ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  17

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
I. Βασικές έννοιες  23
ΙΙ. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα  31
ΙΙΙ. Η ανάγκη της διεπιστημονικότητας  33
IV. Η αγορά της νανοτεχνολογίας  35
V. Το σημερινό επίπεδο της τεχνικής   42
VI. Προσδοκίες για μελλοντικές εφαρμογές  50

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. Διαχείριση κινδύνων: τα τεχνικά δεδομένα  57
ΙΙ. Ειδικά: η δεοντολογία των εφαρμογών στο περιβάλλον   64
ΙΙΙ. Ειδικά: η δεοντολογία των εφαρμογών στον άνθρωπο   66

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. Το διεθνές δίκαιο  73
Α. Δεσμευτικοί κανόνες  73
1. Η ΕΣΔΑ  73
2. Η Σύμβαση του Οβιέδο και το Πρωτόκολλό της για τη Βιοϊατρική Έρευνα   74
3. Η Σύμβαση του Rio de Janeiro για τη Βιοποικιλότητα και το Πρωτόκολλό της για τη Βιοασφάλεια (Πρωτόκολλο της Καρθαγένης)  78
4. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (TRIPS) και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Ευρεσιτεχνίες  79
Β. Κανόνες soft law – Η Διακήρυξη για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα  80
ΙΙ. Το δίκαιο της Ε.Ε.  81
1. Προσωπικά Δεδομένα  81
2. Κλινικές δοκιμές  83
3. Οδηγίες για την ασφάλεια των ιατρικών προϊόντων, εργαλείων, καλλυντικών και χημικών  83
4. Έμμεσες επιπτώσεις: οι Οδηγίες για τα ζώα εργαστηρίου και την κατοχύρωση βιοτεχνολογικών εφευρέσεων 84
ΙΙΙ. Το ελληνικό δίκαιο   85
1. Το Σύνταγμα  86
2. Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα  87
3. Ο έλεγχος των κλινικών δοκιμών  87
4. Η ασφάλεια προϊόντων  88
5. Η προστασία του καταναλωτή  88

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  89