265    Εκδοτικό Σημείωμα

Επικαιρότητα

266    Αρχές Συνταγματικού Σχεδιασμού. Σκέψεις με αφορμή τον διάλογο για την αναθεώρηση, του Ξ. Κοντιάδη

Νομοθεσία

280    Δελτίο Νομοθεσίας (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νομολογία

           Χρονικό νομολογίας

281    Εκλογικά συστήματα και νομολογία του ΑΕΔ, του Γ. Ζώη

304    Δελτίο Νομολογίας

           (επιμέλεια: Ευ. Μπάλτα)

           • ΣτΕ Ολ. 1804/2017: Αντισυνταγματική η ΚΥΑ επί θεμάτων χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου λόγω αναρμοδιότητας του εκδοθέντος οργάνου, σ. 304 • ΣτΕ 1755/2017 Τμ. Γ΄: Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων Νομικής της αλλοδαπής με περιεχόμενο το Ελληνικό Δίκαιο, σ. 306 • ΣτΕ 1753/2017 Τμ. Γ΄: Εγγραφή μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδας στα μητρώα των δικηγορικών συλλόγων, σ. 309 • ΣτΕ Ολ. 1738/2017: Αρχή της ασφάλειας δικαίου και παράταση διά νόμου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, σ. 310 • ΣτΕ 502/2017 Τμ. Β΄: (Μονομελές) Εύλογη διάρκεια δίκης και επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού, σ. 312 • ΣτΕ 425/2017 Τμ. Β΄: Χρόνος ανάκλησης φορολογικής δήλωσης και παραγραφής σχετικών αξιώσεων, σ. 313 • ΣτΕ 424/2017 Τμ. Β΄: Παράνομη η παράλειψη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία, σ. 314 • ΣτΕ 295/2017 Τμ. Β΄: Μη υποκείμενη στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης η δόση έκτακτης παροχής (αναδρομικών αποδοχών) του άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 των δικαστικών λειτουργών, σ. 316 • ΣτΕ 141/2017 Τμ. Γ΄: Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας διοικητικής δίκης, σ. 317 • ΣτΕ 39/2017 Τμ. Β΄: Υποχρέωση της φορολογικής αρχής να καλεί τον επιτηδευματία να προβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση καταλογιστικών πράξεων εις βάρος του, σ. 319 • ΔΕφΑθ 1745/2017: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάταξης εκπαιδευτικών, σ. 320

Μελέτες - Απόψεις

322    Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες. Συνταγματικές προβληματικές, των Χ. Ανθόπουλου και Χ. Ακριβοπούλου

332    Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Βρετανίας, του Π. Κολιαστάση

349    Βασικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης: συστήματα και διαδικασίες προϋπολογισμού του Κράτους, της Ευ. Μπάλτα

360    Ο αδύναμος κυβερνητικός συντονισμός ως απόρροια των πληθωρικών Κυβερνήσεων και του κατακερματισμένου κέντρου διακυβέρνησης, του Ν. Ζέρβα

370    Η αγωγή ως ένδικο βοήθημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Ιω. Κούρτη