Πρόλογος         V
Συντομογραφίες         IX
Περιεχόμενα         XIII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ    
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Οι ενεργειακές δραστηριότητες    
1. Η τυπολογία των ενεργειακών δραστηριοτήτων         1
2. Η νομική φύση της ενέργειας         2
Κεφάλαιο δεύτερο    
Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός    
1. Η εκπόνηση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού         
7
2. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός και σύγκλιση των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Προς ένα ενιαίο πρότυπο λειτουργίας         

11
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Γενικά    
1. Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο περιβάλλον της πολιτικής         17
2. Σκοπός και φύση της ρύθμισης         19
3. Το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας της ρύθμισης         21
4. Η αιτία της ύπαρξης των Ρυθμιστικών Αρχών         22
5. Η έννοια της ρύθμισης στην αγορά ενέργειας         23
Κεφάλαιο δεύτερο    
Οι ρυθμιστικές αρχές υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας    
1. Η αρχή της επικουρικότητας στο εσωτερικό δίκαιο         26
2. Η αρχή της επικουρικότητας στο ευρωπαϊκό δίκαιο         27
3. Ρύθμιση και διοικητικό δίκαιο         30
4. Ρύθμιση και αρχή της επικουρικότητας         33
Κεφάλαιο τρίτο    
Κανόνες που διέπουν τη λειτουργία
των ρυθμιστικών αρχών    
1. Γενικά         39
2. Η ύπαρξη διακριτής νομικής προσωπικότητας         39
3. Η διοικητική και η λειτουργική αυτοτέλεια         41
4. Η οικονομική αυτοτέλεια         44
5. Η θητεία των μελών         45
6. Οι λοιπές εγγυήσεις         45
Κεφάλαιο τέταρτο    
Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας    
1. Γενικά         47
2. Η κανονιστική αρμοδιότητα         48
3. Η αποφασιστική αρμοδιότητα         49
4. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα         50
5. Η κυρωτική εξουσία         50
Κεφάλαιο πέμπτο    
Μέσα άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας    
1. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ και ο δικαστικός έλεγχος         52
2. Η καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ         54
3. Τα προσωρινά μέτρα         54
α) Σκοπός και προϋποθέσεις λήψης των προσωρινών μέτρων         
54
β) Το ζήτημα της παροχής έννομης προστασίας         57
γ) Η παροχή έννομης προστασίας στο εθνικό συνταγματικό πλαίσιο         
58
δ) Η παροχή έννομης προστασίας κατά τη νομολογία του ΔΕΚ         
60
4. Διοικητικές Κυρώσεις         64
5. Διαιτησία         66
6. Η σχέση της ΡΑΕ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού         68
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ    
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Η οργάνωση του πλαισίου της προστασίας
των καταναλωτών    
1. Γενικά         77
2. Δικαιώματα Επιλεγόντων Πελατών         78
3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών         80
4. Η προστασία των ευάλωτων πελατών         84
Κεφάλαιο δεύτερο    
Οι κοινωφελούς χαρακτήρα υπηρεσίες    
1. Γενικά         87
2. Η Καθολική Υπηρεσία         88
3. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας         91
α) Σκοπός         91
β) Ορισμοί-Περιεχόμενο         93
γ) Τα χαρακτηριστικά της ΥΓΟΣ         95
δ) Η χρηματοδότηση της ΥΓΟΣ         96
4. Η Καθολική Υπηρεσία και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια         
97
5. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην εθνική νομοθεσία για την ενέργεια         
100
6. Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας         102
7. Τρόπος ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας         
102
8. Διαδικασία ανάθεσης σε πάροχο με εκδήλωση ενδιαφέροντος-Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας         
103
9. Προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου         104
10. Διαδικασίες ανάθεσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας         
105
11. Η νομική φύση της ανάθεσης της παροχής ΥΚΩ και η ακολουθούμενη διαδικασία         
109
12. Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και Κρατικές Ενισχύσεις         
112
Κεφάλαιο τρίτο    
Τα ευφυή δίκτυα    120
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Ο διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου    
1. Το πρότυπο του διαχειριστή         123
2. Η διαχείριση του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου         
128
Κεφάλαιο δεύτερο    
Τα ανεξάρτητα συστήματα φυσικού αερίου    
1. Σκοπός-Προϋποθέσεις λειτουργίας         134
2. Αδειοδότηση         135
3. Η διαχείριση του ΑΣΦΑ         136
4. Εξαιρέσεις         138
Κεφάλαιο τρίτο    
Οι λοιπές δραστηριότητες της αγοράς φυσικού αερίου    
1. Η διανομή του φυσικού αερίου         140
2. Η διανομή φυσικού αερίου σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες         
142
α) Γενικά-Ιστορικό         142
β) Το νομοθετικό πλαίσιο της χορήγησης άδειας λειτουργίας των ΕΠΑ         
144
γ) Το περιεχόμενο των αδειών διανομής         146
3. Η προμήθεια φυσικού αερίου         147
4. Η μεταπώληση φυσικού αερίου         148
5. Η τιμολόγηση των βασικών δραστηριοτήτων         150
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ    
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας    
1. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς-Αρμοδιό-τητες         
153
2. Η δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής         154
3. Η οργάνωση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς         
156
4. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ- Το εποπτικό συμβούλιο         
162
5. Ο διαχωρισμός των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των διαχειριστών τους         
164
6. Η αγορά συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας         168
Κεφάλαιο δεύτερο    
Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας    
1. Η κυριότητα του δικτύου διανομής         170
2. Ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός του διαχειριστή         
170
3. Η ανεξαρτησία του ΔΕΔΔΗΕ         172
4. Τα κλειστά δίκτυα διανομής         172
Κεφάλαιο τρίτο    
Κρατικά προνόμια στους διαχειριστές υποδομών ενέργειας - Tο ζήτημα της ειδικής μετοχής    
1. Έννοια και περιεχόμενο         174
2. Η συμβατότητα των ειδικών μετοχών προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία         
175
3. Η κυριότητα των ειδικών μετοχών κατά την εθνική νομοθεσία         
177
4. Κριτική των θεσπισθέντων προνομίων υπέρ του δημοσίου         
178
Κεφάλαιο τέταρτο    
Η οργάνωση των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων    
1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας         179
1.1. Η αδειοδότηση και τα κριτήρια χορήγησης της άδειας         
179
1.2. Οι παρεκκλίσεις         182
2. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας         184
2.1.    Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας    184
3. Απευθείας γραμμές         186
4. Ειδικός λογαριασμός         190
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ    
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Η πρόσβαση τρίτων ως γενικός κανόνας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας    
1. Γενικά         193
2. Η πρόσβαση τρίτων στις υποδομές του φυσικού αερίου κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία         
195
3. Η πρόσβαση τρίτων στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία         
197
Κεφάλαιο δεύτερο    
Η πρόσβαση τρίτων κατά την εθνική νομοθεσία    
1. Γενικά         199
2. Εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων σε υποδομές φυσικού αερίου         
199
3. Εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας         
201
4. Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής         202
Κεφάλαιο τρίτο    
Πρόσβαση τρίτων και ουσιώδεις διευκολύνσεις    
1. Ιστορική προσέγγιση-Έννοια-Περιεχόμενο         205
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής         209
3. Η δεσπόζουσα θέση         212
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ    
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    
1. Γενικά         215
2. Οι προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας         216
3. Η τιμολόγηση των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην αγορά του φυσικού αερίου         
217
4. Η τιμολόγηση των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας         
218
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ    
Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    
Κεφάλαιο πρώτο    
Γενικά    
1. Εισαγωγή         221
2. Σκοπός της κανονιστικής αρμοδιότητας         222
3. Το προκαταρκτικό νομοπαρασκευστικό στάδιο         222
4. Η δημόσια διαβούλευση         225
Κεφάλαιο δεύτερο    
Η κανονιστική νομοθεσία στον τομέα
του φυσικού αερίου    
1. Οι Κώδικες         231
1.1. Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ         231
1.2. Ο Κώδικας Προμήθειας φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες         
232
2. Οι Κανονισμοί         233
2.1. Ο Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ         233
2.2. Ο Κανονισμός Αδειών         234
Κεφάλαιο τρίτο    
Η κανονιστική νομοθεσία στον τομέα του ηλεκτρισμού    
1. Οι Κώδικες         235
1.1. Ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος         235
1.2. Ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας         238
1.3. Ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής         240
1.4. Ο Κώδικας Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών         
242
1.5. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες         243
2. Οι Κανονισμοί         244
2.1. Ο Κανονισμός Αδειών         244
Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία         247
Αλφαβητικό Ευρετήριο         255