Μελέτες

569     Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση» της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋποθέσεων για την, ή μη, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας –λ.χ. της κινεζικής γλώσσας– σε διαιτητική διαδικασία (Συμβολή και στην ερμηνεία του άρθρου 5 του ν.δ. 4220/1961 για την κύρωση της Συμβάσεως της Ν. Υόρκης της 10ης Ιουνίου 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων)

587     Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Το διαχρονικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατά τους ν. 4335/2015, 4472/2017 και 4512/2018)

598     Άννα Εμ. Πλεύρη, H διαιτητική συμφωνία, ως θεμέλιο της ημεδαπής και διεθνούς (εμπορικής) διαιτησίας στην Ελλάδα - Σύγχρονα ζητήματα ­τύπου

609     Γεράσιμος Μαφρέδας/Ειρήνη Σαρτζετάκη/Αγγελική Τζίφα, Αμοιβαία Εμπιστοσύνη: Βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου ή απειλή για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην άμυνα εντός της ΕΕ ειδικά μετά τον κανονισμό 1215/2012;

Γνωμοδοτήσεις

622     Στυλιανός Γ. Σταματόπουλος/Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Ένδικο βοήθημα προσβολής αταξιών εκτέλεσης που επισπεύσθηκε κατά θανόντος και προθεσμία άσκησης αυτού. Νομιμοποίηση κληρονόμου προς άσκηση αγωγής διεκδίκησης του εκπλειστηριασθέντος κατ’ άρθρο 1020 ΚΠολΔ;

627     Παναγιώτης Κ. Μάζης, Αγωγή αποζημίωσης για ανειλικρινή δήλωση «τρίτου σε κατάσχεση εις χείρας αυτού» (άρθρο 985 ΚΠολΔ) - Έννοια απαίτησης που τελεί υπό αναβλητική αίρεση και διάκρισή της από μελλοντική απαίτηση - Διάκριση της τελευταίας από την προσδοκώμενη απλώς απαίτηση και σημασία ως προς τη δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης κατ’ αυτών (δυνατότητα μόνο για τις μελλοντικές και για τις υπό αίρεση απαιτήσεις)

Νομολογία Ελληνικά δικαστήρια

630     AΠ 343/2017 Τμ. A2, Λόγος αναίρεσης περί μη λήψης υπ’ όψιν αποδεικτικού μέσου (559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ)· προϋποθέσεις ίδρυσης, παρατ. Χρυσούλας Μιχαηλίδου

635     ΜΠρΑθ 4186/2016, Υποχρέωση αυτεπάγγελτου ελέγχου της δικαστικής πληρεξουσιότητας κατ’ άρθ. 237 ΚΠολΔ, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

643     ΜΠρΑθ 443/2018, Διάκριση διαιτησίας - διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης· έννοια εμπορικής διαφοράς και εφαρμογή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη ΣυμβΝΥ σε σχέση προς διμερή κρατική σύμβαση, παρατ. Αθανασίου Καστανίδη

656     ΜΠρΣερ 104/2014, Αναγνώριση δεδικασμένου γερμανικής απόφασης αλλαγής φύλου· δεν υφίσταται αντίθεση στην ελληνική δημόσια τάξη, παρατ. Απόστολου Άνθιμου

Νομολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

659     ΑΠ 1065/2017 Τμ.Δ, Ν. 3869/2010· η μη προσκομιδή της υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται δεν προκαλεί απαράδεκτο της κύριας αίτησης, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

Επισκόπηση Νομολογίας

Ένδικα μέσα

662     ΑΠ 954/2017 Τμ.Γ2, Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγου αναίρεσης μετά από πρόταση του εισηγητή (προϊσχ. δικ.)· ζητήματα, σημ. Ν. Κατηφόρη

Ειδικές διαδικασίες

666     ΑΠ 1288/2017 Τμ.Β1, Ειδικές διαδικασίες· ερημοδικία· ζητήματα, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Αναγκαστική εκτέλεση

672     ΑΠ 640/2017 Τμ.Γ, Χρόνος και κατά στάδια προσβολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Διοικητική εκτέλεση

676     ΑΠ 645/2017 Τμ.Α2, Εκχώρηση μη εισπραχθέντων μισθωμάτων στο Δημόσιο και είσπραξη της εκχωρούμενης απαίτησης κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, σημ. Ν. Κατηφόρη

Νομολογία Διεθνή/Υπερκρατικά δικαστήρια

679     ΔΕΕ της 9.3.2017, C-551/15, Pula Parking d.o.o. κατά Sven Klaus Tederahn, Οι συμβολαιογράφοι στην Κροατία δεν εμπίπτουν στην έννοια του «δικαστηρίου» κατά τον καν. 1215/2012, παρατ. Χρήστου Τριανταφυλλίδη

Ευρετήρια

iii         Ευρετήριο συγγραφέων

ix         Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

xviii     Ευρετήριο νομοθετημάτων

xxi       Αριθμητικό ευρετήριο νομολογίας