Μελέτες

313         Βασίλειος Ρήγας, Ο Αριστοτέλης ως δικονομολόγος. Ανταύγειες της «Τέχνης Ρητορικής» στο σύγχρονο δικονομικό δόγμα

320         Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Ο περιορισμός της δικαστικής αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο 937 § 1 στ. γ΄ ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της αξίωσης παροχής έννομης προστασίας (με αφορμή τις ΜΠρΚαλ 202/2017και ΜΠρΑμαλ 58/2017)

327         Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Περί της δέσμευσης ή μη των κρατικών δικαστηρίων από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών όταν επιλαμβάνονται αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης με λόγο που αφορά στη δημόσια τάξη

350         Νικόλαος Ζαπριάνος, Το μαχητό τεκμήριο ελαττωματικότητας του πράγματος κατ’ άρθρο 537 ΙΙ ΑΚ - ενοχικό δίκαιο και δίκαιο απόδειξης στον αστερισμό της ευρωπαϊκής εναρμόνισης

359         Αθανάσιος Β. Σκόντζος, Η δικονομική μεταχείριση του αλλοδαπού δικαίου: νομική φύση, «απόδειξη» και αναιρετικός έλεγχος της εφαρμογής του

Άρθρο

378         Ευάγγελος Στασινόπουλος, Άρθρο 254 ΚΠολΔ και αποδεικτικό υλικό στα πλαίσια της πολιτικής δίκης

Νομολογία Ελληνικά δικαστήρια

380         ΑΠ 480/2016 Τμ.Α2, Ένσταση ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο ενάγων σε εκπλήρωση σύμβασης ενήργησε ως αντιπρόσωπος τρίτου, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

386         ΑΠ 265/2017 Τμ.Α1, Ανάκληση εξώδικης ομολογίας στον δεύτερο βαθμό· ζητήματα, παρατ. Γεωργίου Τσ. Ορφανίδη

393         ΜΠρΘεσ 13226/2017, Δεν χωρεί μετά τον ν. 4335/2015 αναστολή της έμμεσης εκτέλεσης κατ’ αναλογία από το άρθρο 937 § 1γ ΚΠολΔ ή δυνάμει του άρθρου 731 ΚΠολΔ, παρατ. Απόστολου Άνθιμου

399         ΜΠρΗρ 628/2017, Χωρεί παραδεκτά συνεκδίκαση αντίθετων αγωγών επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, όταν η πρώτη εξ αυτών έχει ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, ΜΠρΗρ 628/2017, παρατ. Δημητρίου Γ. Μπαμπινιώτη

407         ΜΠρΚαλ 202/2017, Χωρεί και μετά τον ν. 4335/2015 αναστολή της έμμεσης εκτέλεσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 731 ΚΠολΔ & ΜΠρΑμαλ 58/2017, Χωρεί και μετά τον ν. 4335/2015 αναστολή της έμμεσης εκτέλεσης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 937 § 1γ ΚΠολΔ

417         ΕιρΛειβ 232/2017, Παραγραφή εν επιδικία· ζητήματα, παρατ. Εμμανουήλ Μ. Γιαννακάκι/Μύρωνος Ε. Γιαννακάκη

Επισκόπηση νομολογίας

Ένδικα μέσα

420         ΑΠ 327/2017 Τμ.Β2, Αναιρετικός έλεγχος της επιμέτρησης ηθικής βλάβης· χωρεί για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, σημ. Ν. Κατηφόρη

427         ΑΠ 279/2017 Τμ.Γ, Ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 11γ του άρθ. 559 ΚΠολΔ εάν δεν προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν οι διευκρινίσεις που έδωσαν οι μάρτυρες κατά τη δευτεροβάθμια δίκη, σημ. Ν. Κατηφόρη

428         ΑΠ 337/2016 Τμ.Α1 & ΑΠ 525/2017 Τμ.Δ, Συζήτηση της ουσίας της διαφοράς από τον Άρειο Πάγο μετά την αποδοχή της αναίρεσης· ζητήματα, σημ. Κ. Γιαννόπουλου

Ασφαλιστικά μέτρα

432         ΜΠρΑθ 2409/2016, Αίτημα προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (731 ΚΠολΔ) υπό την ειδικότερη μορφή της προσωρινής λειτουργίας σύμβασης που φέρεται να καταγγέλθηκε ακύρως, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Διαιτησία

434         ΜΠρΑθ 1334/2015, Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης διαιτητικής συμφωνίας σε σχέση με πλείονες συμβάσεις, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Αναγκαστική εκτέλεση

438         ΑΠ 26/2017 Τμ.Α2, Ακύρωση πλειστηριασμού· αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του υπερθεματιστή· ποιος ο εξ αυτής υπόχρεος (καθ’ ου ή δανειστές του)· παραπομπή στην Ολομέλεια, σημ. Ν. Κατηφόρη

Βιβλιοπαρουσίαση

440         UNCITRAL Secretariat· E. Gaillard/G. Bermann (eds), Guide on the Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. New York, 1958, από Απ. Άνθιμο

Ευρετήρια

i               Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

iii             Ευρετήριο νομοθετημάτων