορισμού του ελλείψει επιλογής εφαρμοστέου δικαίου στις συμβάσεις δικαιόχρησης         257
3. Ο ειδικός κανόνας σύνδεσης για τις συμβάσεις διανομής         262
ΙΙΙ. Η υπαγωγή των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας στον ειδικό κανόνα σύνδεσης για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών         268
ΙV.     Η δραστηριοποίηση του εμπορικού διαμεσολαβητή σε πλείονα κράτη         271
§ 13. Το εφαρμοστέο δίκαιο επί αδικοπραξιών στο πλαίσιο των συμβάσεων εμπορικής διαμεσολάβησης         276
I.     Εισαγωγικές παρατηρήσεις         276
II.     Ο ειδικός κανόνας σύγκρουσης για την προσυμβατική ευθύνη         280
III. Ο ειδικός κανόνας σύγκρουσης για τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό         288
IV. Ο ειδικός κανόνας σύγκρουσης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας         293
V.     Ο γενικός αδικοπρακτικός κανόνας         296
§ 14. Tελικά συμπεράσματα         299
Σελ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ         311
Ι.     Καν 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές («Ρώμη Ι»)         311
ΙΙ.     Καν 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»)         336
ΙΙΙ.     Επιλογή διατάξεων Καν 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις («Βρυξέλλες Ι»)         356

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         361
Ι.     Ελληνική         361
ΙΙ.     Ξενόγλωσση        373

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ         393
Ι.     Αποφάσεις ΔΕΚ         393
ΙΙ.     Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων         395
1. Αρείου Πάγου         395
2. Εφετείων         396
3. Πολυμελών Πρωτοδικείων         396
4. Μονομελών Πρωτοδικείων         397
ΙΙΙ.     Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων         397
1. Αγγλία         397
2. Αμερική         398
3. Αυστρία         398
4. Βέλγιο         398
5. Γαλλία         398
6. Γερμανία         398
7. Ισπανία         400
8. Ιταλία         400
9. Ολλανδία         400

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ         401