Πρόλογος V
Περιεχόμενα ΙΧ
Ελληνική βιβλιογραφία – Βασικά έργα για το γενικό μέρος του Ποινικού Δικαίου ΧΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Αναγνώριση αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος 3
2. Χρονικά όρια εφαρμογής ποινικού δικαίου 6
3. Τοπικά όρια εφαρμογής ποινικού δικαίου 9
4. Αυτοπροσβολή και αιτιώδης συνάφεια 11
5. Εγκλήματα παράλειψης 13
6. Λόγοι άρσης του αδίκου, άμυνα Ι 17
7. Λόγοι άρσης του αδίκου, άμυνα ΙΙ 20
8. Λόγοι άρσης του αδίκου, εκπλήρωση καθήκοντος 23
9. Πραγματική – νομική πλάνη I 26
10. Πραγματική – νομική πλάνη II 28
11. Αμέλεια – αιτιώδης συνάφεια 32
12. Καταλογισμός – υπαίτια κατάσταση μέθης 35
13. Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό 37
14. Υπαναχώρηση από την απόπειρα Ι 39
15. Υπαναχώρηση από την απόπειρα ΙΙ 41
16. Απρόσφορη απόπειρα Ι 44
17. Απρόσφορη απόπειρα ΙΙ 46
18. Συμμετοχή, απλή συνέργεια 49
19. Συμμετοχή, ηθική αυτουργία 51
20. Απέλαση 53
21. Έγκληση 56
22. Παραγραφή εγκλημάτων 58
23. Δικαστική άφεση της ποινής 62
24. Επιμέτρηση 64
25. Συρροή Ι 66
26. Συρροή ΙΙ 68
27. Συρροή – σχηματισμός ποινής 70
28. Συρροή – κατ’ εξακολούθηση έγκλημα Ι 73
29. Συρροή – κατ’ εξακολούθηση έγκλημα ΙΙ 76
30. Αναστολή ποινής 79
31. Απόλυση υπό όρο 82
32. Ποινική μεταχείριση ανηλίκων 86
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
33. Αντίσταση: 167 ΠΚ 91
34. Απόδραση: 172, 173 ΠΚ 93
35. Διατάραξη κοινής ειρήνης: 189 ΠΚ 95
36. Απονομή της δικαιοσύνης – ψευδορκία: 224 ΠΚ 97
37. Υπηρεσιακά εγκλήματα – δωροδοκία: 235, 236, 237 ΠΚ 99
38. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα – εμπρησμός από αμέλεια: 266 ΠΚ 103
39. Εγκλήματα κατά της ζωής: 299, 306, 307 ΠΚ 105
40. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας. Σωματική βλάβη από αμέλεια: 302, 314, 315 ΠΚ 111
41. Εκούσια απαγωγή: 328 ΠΚ 113
42. Βιασμός: 336 ΠΚ 116
43. Σωματεμπορία: 348, 349, 351 ΠΚ 119
44. Πορνογραφία ανηλίκων: 348Α ΠΚ 124
45. Εγκλήματα κατά της τιμής Ι: 361, 362, 368 ΠΚ 127
46. Εγκλήματα κατά της τιμής ΙΙ: 361, 362, 363, 366 ΠΚ 130
47. Παραβίαση απορρήτων: 370 Α ΠΚ 134
48. Κλοπή – υπεξαίρεση: 372, 375 ΠΚ 136
49. Κλοπή – υπεξαίρεση – φθορά: 372, 375, 381 ΠΚ 139
50. Απάτη: 386 ΠΚ 143
51. Υπεξαίρεση και απάτη: 375, 386 ΠΚ 147
52. Πλαστογραφία και απάτη: 216, 386 ΠΚ 151
53. Απάτη με υπολογιστή: 386 Α ΠΚ 156
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
54. Ναρκωτικά Ι 158
55. Ναρκωτικά ΙΙ 161
56. Όπλα 164