Μελέτες

209     Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Άσκηση δεύτερης έφεσης από τον ίδιο διάδικο κατά της αυτής απόφασης: οι εξαιρέσεις στον κανόνα του άρθρου 514 ΚΠολΔ

216     Άννα Εμ. Πλεύρη, Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στην Ελλάδα (ν. 2735/1999)

234     Κωνσταντίνος Ηρ. Ρήγας, Ζητήματα του δικαίου της απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ (μετά τον ν. 4335/2015)

245     Δάφνη Ι. Σιώπη, Η μη αναθεώρηση της αλλοδαπής απόφασης επί της ουσίας κατά το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Γνωμοδότηση

262     Παναγιώτης Κ. Μάζης, Ανατροπή κατάσχεσης κατ’ άρθρο 1019 ΚΠολΔ λόγω παρόδου έτους από την κατάσχεση - Εφαρμογή διάταξης και στην εκτελεστική διαδικασία ν.δ. 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» - Ποια χρονικά διαστήματα δεν υπολογίζονται - Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αντικατάσταση του ορισθέντος από την επισπεύδουσα τράπεζα συμβολαιογράφου λόγω παραιτήσεώς του δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος για μη συνυπολογισμό του

Νομολογία Ελληνικά δικαστήρια

265     ΑΠ 1176/2017 Τμ.Β1, Καταχρηστική προθεσμία άσκησης αναίρεσης· προκειμένου για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν την 1.1.2016 αλλά προσβάλλονται μετά την ημεροχρονολογία αυτήν η προθεσμία είναι διετής, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

268     ΜΠρΑθ 4922/2016, Επανάληψη της συζήτησης κατ’ άρθ. 254 ΚΠολΔ προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γάμου προς απόδειξη της τέλεσης αυτού επί αγωγής λύσης λόγω διετούς διάστασης, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

276     ΜΠρΘεσ 5756/2016, Και μετά τον ν. 4335/2015 λαμβάνονται επιτρεπτά υπ’ όψιν στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου ή ως προς τις οποίες η κλήτευση πάσχει ελάττωμα, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

283     ΜΠρΓυθ 36/2016, Παραδεκτή η προφορική άσκηση ανταίτησης και μετά τον ν. 4335/2015 στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

288     ΕιρΚαβ 217/2017, Ανατροπή κατάσχεσης κατ’ άρθ. 1019 ΚΠολΔ· δεν επιδρά στην οικεία προθεσμία η αποχή των δικηγόρων ούτε η άρνηση του συμβολαιογράφου να προβεί στην έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού

Νομολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

290     ΕιρΑθ 1304/2015, Ν. 3869/2010· καθορισμός από το δικαστήριο των μηνιαίων καταβολών και προς διάσωση της πρώτης κατοικίας, & ΕιρΑθ 60/2017, Η παράλειψη αναγραφής ΑΦΜ του διαδίκου δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου. Ν. 3869/2010· προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης κατ’ άρθ. 6 § 5· ζητήματα & ΕιρΑθ 3434/2017, Ν. 3869/2010· αίτηση έκπτωσης του οφειλέτη κατ’ άρθ. 11 § 2· ζητήματα, παρατ. Αθανασίου Γ. Κρητικού

Επισκόπηση νομολογίας

Γενικό μέρος

299     ΑΠ 7/2017 Τμ.Γ, Απαράδεκτη λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος η κύρια παρέμβαση με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητας σε δίκη με αντικείμενο τη διατάραξη της νομής, σημ. Ν. Κατηφόρη

299     ΑΠ 260/2017 Τμ.Α2, Δικαστικά έξοδα επί μη τήρησης του καθήκοντος αληθείας· επιβάλλονται στον διάδικο και όχι στον δικαστικό συμπαραστάτη ατομικά, ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος εκείνου, σημ. Ν. Κατηφόρη

Ένδικα μέσα

301     ΑΠ 250/2017 Τμ.Α1, Λόγος αναίρεσης που δεν κρίνεται εκ παραδρομής· δεν επαναφέρεται παραδεκτά με νέα κλήση μετά την έκδοση της απορριπτικής επί της αναίρεσης απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία λογίζεται ότι τον απέρριψε, σημ. Ν. Κατηφόρη

Εκούσια δικαιοδοσία

303     ΜΠρΣερ 124/2017, Αυτεπάγγελτη αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη· ζητήματα, σημ. Π. Γιαννόπουλου

Διαιτησία

306     ΕιρΑθ 238/2017, Διαιτησία· ορισμός επιδιαιτητή από το δικαστήριο· ζητήματα, σημ. Ν. Κατηφόρη

Αναγκαστική Εκτέλεση

309     ΑΠ 335/2017 Τμ.Β2, Η διάταξη του άρθρου 4 § 1 του ν. 3068/2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 4072/2012 (προσκομιδή εγγυητικής επιστολής ως προϋπόθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης) δεν εφαρμόζεται επί ΝΠΔΔ, σημ. Ν. Κατηφόρη

Βιβλιοπαρουσίαση

312     Nassim Eslami, Die Nichtöffentlichkeit des Schiedsverfahrens, από Απ. Άνθιμο

Ευρετήρια

i           Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

iii         Ευρετήριο νομοθετημάτων