Μελέτες

105     Δημήτριος Ν. Μανιώτης, Το ηλεκτρονικό έγγραφο - Επίκαιρες πρακτικές εφαρμογές

110     Βασίλειος Ν. Φούρκας, Η παροχή ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου από τα ελληνικά δικαστήρια (ΕΕΚ 650/2012)

Γνωμοδοτήσεις

142     Ευάγγελος Ν. Βασιλακάκης, Διεθνής εμπορική διαιτησία - Παραδεκτό παρεμπίπτουσας αγωγής στρεφόμενης κατά αλλοδαπού νομικού προσώπου που δεν είχε εναχθεί αρχικά - Εφαρμοστέο δίκαιο ως προς την άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

157     Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Τα όρια και οι προϋποθέσεις της επιτρεπτής ερμηνείας ασαφούς δικαστικής αποφάσεως

Νομολογία

163     ΑΠ 148/2017 Τμ.Γ, Εφαρμογή του εισαχθέντος με τον ν. 4139/2013 άρθρου 261 ΑΚ και επί εκκρεμών διαφορών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, παρατ. ­Εμμανουήλ Μυρ. Γιαννακάκι

169     ΑΠ 519/2017 Τμ.Β2, Διαχρονικό δίκαιο ενδίκων μέσων στον ν. 4335/2015· ζητήματα από τη διετή καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

178     ΠΠρΑθ 61/2017, Ερμηνεία απόφασης κατ’ άρθ. 316 ΚΠολΔ· ζητήματα

186     ΠΠρΚαλ 51/2016, Νέα τακτική διαδικασία· εφόσον δεν προσκομίστηκαν ένορκες βεβαιώσεις ούτε προτείνονται μάρτυρες από τους διαδίκους ώστε να εφαρμοστεί το άρθ. 237 § 6 ΚΠολΔ, το δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάξει επανάληψη της συζήτησης κατ’ άρθ. 254 ΚΠολΔ ώστε να εξεταστούν οι διάδικοι, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

192     ΜΠρΑθ 497/2017, Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής· τύπος, πληρεξουσιότητα και επιδίκαση δικαστικών εξόδων του εναγομένου, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

Επισκόπηση νομολογίας

Γενικό μέρος

196     ΠΠρΧαλκιδικ 5/2017, Αγωγή αναγνωριστική του κύρους ανάκλησης δωρεάς λόγω αχαριστίας· ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου· δεν απαιτείται έγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων, σημ. Απ. Άνθιμου

Τακτική διαδικασία

202     ΑΠ 283/2017 Τμ.Γ, Αυτεπάγγελτη διόρθωση - συμπλήρωση διατακτικού δικαστικής απόφασης, από το οποίο, εκ παραδρομής, ελλείπουν διατάξεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο αυτής, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Ένδικα μέσα

203     ΑΠ 143/2017 Τμ.Δ, «Σιγή απόρριψη» αίτησης· δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από το άρθ. 559 αρ. 9 γ΄ ΚΠολΔ, σημ. Ν. Κατηφόρη

205     ΑΠ 131/2017 Τμ.Α2, Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από το άρθ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ όταν με την επίκληση ενδοιαστικών αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλομένης βάλλεται η επί των πραγμάτων κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου, σημ. Ν. Κατηφόρη

Εκούσια δικαιοδοσία

207     ΑΠ 235/2017 Τμ.Γ, Δεν υπόκειται σε αναίρεση η απόφαση του εφετείου που απορρίπτει την αίτηση για ανάκληση απόφασης χορήγησης κληρονομητηρίου, σημ. Αν. Παπαδοπούλου

Ευρετήρια

i           Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

iii         Ευρετήριο νομοθετημάτων